Krajský úřad Jihočeský kraj povoluje
žadateli – právnické osobě M-SILNICE a.s,.zastoupené na základě plné moci fyzickou podnikající osobou Pavlem Bílkem, částečnou uzavírku silnice I/4, ul. Písecká, (v úseku od objektu Jihospolu směr od Prahy vpravo kolem křižovatek s MK Raisova a II/173 ul. Lidická k mostu přes řeku Otavu ev. č. 4-045), Strakonice

Termín: 20. 3. - 16. 6. 2018

 

Důvod: provádění stavby „I/22 Strakonice“

 

Vedení dopravy: Po dobu částečné uzavírky jednoho jízdního pruhu silnice I/4 bude umožněn průjezd pro veškerou dopravu ve zbývajícím jízdním pruhu. Po dobu uzavírky je vedení pravidelných autobusových spojů (včetně MHD) navrženo takto:

Linky pravidelné linkové dopravy:

 

1. Dočasně zrušená zastávka: Strakonice, Ellerova-Hvězda

 

Náhradní zastávka: Strakonice, Ellerova-MŠ Termín dočasného zrušení zastávky: 20. 3. 2018 - 16. 6. 2018. Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku):

- linky 380120 Strakonice - Čejetice, Mladějovice
- linky 380220 Strakonice - Rovná - Osek, Jemnice – Radomyšl
- linky 370004 Stachy, Zadov - Strakonice - Dubenec - Praha

 

2. Dočasně zrušená zastávka: Strakonice, sídl. 1. máje
Náhradní zastávka: bez náhrady. Termín dočasného zrušení zastávky: 20. 3. 2018 - 16. 6. 2018. Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku):

 

- linky 380020 Strakonice - Blatná

- linky 380050 Strakonice - Střelské Hoštice - Horažďovice
- linky 380150 Strakonice - Volenice - Soběšice
- linky380160 Strakonice - Volenice - Strašice - Soběšice
- linky 380170 Strakonice - Doubravice - Blatná - Buzice
- linky 380210 Strakonice - Volenice - Zvotoky
- linky 380220 Strakonice - Rovná - Osek, Jemnice - Radomyšl

 

Linky MHD:
linka 385004 Strakonice, žel. st. - Strakonice, Velké nám. - Strakonice, Raisova - Strakonice, žel. st.
linka 385005 Strakonice, Modlešovice - Strakonice, žel. st. - Strakonice, Raisova - Strakonice, Sídliště - Strakonice, Starý Dražejov.

 

Po dobu uzavírky budou spoje linek MHD 385004 a 385005 vedeny po stanovené objížďce Radomyšlská ul. - Nerudova ul. - Lidická ul. a dále dle jízdního řádu obousměrně. Po dobu uzavírky budou zrušeny zastávky Raisova
a Raisova I. Jako náhradní zastávky budou používány dočasně zřízené zastávky v ulici Nerudova.

 

Podmínky rozhodnutí:
1. Předmětný úsek silnice I/4 smí být uzavřen pouze na dobu stanovenou tímto rozhodnutím.
2. Žadatel zajistí dopravní značení uzavírky v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Druh a umístění dopravních značek bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
3. Druh značek a jejich umístění stanovil na základě žádosti Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a SH dne 14. 3. 2018, pod č. j. KUJCK 36749/2018.
4. V době 6:00 – 18:00 hod. bude provoz řízen dostatečným počtem řádně proškolených a ustrojených osob.
5. Každou neděli počínaje nedělí 6. května 2018 v době 6:00 – 20:00 hod. bude provoz řízen dostatečným počtem řádně proškolených a ustrojených osob.
6. Ve svátek 2. dubna, 1. května a 8. května 2018 v době 6:00 – 20:00 hod. bude provoz řízen dostatečným počtem řádně proškolených a ustrojených osob.
7. Žadatel je povinen respektovat případné doplňující pokyny povolujícího silničního správního úřadu či Policie ČR, pokud budou z veřejného zájmu nutné.
8. Žadatel zodpovídá za dopravní značení uzavírky, jeho řádný stav a údržbu po celou dobu trvání uzavírky a za veškeré škody vzniklé uživatelům silnice I/4 z titulu nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí.
9. Žadatel zajistí informovanost cestující veřejnosti o dočasném dopravním opatření v obslužnosti zastávek, a to minimálně v rozsahu vylepení písemného oznámení na označnících dočasně zrušených zastávek.

