Uzavírka komunikace

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy povoluje společnosti Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IČ: 26018055, úplnou uzavírku místní komunikace v ulici Palackého náměstí u domu č.p 91.

Uzavírka místní komunikace se povoluje z důvodu opravy šachty parovodního vedení, v termínu od od 2.10.2017 do 23.10.2017.

Zobrazit celý text: zobrazit

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e úplnou uzavírku slepého úseku místní komunikace – „rampy“ v ulici Velké náměstí ve Strakonicích, při dodržení stanovených podmínek:

1) Uzavírka se povoluje z důvodu konání kulturního programu o Václavské pouti – Václavská stage 2017, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR-KŘ, DI Strakonice z 12.9.2017 č.j. KRPC-137442-1/ČJ-2017-020706 a vlastníka místních komunikací, Města Strakonice ze dne 19.9.2017, při dodržení jejich podmínek.

2) Uzavírka se povoluje od 29.9.2017 od 6.00 hod. do 2.10.2017 do 8.00 hod.

Zobrazit celý text: zobrazit

Uplné uzavření ulice Poděbradova Strakonice - od 21. 9. 2017

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy povoluje změnu termínu úplné uzavírky místní komunikace takto:
Termíny úplné uzavírky místní komunikace v ulici Krále Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích, z důvodu provedení stavby „Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice“, se podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 39 prováděcí vyhl. č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, m ě n í:

I. etapa
- úsek za křižovatkou s ulicí Radomyšlská ke křižovatce s ulici Plánkova
- úsek za křižovatkou s ulicí Erbenova ke křižovatce s ulicí Zvolenská
termín se prodlužuje do 20. 9. 2017
II. etapa
- úsek za křižovatkou s ulicí Radomyšlská ke křižovatce s ulicí Zvolenská
termín se mění - od 21. 9. 2017 do 30. 11. 2017.
Odůvodnění:
Rozhodnutí se vydává na žádost žadatele, důvodem prodloužení termínu I. etapy uzavírky je změna harmonogramu výstavby. Protože žadatel dostatečně zdůvodnil příčiny prodloužení termínu, silniční správní úřad posoudil žádost jako opodstatněnou a rozhodl o prodloužení lhůty předmětného povolení. V průběhu řízení nebyly zjištěny žádné závažné okolnosti, které by prodloužení lhůty bránily. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Zobrazit celý text: zobrazit

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e Městu Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, úplnou uzavírku úseků komunikací a chodníků v ulicích Ellerova, U Náhonu, Tržní, Lidická, Velké náměstí, Radomyšlská a Na Křemelce ve Strakonicích, z důvodu konání Václavské pouti ve Strakonicích.
1) K zajištění kulturní akce se povoluje úplná uzavírka úseků komunikací v tomto rozsahu:
- ulice Ellerova – od světelné křižovatky U Hvězdy až po křižovatku s ulicí Na Ohradě
- ulice Tržní – od křižovatky s ulicí Ellerova po křižovatku s ulicí U Náhonu
- ulice U Náhonu – od křižovatky s ulicí Ellerova až k podjezdu
- ulice Na Křemelce – od mostu k zimnímu stadionu
- ulice Lidická – od světelné křižovatky U Hvězdy ke křižovatce s ulicí Hrnčířská
- ulice Velké náměstí – od křižovatky s ulicí Hrnčířská po kruhovou křižovatku
- ulice Radomyšlská ( silnice č. II/173 ) – od světelné křižovatky U Hvězdy ( včetně ) ke křižovatce s ulicí Husova
- parkoviště „Pod nemocnicí“
2) Uzavírky výše uvedených komunikací a chodníků se povolují od pátku 29.9.2017 od 17.00 hod. do pondělí 2.10.2017 do 8.00 hod. ( 2.10.2017 bude umožněn průjezd autobusů ) s těmito výjimkami:
- ulice U Náhonu bude uzavřena v pátek 29.9.2017 již od 14.00 hod.
- parkoviště „Pod nemocnicí“ bude uzavřeno v pátek 29.9.2017 již od 14.00 hod.
Pravidelná linková osobní doprava :
Po dobu uzavírky bude zastávka Strakonice,Ellerova-Hvězda zrušena :
- u spojů 14 a 15 linky 380050
- u spojů 13 a 16 linky 380120
- u spojů 16 a 17 linky 380160
Spoje budou vedeny dle obsluhovaných zastávek po objízdné trase ulicí Katovickou a dále ulicí Husovou anebo z autobusového nádraží ulicí Píseckou, dále ulicí Raisovou, Radomyšlskou a Husovou obousměrně.