Na tomto oznámení bude uvedeno:
- doba, po kterou nebude zastávka obsluhována veřejnou linkovou dopravou
- nejbližší obsluhovaná zastávka
- důvod, proč není zastávka obsluhována
- kontakt na osobu zodpovědnou za informovanost cestující veřejnosti o tomto dopravním opatření
10. Za bezpečnost silničního provozu na silnici I/4 a za veškeré škody vzniklé z titulu nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá pan Luděk Zemen, tel. č. 725 796 272.
11. Po skončení uzavírky zabezpečí žadatel uvedení dopravního značení do původního stavu.
12. Nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí zakládá skutkovou podstatu správního deliktu, za který může silniční správní úřad uložit pokutu podle příslušných ustanovení silničního zákona.

Zobrazit celý text: zobrazit

Městský úřad Strakoncie povoluje společnosti M-SILNICE a.s., částečnou  uzavírku silnice č. III/13911 v ulici Blatenská v úseku mezi křižovatkami ulic M. Alše a Zvolenská ve Strakonicích (délka uzavřeného úseku cca 80 m), při dodržení stanovených podmínek:

 

1) Uzavírka se povoluje v rámci realizace stavby „I/22 Strakonice“ v části výstavby okružní křižovatky  silnic III/13911 a místní komunikace ul. Zvolenská, po  předchozím  písemném  vyjádření  Policie ČR-KŘ, DI Strakonice  č.j. KRPC-167008-4/ČJ-2018-020706 ze dne  12.3.2018, vyjádření Správy a údržby silnic Jč kraje, závod Strakonice ze dne 13.3.2018 a vyjádření Města Strakonice ze dne 13.3.2018,  při dodržení jejich podmínek.

2) Uzavírka se povoluje v celkovém termínu:od 19.3.2018 do 7.5.2018

3) Uzavírka musí být řádně označena dopravními značkami dle přechodné úpravy silničního provozu, kterou stanovil zdejší silniční správní úřad opatřením obecné povahy dne 13.3.2018 pod č.j. MUST/011703/2018/OD/hev.

4) Komunikace může být uzavřena až po provedení dopravního značení.

5) Prostorové uspořádání křižovatky ulic M. Alše a Zvolenská a silnice č. III/13911 musí umožnit bezpečný průjezd autobusů o délce 12 m po celou dobu uzavírky.

6)  Žadatel zodpovídá za řádný stav  dopravního značení a jeho případnou obnovu během celé doby uzavírky.

7) Stanovené konečné termíny uzavírky nelze překročit bez souhlasu povolujícího orgánu,                       v případě dřívějšího ukončení prací je nutno ihned uzavírku ukončit.

8)  Po dobu povolené uzavírky musí být zajištěn vstup do všech objektů a na nemovitosti přiléhající ke komunikaci.

9) V souvislosti s uzavírkou nesmí dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu, nesmí být  ohrožováni nebo nadměrně omezováni chodci.

10) Veškeré pozemky včetně staveb na nich umístěných (komunikace apod.), které budou dotčené stavbou, musí být po skončení prací uvedeny do náležitého technického stavu.

11) Při provádění stavebních prací nesmí být nadměrně znečisťovány přiléhající komunikace,  nečistoty musí být průběžně odstraňovány a po ukončení stavebních prací musí být komunikace i s objekty a zařízením na nich umístěným náležitě vyčištěny. 

12) Žadatel zodpovídá za veškeré škody způsobené účastníkům silničního provozu či vlastníku komunikace nedodržením podmínek tohoto rozhodnutí.

13) Za dodržení veškerých podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá  stavbyvedoucí .                 

14) Povolujícímu orgánu,  Policii ČR-KŘ, DI Strakonice a vlastníkům komunikací zůstává  právo  dané podmínky upřesnit, případně změnit či zrušit, vyžádá-li si to zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu či obecný zájem.