MHD :
Po dobu uzavírky budou spoje MHD vedeny takto :
linka 385001 - beze změn
linka 385002 - beze změn
linka 385003 - beze změn
linka 385004 - u spoje 15 (odj. v 10,15 hod. ze žel.stanice) a u spoje 9 (odj. ve 13,05 hod. ze žel.stanice) budou zrušeny zastávky Velké nám., sídl. 1.máje, Lidická a Ellerova-Hvězda. Tyto spoje budou vedeny po trase Katovická ulice - Husova ulice - Radomyšlská ulice - Raisova ulice - Písecká ulice - kruhová křižovatka u Lidlu - Ellerova ulice - ulice Na Ohradě a dále dle platného jízdního řádu.
linka 385005 - u spoje 13 (odj. v 19,20 hod. ze žel.stanice) a u spoje 15 (odj. ve 20,55 hod. ze žel.stanice) budou zrušeny zastávky Ellerova-Hvězda (Tč 21 ve směru k žel.stanici), Ellerova-MŠ, Raisova I, Raisova a nemocnice. Tyto spoje budou vedeny po trase z Husovy ulice - Radomyšlská ulice - Smetanova ulice - Plánkova ulice - Husova ulice a dále dle platného jízdního řádu.
- u spoje 8 (odj. ve 14,00 hod. ze St.Dražejova), u spoje 10 (odj. v 15,55 hod. ze St.Dražejova) a u spoje 12 (odj. v 18,15 hod. ze St.Dražejova) budou zrušeny zastávky sídl. 1.máje, Lidická a Ellerova-Hvězda. Tyto spoje budou vedeny po trase Raisova ulice - Písecká ulice - kruhová křižovatka u Lidlu - kruhová křižovatka u zimního stadionu - kruhová křižovatka u Lidlu a dále dle platného jízdního řádu obousměrně.
- po dobu uzavírky dne 29.9.2017 bude dočasně zrušena zastávka Strakonice, Ellerova-Hvězda ( bez náhrady ):
a) u spojů 2, 12, 32 linky 370004 Stachy, Zadov, Churáňov – Strakonice – Dubenec – Praha
b) u spojů 13, 16 linky 380120 Strakonice – Čejetice, Mladějovice
c) u spojů 19, 22 linky 360015 Písek – Dobev, Stará Dobev - Strakonice
d) u spoje 35 linky 360002 Písek – Kestřany – Dobev, Stará Dobev – Štěkeň – Strakonice
- po dobu uzavírky dne 29.9.2017 bude dočasně zrušena zastávka Strakonice, sídl.1.máje ( bez náhrady ):
u spojů 14,15 linky 380050 Strakonice – Střelské Hoštice – Horažďovice
- po dobu uzavírky dne 30.9.2017 bude dočasně zrušena zastávka Strakonice, Ellerova-Hvězda ( bez náhrady ):
u spoje 8 linky 370004 Stachy, Zadov, Chráňov – Strakonice – Dubenec – Praha
- po dobu uzavírky dne 1.10.2017 bude dočasně zrušena zastávka Strakonice, Ellerova-Hvězda ( bez náhrady ):
u spoje 12, 34, 14 linky 370004 Stachy, Zadov, Chráňov – Strakonice – Dubenec – Praha
- po dobu uzavírky dne 1.10.2017 bude dočasně zrušena zastávka Strakonice, sídl.1.máje ( bez náhrady ):
u spoje 16, 17 linky 380160 Strakonice, - Volenice – Strašice - Soběšice.

Zobrazit celý text: zobrazit

Krajský úřad - Jihočeský kraj - odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje žadateli Super-Krete Czech, s.r.o. Říčany u Prahy částečnou uzavírku silnice I/4 - ul. Písecká, most ev. č. 4 - 045. 

Termín:

I.  etapa: 15.   9. 2017 - 14. 10. 2017

II. etapa: 15. 10. 2017-  11. 11. 2017

Za účelem výměny mostních závěrů a obrusné vrstvy a opravu PKO na mostě ev. č. 4 - 045.

 

Zobrazit celý text: zobrazit

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný úřad podle § 124 odst. 6  zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR-KŘ, DI Strakonice č.j. KRPC-127685-1/ČJ-2017-020706 ze dne 25.8.2017

s t a n o v u j e

žadateli:

Městu Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810,                    

 

přechodnou úpravu provozu

na místní komunikaci v ulici Dr. Jiřího Fifky a Prof. A. B. Svojsíka ve Strakonicích,

z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu v blízkosti ZŠ a MŠ Poděbradova v rámci provedení stavby „Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice“, a to v  termínu od 4.9.2017 do 30.11.2017, za těchto podmínek:

 

  1. Přechodná úprava provozu bude vyznačena dle předloženého schváleného návrhu dopravně inženýrského opatření , které je nedílnou přílohou tohoto stanovení.
  2. Užité dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., bude rozmístěno před zahájením stavebních prací odbornou firmou v souladu s požadavky TP 65 a TP 66 a s ohledem na stávající dopravní značení (nutnost dodržení minimální vzájemné vzdálenosti DZ – mimo obec alespoň 30 m, v obci nejméně 10 m).
  3. Společné uspořádání DZ na jednom sloupku musí odpovídat požadavkům TP 65. Zejména je nutné dbát na to, aby každá dopravní značka byla včas viditelná a její umístění nepředstavovalo ohrožení pro účastníky silničního provozu.
  4. V průběhu aplikace dopravně inženýrského opatření je nutno použité dopravní značení průběžně kontrolovat a udržovat v bezvadném stavu.
  5. Po skončení prací je nutno dopravní značení bezodkladně odstranit. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodným značením, bude po dobu umístění přechodného dopravního značení zakryto, popř. odstraněno.
  6. Za dodržení veškerých podmínek tohoto stanovení zodpovídá pan Václav Novák.,  - tel. 606 767 005
  7. V případě potřeby si Policie ČR vyhrazuje právo dopravní značení změnit či doplnit v rámci zajištění BESIP.
Zobrazit celý text: zobrazit

Uzavírky ve Strakonicích
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e
společnosti ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4, IČ: 25117947, částečnou uzavírku místní komunikace v ulici Sídliště 1. máje, v úseku od křižovatky s místní komunikací „K jatkám“ ke křižovatce se silnicí č. II/173 v Lidické ulici a úplnou uzavírku místní komunikace v ulici Sídliště 1. máje v úseku od křižovatky se silnicí č. II/173 v Lidické ulici ke křižovatce s místní komunikací v ulici MUDr. K. Hradeckého
2) Uzavírka komunikace se povoluje v celkovém termínu od 4.9.2017 do 29.10.2017.
1. etapa: částečná uzavírka v úseku od křižovatky s místní komunikací „K jatkám“ ke křižovatce se silnicí č. II/173 v Lidické ulici (Š 14 – Š 21) od 4.9.2017 do 15.10.2017
2.etapa: úplná uzavírka místní komunikace v ulici Sídliště 1. máje v úseku od křižovatky se silnicí č. II/173 v Lidické ulici ke křižovatce s místní komunikací v ulici MUDr. K. Hradeckého (Š 23 – Š 24) od 16.10.2017 do 29.10.2017

Zobrazit celý text: zobrazit

Úplná uzavírka komunikace v ulici MUDr. Hradeckého - 10. 6. - 31. 12. 2017
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad povoluje společnosti M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868 úplnou uzavírku místní komunikace v ulici MUDr. K. Hradeckého, v úseku spojujícím ulice Budovatelská a Nerudova a slepého úseku místní komunikace ulice Písecká za autoservisem Šrachta, s.r.o.
Úplná uzavírka místních komunikací se povoluje v termínu od 10.6.2017 do 31.12.2017.
Uzavírka místních komunikací se povoluje z důvodu provádění stavby „I/22 Strakonice“, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR.