 
 

 

Zobrazit celý text: zobrazit

Městský úřad  povoluje společnosti M-SILNICE a.s. částečnou  uzavírku silnice č. II/173 v ulici Radomyšlská ve Strakonicích, v místě budoucí okružní křižovatky silnice I/22 – levá polovina okružní křižovatky od centra směr Radomyšl, při dodržení stanovených podmínek:

1) Uzavírka se povoluje z důvodu provedení stavby „I/22 Strakonice“ v části zhotovení okružní křižovatky na  silnici II/173 Radomyšlská ve Strakonicích, po  předchozím  písemném  vyjádření  Policie ČR-KŘ, DI Strakonice č.j. KRPC-12469-8/ČJ-2018-020706 ze dne  12.3.2018 a vyjádření Správy a údržby silnic Jč kraje, závod Strakonice č.j. SÚS Jčk 3358/2018 ze dne 5.3.2018,  při dodržení jejich podmínek.

2) Uzavírka se povoluje v termínu od 20.3.2018 do 30.4.2018.

3) Uzavírka musí být řádně označena dopravními značkami dle přechodné úpravy silničního provozu, kterou stanovil zdejší silniční správní úřad opatřením obecné povahy dne 13.3.2018 pod č.j. MUST/011713/2018/OD/rod.

5) Komunikace může být uzavřena až po provedení dopravního značení.

6) V případě tvoření kolon a komplikací v silničním provozu v souvislosti s výstavbou okružní křižovatky na silnici I/4 požadujeme řízení provozu dostatečným počtem řádně proškolených, ustrojených (§ 20 vyhlášky č. 294/2015 Sb.) a vybavených osob v době od 6:00 hod. do 18:00 hod..

7) Budou vymezeny trasy pro pěší provoz pomocí červenobíle pruhované pásky, budou užity dodatkové tabulky s informačními nápisy pro pěší. Pěší provoz nesmí být po celou dobu trvání částečné uzavírky omezen.

8) Bude zajištěn provizorní příjezd z ulice Radomyšlská do lokality zahrádek nad budoucí okružní křižovatkou.

9) Žadatel zodpovídá za řádný stav  dopravního značení a jeho případnou obnovu během celé doby uzavírky.

10) Stanovený konečný termín uzavírky nelze překročit bez souhlasu povolujícího orgánu, v případě dřívějšího ukončení prací je nutno ihned uzavírku ukončit.

11)  Po dobu povolené uzavírky musí být zajištěn vstup do všech objektů a na nemovitosti přiléhající ke komunikaci.

12) V souvislosti s uzavírkou nesmí dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu, nesmí být  ohrožováni nebo nadměrně omezováni chodci.

13) Veškeré pozemky včetně staveb na nich umístěných (komunikace apod.), které budou dotčené stavbou, musí být po skončení prací uvedeny do náležitého technického stavu.

14) Při provádění stavebních prací nesmí být nadměrně znečisťovány přiléhající komunikace,  nečistoty musí být průběžně odstraňovány a po ukončení stavebních prací musí být komunikace i s objekty a zařízením na nich umístěným náležitě vyčištěny. 

15) Žadatel zodpovídá za veškeré škody způsobené účastníkům silničního provozu či vlastníku komunikace nedodržením podmínek tohoto rozhodnutí.

16) Za dodržení veškerých podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá stavbyvedoucí.                 

17) Povolujícímu orgánu,  Policii ČR-KŘ, DI Strakonice a vlastníkům komunikací zůstává  právo  dané podmínky upřesnit, případně změnit či zrušit, vyžádá-li si to zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu či obecný zájem.

 

 

Zobrazit celý text: zobrazit

Úplná uzavírka komunikace U Nádraží ve Strakonicích.

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e
společnosti HOCHTIEF CZ, a.s., úplnou uzavírku místní komunikace v ulici U Nádraží ve Strakonicích.
Uzavírka místní komunikace se povoluje z důvodu provedení stavby: „Dopravní terminál Strakonice“ v ulici U Nádraží ve Strakonicích.