Zobrazit celý text: zobrazit

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad povoluje firmě BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň, IČ: 45357269, úplnou uzavírku silnice č. II/173 v prostoru mostu ev.č. 173-001 v ulici Lidická ve Strakonicích a úplnou uzavírku místní komunikace v ulici Sídliště 1. máje ve Strakonicích v prostoru pod mostem ev.č. 173-001, v termínu od od 12.6.2017 do 31.12.2017. Uzavírka se povoluje z důvodu provedení stavby „Most ev.č. 173-001 Strakonice, Lidická ulice“.

 

Objízdná trasa: silnice II/173 Radomyšlská – Ellerova – silnice I/4 Písecká a zpět.

Uzavírka se dotkne pravidelné linkové autobusové dopravy a MHD dopravy Strakonice.
Prosím, věnujte pozornost přiloženým souborům.

 

Pravidelná linková osobní doprava

 

Uzavírka se dotkne těchto linek:

 

370004 Stachy, Zadov, Churáňov – Strakonice – Praha, 380120 Strakonice – Čejetice, Mladějovice. Po dobu uzavírky budou spoje těchto linek vedeny Píseckou ulicí obosměrně. U těchto linek bude zrušena zastávka Strakonice, Ellerova – Hvězda bez náhrady.

 

380020 Strakonice – Blatná, 380050 Strakonice – Střelské Hoštice – Horažďovice, 380150 Strakonice – Volenice – Soběšice, 380160 Strakonice – Volenice – Strašice – Soběšice, 380170 Strakonice – Doubravice – Blatná – Buzice, 380210 Strakonice – Volenice – Zvotoky. Po dobu uzavírky budou spoje těchto linek vedeny Ellerovou ulicí obousměrně. U těchto linek bude zrušena zastávka Strakonice, sídl.1.máje. Jako náhradní je určena zastávka Strakonice, Ellerova – Hvězda.

 

380220 Strakonice – Rovná – Osek,Jemnice – Radomyšl. Po dobu uzavírky budou spoje této linky vedeny z Ellerovy ulice zpět na kruhový objezd u Lidlu a dále Píseckou ulicí obousměrně. U této linky budou zrušeny zastávky Strakonice, Ellerova – Hvězda a Strakonice, sídl.1.máje bez náhrady.

 

Linky MHD Strakonice

 

Uzavírka se dotkne linek 385004 Strakonice, žel.st. – Strakonice, Velké nám. – Strakonice, Raisova – Strakonice, žel.st. a linky 385005 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel.st. – Strakonice, Raisova – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov.

 

Linka 385004:
Spoje linky budou vedeny z Lidické ulice do ulice Nerudovy a dále ulicí MUDr. K. Hradeckého zpět do Lidické ulice. Po dobu uzavírky bude u všech spojů linky zrušena zastávka Strakonice,sídl.1.máje.

 

Linka 385005:
Po dobu uzavírky budou spoje 1, 3, 5, 7 a 11 vedeny z Ellerovy ulice na kruhový objezd u Lidlu a dále Píseckou ulicí do Raisovy ulice. U těchto spojů budou zrušeny zastávky Strakonice, Ellerova – Hvězda, Strakonice,sídl.1.máje a Strakonice, Lidická. Jako náhradní je určena zastávka Strakonice,Ellerova – MŠ.

 

Spoje 2, 4, 6, 8, 10 a 12 budou po dobu uzavírky vedeny z Lidické ulice do ulice Nerudovy a dále ulicí MUDr. K. Hradeckého zpět do Lidické ulice. Po dobu uzavírky bude u těchto spojů zrušena zastávka Strakonice, sídl.1.máje.

 

Spoje 9, 13 a 15 budou vedeny z Radomyšlské ulice Ellerovou ulicí na kruhový objezd u Lidlu a dále Píseckou ulicí do Raisovy ulice. Po dobu uzavírky bude u těchto spojů zrušeny zastávky Strakonice, sídl.1.máje a Strakonice, Lidická.

 

Budou dodrženy podmínky souhlasu s dočasným zrušením zastávek, který vydal Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silniční dopravy, České Budějovice pod č.j. KUJCK 68143/2017 dne 1.6.2017:

 

1. Dočasně zrušená zastávka: Strakonice, Ellerova-Hvězda

náhradní zastávka: bez náhrady
Dotčené spoje: všechny spoje linek (obsluhující tuto zastávku):
- 370004 Stachy, Zadov - Strakonice - Dubenec - Praha
- 380120 Strakonice - Čejetice, Mladějovice
- 360002 Písek - Kestřany - Dobev, Stará Dobev - Štěkeň - Strakonice
- 360015 Písek - Dobev, Stará Dobev - Strakonice
Termín dočasného zrušení zastávky: 12. 6. 2017 - 31. 12. 2017

 

2. Dočasně zrušená zastávka: Strakonice,sídl. 1. máje
náhradní zastávka: Strakonice, Ellerova-Hvězda
Dotčené spoje: všechny spoje linek (obsluhující tuto zastávku):
- 380020 Strakonice - Blatná
- 380050 Strakonice - Střelské Hoštice - Horažďovice
- 380150 Strakonice - Volenice - Soběšice
- 380160 Strakonice - Volenice - Strašice - Soběšice
- 380170 Strakonice - Doubravice - Blatná - Buzice
- 380210 Strakonice - Volenice - Zvotoky
Termín dočasného zrušení zastávky: 12. 6. 2017 - 31. 12. 2017

 

3. Dočasně zrušená zastávka: Strakonice,sídl. 1. máje Strakonice, Ellerova-Hvězda

náhradní zastávky: bez náhrady
Dotčené spoje: všechny spoje linky (obsluhující tyto zastávky):
- 380220 Strakonice - Rovná - Osek, Jemnice - Radomyšl
Termín dočasného zrušení zastávek: 12. 6. 2017 - 31. 12. 2017

Zobrazit celý text: zobrazit

Částečné uzavření pošty Strakonice 1 - 27. 9. 2017

Částečné uzavření pošty Strakonice 1 - 27. 9. 2017

V souvislosti s mimořádnou situací, provozní důvody - instalace nového systému na poště Strakonice 1, dojde dne 27. 9. 2017 k částečnému uzavření této pošty a to v čase od 8.00 - 14.00.

Od 14.00 do 18.00 hodin bude pošta pro veřejnost otevřena.

Informaci dodalo vedení řídící pošty Strakonice 1.

Oznámení o uzavření sběrného dvora U Blatenského mostu dne 1. 10. 2017

Oznámení o uzavření sběrného dvora U Blatenského mostu dne 1. 10. 2017
V souvislosti s průběhem Václavské poutě ve Strakonicích upozorňujeme občany na celodenní uzavření sběrného dvora U Blatenského mostu v neděli 1. 10. 2017.

Po zkušenosti z minulých let je v tento termín sběrný dvůr občany nevyužíván, proto se přistoupilo k tomuto opatření.

Pozvánka na mezinárodní mužský elitní basketbal ve Strakonicích - 29. 9. 2017

SKB Strakonice se podařilo na začátek sezony 2017/2018 domluvit pro příznivce tohoto sportu v našem městě opravdovou lahůdku. V přípravném mezinárodním utkání se ve SH STARZ utkají dva špičkové týmy z ČR a Rakouska.
Pátek 29.9.2017 v 18.00 hodin BK ARMEX Děčín - Swans Gmunden.
Dovolujeme si Vás na tento zápas co nejsrdečněji pozvat.
Za SKB Strakonice
Milan Janda

Charitativní běh "Sportem proti rakovině"

Přijměte pozvání 25. protiletadlového raketového pluku, Armádního sportovního klubu Strakonice, města Strakonice, Muzea středního Pootaví a dalších partnerů na akci Charitativní běh "Sportem proti rakovině".

Ta se uskuteční ve čtvrtek 21. 9. 2017 od 8.30 na III. nádvoří strakonického hradu. 

Během akce bohatý doprovodný program.