Úplná uzavírka místní komunikace se povoluje v celkovém termínu od 12.2.2018 do 30.11.2018

Od 12.2.2018 do 14.5.2018 – viz. DIO 1. etapa (v ulici U nádraží směrem ke křižovatce s ulicí Nádražní podél prostorů ČSAD STTRANS, a.s. - za prodejnou Billa)

Od 15.5.2018 do 30.11.2018 – viz. DIO 4. etapa (křižovatka s ulicí Nádražní směrem k budově vlakového nádraží)

Budou dodrženy veškeré podmínky stanoviska ČSAD STTRANS a.s., Strakonice ze dne 31.1.2018:
Uzavírka se dotkne linek PAD 380020 Strakonice-Blatná, 380100 Strakonice – Blatná – Březnice – Příbram, 380170 Strakonice – Doubravice – Blatná – Buzice, 380250 Strakonice – Chrášťovice – Radomyšl – Sedlice – Blatná a linek MHD 385001 Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov, 385002 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště- Strakonice, Starý Dražejov, 385003 Strakonice, žel. st. – Strakonice, Nový Dražejov – Katovice, 385004 Strakonice, žel. st. – Strakonice, Velké nám. – Strakonice – Raisova – Strakonice, žel. st. a linky 385005 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel. st. – Strakonice, Raisova – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov.

Linky PAD
Po dobu uzavírky bude u výše uvedených linek zrušena zastávka Strakonice, žel. st. Jako náhradní je určena zastávka Strakonice, aut. nádr.

Linky MHD
Po dobu uzavírky budou spoje výše uvedených linek MHD vedeny po objížďce Nádražní ul. – Textiláků – kruhový objezd u Lidlu (sil. I/4) – (Písecká ul.) a dále dle jízdního řádu. Po dobu uzavírky bude dočasně přemístěna zastávka Strakonice, žel. st. do Nádražní ulice pod obchodní dům Billa.
Budou dodrženy podmínky souhlasu s dočasným přemístěním zastávek MHD, který vydal MěÚ Strakonice, odbor dopravy dne 1.2.2018 pod č.j. MUST/005303/2018/OD/Tur:
Souhlas s dočasným přemístěním autobusové zastávky Strakonice, žel. st. Provizorní zastávka bude zřízena v ulici Nádražní pod obchodní dům Billa. Trasa linky bude vedena po objížďce ul. Nádražní, ul. Textiláků, kruhový objezd u Lidlu, siln. I/4 a dále dle stanovené původní trasy jednotlivých linek. Provizorní zastávka bude zřízena pro níže uvedené linky městské autobusové dopravy:
385 001 Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov
385 002 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov
385 003 Strakonice, žel. st. – Strakonice, Nový Dražejov – Katovice
385 004 Strakonice, žel. st. – Strakonice, Velké nám. – Strakonice, Raisova – Strakonice, žel. st.
385 005 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel. st. – Strakonice, Raisova – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov.
Dočasně zrušená zastávka: Strakonice, žel. st.
Náhradní zastávka: bez náhrady
Termín dočasného zrušení zastávky: únor 2018 (bude upřesněno) – 30.11.2018
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku):
- Linky 370190 Vimperk – Čkyně – Volyně – Strakonice
- Linky 380020 Strakonice – Blatná
- Linky 380100 Strakonice – Blatná – Březnice – Příbram
- Linky 380170 Strakonice – Doubravice – Blatná – Buzice
- Linky 380250 Strakonice – Chrášťovice – Radomyšl – Sedlice – Blatná
- Linky 380780 Blatná – Strakonice – Vodňany – České Budějovice.

Pro zajištění bezpečného průchodu chodců uzavřeným úsekem bude vymezena trasa pro pěší provoz v co nejkratším možném úseku podél supermarketu Billa o šíři 1,5 m s řádně zpevněným, vyštěrkovaným a zhutněným povrchem a po celou dobu stavby bude tato trasa udržována v bezpečném a schůdném stavu.

Ve všech etapách prováděných prací musí být umožněn přístup pro vozidla Pošty a zásobování OD Billa.

Zobrazit celý text: zobrazit

Městský úřad Strakonice odbor dopravy p o v o l u j e společnosti ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IČ: 26018055 úplnou uzavírku místní komunikace v ulici Švandy dudáka ve Strakonicích, v úseku křižovatky s ulicí Mikoláše Alše ke křižovatce s místní komunikací ul. Profesora Skupy.

Uzavírka místní komunikace se povoluje z důvodu provedení stavby: „Rekonstrukce komunikace Švandy dudáka“ – II. etapa,

Úplná uzavírka místní komunikace se povoluje  v termínu od 21.12.2017 do 30.6.2018.

Zobrazit celý text: zobrazit

Částečná uzavírka v ulici Lidická, Strakonice
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e společnosti BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň, IČ: 45357269, částečnou uzavírku silnice č. II/173 v ulici Lidická ve Strakonicích, v prostoru mostu ev.č. 173-001 a dotčených částí předmostí.
Uzavírka se povoluje z důvodu dokončení stavby „Most ev.č. 173-001 Strakonice, Lidická ulice“.
Uzavírka komunikace se povoluje v termínu od 30.1.2018 do 31.5.2018.

Zobrazit celý text: zobrazit

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e společnosti ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IČ: 26018055 úplnou uzavírku místní komunikace v ulici Švandy dudáka ve Strakonicích, v úseku křižovatky s ulicí Mikoláše Alše ke křižovatce s místní komunikací ul. Profesora Skupy.
Uzavírka místní komunikace se povoluje z důvodu provedení stavby: „Rekonstrukce komunikace Švandy dudáka“ – pokládka inž. sítí, obnova chodníků a povrchu komunikace.
Úplná uzavírka místní komunikace se povoluje v termínu od 10.1.2018 do 30.9.2018.
Uzavírka se dotkne linek:
385001 Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov
385002 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov
385005 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel.st. – Strakonice, Raisova – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov.
Po dobu uzavírky budou spoje výše uvedených linek vedeny po objížďce: točna autobusů na Sídlišti – ulice Prof. Skupy – ulice K Dražejovu obousměrně. Po dobu uzavírky bude dočasně zrušena zastávka Strakonice, Švandy dudáka. Jako náhradní je určena zastávka Strakonice, Profesora Skupy. Poněvadž se jedná pouze o jednosměrnou zastávku ve směru na Starý Dražejov, požaduje určit umístění této zastávky pro směr do centra Strakonic.

Zobrazit celý text: zobrazit

Uzavírka ulice Švandy dudáka II. etapa.

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e společnosti ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IČ: 26018055 úplnou uzavírku místní komunikace v ulici Švandy dudáka ve Strakonicích, v úseku křižovatky s ulicí Mikoláše Alše ke křižovatce s místní komunikací ul. Profesora Skupy.
Uzavírka místní komunikace se povoluje z důvodu provedení stavby: „Rekonstrukce komunikace Švandy dudáka“ – II. etapa.
Úplná uzavírka místní komunikace se povoluje v termínu od 21.12.2017 do 30.6.2018.

Zobrazit celý text: zobrazit

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

 

na povinnosti podle ustanovení § 46 (ochranná pásma) a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákon (energetický zákon).

 

Společnost ČEPS, a.s., je vlastníkem a provozovatelem vedení zvlášť/velmi vysokého napětí. Současně se vznikem těchto vedení k nim byla zřízena věcná břemena a ochranná pásma, která mají charakter oprávnění k cizím nemovitostem. V rozsahu výše citovaného zákona tato práva svědčí společnosti ČEPS, a.s.

 

Podle ustanovení § 46 výše uvedeného zákona je ochranné pásmo souvislý prostor v bezprostřední blízkosti vedení vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u vedení o napětí 400 kV 20 (25) m, u napětí 220 kV 15 (20) m a u napětí 110 kV 12 (15) m (hodnoty v závorkách platí pro vedení uvedená do provozu před 1. 1. 1995).

Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 m.

 

Katastrálním územím vaší obce prochází vedení přenosové soustavy označené V011/012 vlastněné a provozované naší společností, u kterého je rozsah ochranného pásma vyměřen vzdáleností 20m (220 KV) na obě strany měřeno od krajních vodičů tohoto vedení.

Na základě § 46, odst. 9 a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. vyzýváme vlastníky či uživatele pozemků, aby odstranili a oklestili stromoví a jiné porosty v ochranném pásmu, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz tohoto vedení přenosové soustavy.

Zasláním a následným zveřejněním přiloženého „UPOZORNĚNÍ“ plní ČEPS, a.s., svoji povinnost vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb.

 

Odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů musí být provedeno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., § 46, odst. 9 (energetický zákon).

 

ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU V TERMÍNU - ROK 2018.