 

 

Pozvánka na seminář - „Kotlíkové dotace“ 18. 9. 2017

Pozvánka na seminář - „Kotlíkové dotace“

Seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“ se uskuteční dne 18. 09. 2017 od 16:00 hodin v Zasedací místnosti bývalého Okresního úřadu ve Strakonicích, Smetanova 533, Strakonice. 

 

Náměty k řešení – studentské práce

Město Strakonice tradičně spolupracuje se studenty vysokých škol, především se studenty fakult architektonického, stavebního a dopravního zaměření. Tato spolupráce je oboustranně výhodná. Student získává reálné zadání a kvalitní podklady, město pak může získat výstup jeho práce.

Město Strakonice může poskytnout:

Pivovarský stánek - prodejna přemístěna.

Pivovarský stánek - prodejna je přemístěna.
Z důvodů stavby zcala nové prodejny, je stávající prodejní místo přesunuto do objektu areálu pivovaru. Zákazníci mohou zaparkovat přímo u prodejny a v pohodlí nakoupit.
Sortiment je samozřejmě nezměněn a provozní doba je:
Pondělí - pátek od 8.30 - 17.30 hodin, v sobotu a neděli pak od 7.30 - 12.00 hodin.
Od prosince se můžete těšit na nové, reprezentativní prodejní prostory pivovarské prodejny. A při každém nákupu sledovat, jak prodejna roste.

Hlasování v soutěži Strakonice kvetou

Již se hlasuje v letošní soutěži Strakonice kvetou. Od 1. 9. - 30. 9. 2017 dejte svůj hlas 10 nejhezčím květinovým výzdobám. V elektronickém formuláři musí být vyplněno všech deset pozic, jinak je hlasování neplatné. Hlasování probíhá elektronicky na:
http://www.souteze.strakonice.eu/
Výherci na prvních třech pozicích budou oceněni finančně. Každý další přihlášený dostane dárek od městského zahradnictví, jako poděkování za účast v soutěži.

Stránky

Částečné uzavření pošty Strakonice 1 - 27. 9. 2017 V souvislosti s mimořádnou...
Oznámení o uzavření sběrného dvora U Blatenského mostu dne 1. 10. 2017 V souvislosti s...
SKB Strakonice se podařilo na začátek sezony 2017/2018 domluvit pro příznivce tohoto...
Přijměte pozvání 25. protiletadlového raketového pluku, Armádního sportovního klubu...
Burza škol Prezentace středních škol a odborných učilišť jsou určeny především žákům...
Pozvánka na seminář - „Kotlíkové dotace“ Seminář k dotačnímu programu Jihočeského...
Pivovarský stánek - prodejna je přemístěna. Z důvodů stavby zcala nové prodejny, je...
Již se hlasuje v letošní soutěži Strakonice kvetou. Od 1. 9. - 30. 9. 2017 dejte svůj...
Město Strakonice tradičně spolupracuje se studenty vysokých škol, především se studenty...
12.Září 2017
Zajímá Vás, kdy bude posekána tráva na veřejných plochách v blízkosti vašeho bydliště...
24.Červenec 2017
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
13.Červen 2017
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 3.7., 4.7., 7.7....
15.Květen 2017
Velkoobjemové kontejnery zelené barvy určené pro sběr bioodpadů jsou již od začátku jarní...
9.Květen 2017
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
16.Březen 2017
9. září proběhne na strakonickém letišti 5. ročník leteckého dne. Diváci budou moci...
Již po třiadvacáté mohou na oblíbené trati městem v délce 3,3 nebo 6,6 km změřit 21....
Z téměř 750.000 dílku byla ve Strakonicích v Muzeu středního Pootaví uspořádána výstava...
Letošní prohlídka za magického úplňku začne u městského opevnění pod Rennerovými sady....
Římskokatolická farnost Strakonice připravila na letošní prázdniny novinku a otvírá brány...
Římskokatolická farnost Strakonice připravila na letošní prázdniny novinku a otvírá brány...
DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice zve všechny příznivce dobré zábavy na letošní...
Ojedinělou expozici motocyklů, kol a zbraní mohou vidět návštěvníci v areálu ČZ a. s....
Při slavnostním otevření nového Městského informačního centra na strakonickém hradě byl...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...