Současně oznamujeme, že ve 4Q/2017 byli osloveni vlastníci pozemků, na kterých se ochranné pásmo vedení nachází, zástupci firmy pověřené společností ČEPS, a.s., a byl projednán rozsah a způsob odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování vedení přenosové soustavy. S ohledem na všechny okolnosti chceme být nápomocni těm vlastníkům, kteří nemají možnost vadný stav urychleně napravit. S ohledem na závažnost této věci bude s Vámi uzavřena Smlouva o způsobu provedení údržby ochranného pásma vedení.

 

V případě potřeby Vám poskytne bližší informace společnost E13 SERVICES s.r.o. (na základě plné moci),

pan Jan Blažek, 606 657 134.

                              

Zobrazit celý text: zobrazit

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p r o d l u ž u j e do 31. 5. 2018 termín úplné uzavírky místní komunikace v ulici Sídliště 1. máje ve Strakonicích v prostoru pod mostem ev.č. 173-001, z důvodu provedení stavby „Most ev.č. 173-001 Strakonice, Lidická ulice“.
Odůvodnění:
Rozhodnutí se vydává na žádost žadatele, důvodem prodloužení termínu uzavírky je aktualizace harmonogramu stavby. Protože žadatel dostatečně zdůvodnil příčiny prodloužení termínu, silniční správní úřad posoudil žádost jako opodstatněnou a rozhodl o prodloužení lhůty předmětného povolení. V průběhu řízení nebyly zjištěny žádné závažné okolnosti, které by prodloužení lhůty bránily. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.
Úplná uzavírka silnice č. II/173 v prostoru mostu ev.č. 173-001 v ulici Lidická ve Strakonicích je rozhodnutím č.j. MUST/026191/2017/OD/rod ze dne 2.6.2017 povolena do 31.12.2017.

Zobrazit celý text: zobrazit

Vyhlášení konkurzních řízení

Rada města rozhodla vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy Strakonice, Dukelská 166 a konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Strakonice, Lidická 625.

Přerušení dodávky pitné vody - 22. 3. 2018

Přerušení dodávky pitné vody - 22. 3. 2018
Technické služby oznamují, že z důvodu opravy havárie podzemního hydrantu a výměny vodovodního šoupěte dojde ve čtvrtek 22.3.2018 od 8 do 14 hodin k přerušení dodávky vody v ul Radomyšlská od křižovatky s ul. Lidická ke křižovatce s ul. Nerudova, v ul. Poděbradova ke křižovatce s ul. Žižkova, v ul. P. Bezruče ke křižovatce s ul. Žižkova a v ul. Šmidingerova ke křižovatce s ul. Plánkova. Při opětovném napouštění může dojít k mírnému zakalení. Na uvedenou dobu si prosím proveďte předzásobení.
Provozovatel vodovodu děkuje za pochopení.

Světový den ledvin - 8. 3. 2018

Nemocnice Strakonice se zapojí do XIII. ročníku Světového dne ledvin

Chronické onemocnění ledvin, může se týkat i mladých žen. Tak zní heslo letošního dne ledvin, který připadl na čtvrtek 8. března. Připojí se k němu také Nemocnice Strakonice, která zve zájemce na preventivní vyšetření funkce ledvin.

Pozvánka na vernisáž výstavy architektonický studií - 14. 3. 2018 od 15.00 hodin.

Pozvánka na výstavu architektonických studií vypracovaných studenty Fakulty architektury ČVUT v Ateliéru Kordovský - Vrbata.

Vernisáž proběhne ve středu 14. března 2018 od 15.00 hodin v prostorách před Rytířským sálem strakonického hradu.

Studie zachycují možnosti dotvoření rozličných částí města Strakonice.

Oznámení o provádění prací v komunikaci Nerudova a Radomyšlská

Oznámení o provádění prací v komunikaci

Na základě zjištění poruchy vodohospodářského zařízení, které spravujeme, jsme byli nuceni uskutečnit 2. 3. 2017 práce v ulici Nerudova a Radomyšlská za účelem odstranění této poruchy.

 

Strakonice – ulice Nerudova a Radomyšlská, KAM 300, živičný povrch 50 m².

Oznamujeme Vám tuto skutečnost s tím, že provedení opravy uvedeného zařízení bylo neodkladné s ohledem na:

-  zborcené potrubí kanalizační stoky

Svoz bioodpadu ve městě

ZVÝŠENÁ FREKVENCE SVOZU BIOODPADU V TOMTO ROCE

 

Po zkušenostech ze svozu bioodpadu v loňském roce a z důvodu zajištění maximálního využití kapacit rozmístěných bionádob jsme pro rok 2018 přistoupili ke zvýšené frekvenci svozu v zástavbě rodinných domů a to tak, že od března do listopadu bude svoz probíhat každý týden a v zimním období 1 x 14 dní. V sídlištní zástavbě bude svoz realizován stávajícím způsobem, a to 1 x 14 dní. 

 

Zde uvádíme termíny svozu:

 

Rok 2018:

Svoz bioodpadu - v termínu od 5. - 8. 3. 2018

Předpokládané zrušení svozu bioodpadu v následujícím týdnu od 5. 3. - 8. 3. 2018 nebude vzhledem k vývoji počasí nutné!

Vzhledem k avizované změně klimatických podmínek jsme s předstihem informovali o zrušení svozu bioodpadu v týdnu od pondělí 5. března 2018. Aktuální předpověď je již optimističtější a proto se předpokládá, že svoz bioodpadu bude možné uskutečnit. Přesto by občané měli sledovat webové stránky města Strakonice a FB profil města, kde bude situace aktuálně monitorována.

Děkujeme za pochopení.

Nabídka pracovní pozice u Policie ČR

Krajské ředitelství Policie České republiky, Územní odbor Strakonice hledá nové policisty.
Podrobné informace naleznete v přiloženém letáku.

Oznámení o mimořádném uzavření pobočky České pošty, s.p. – 386 03 Strakonice.

Oznámení o mimořádném uzavření pobočky České pošty, s.p. – 386 03 Strakonice.

Z důvodů plánované odstávky provozu datové sítě, která zamezí poskytování velké části poštovních služeb, dojde v sobotu 10. 3. 2018 k mimořádnému omezení hodin pro veřejnost pošty 386 03 Strakonice 3 umístěné v OC Kaufland na adrese Katovická 1306, Strakonice.

V uvedených dnech bude pošta 386 03 Strakonice 3 otevřena následovně:

Sobota 10. 3. 2018 od 9.00 – 16.00 hodin

Neděle 11. 3. 2018 od 16.00 – 19.00 hodin

Stránky

Burza práce - 28. 3. 2018 od 8.30 - 13.00 hodin v Domě kultury Strakonice.
Přerušení dodávky pitné vody - 22. 3. 2018 Technické služby oznamují, že z důvodu opravy...
Nemocnice Strakonice se zapojí do XIII. ročníku Světového dne ledvin Chronické...
Pozvánka na výstavu architektonických studií vypracovaných studenty Fakulty...
Oznámení o provádění prací v komunikaci Na základě zjištění poruchy...
Předpokládané zrušení svozu bioodpadu v následujícím týdnu od 5. 3. - 8. 3. 2018 nebude...
Krajské ředitelství Policie České republiky, Územní odbor Strakonice hledá nové policisty...
Oznámení o mimořádném uzavření pobočky České pošty, s.p. – 386 03 Strakonice. Z ...
Dobročinný bazar oblečení v sobotu 24. února 2018 od 13.00 – 16.00 hodin v ...
ZVÝŠENÁ FREKVENCE SVOZU BIOODPADU V TOMTO ROCE   Po zkušenostech ze svozu bioodpadu v ...
2.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
1.Březen 2018
Rada města rozhodla vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky...
1.Březen 2018
Rada Jihočeského kraje schválila dne 15. února 2018 vyhlášení konkurzních řízení na...
19.Únor 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
13.Únor 2018
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
12.Únor 2018
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 2.7., 4.7.  9.7...
12.Únor 2018
V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č....
6.Únor 2018
naleznete na http://www.strakonice.eu/kat_kontakty_mesto/356.
2.Únor 2018
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 28. října...
Největší podzimní událostí jsou zajisté tradiční výlovy. Nejzajímavější pohled se naskýtá...
V pátek 29. září se mohou od 21.15 hod návštěvníci Václavské poutě těšit na tradiční...
9. září proběhne na strakonickém letišti 5. ročník leteckého dne. Diváci budou moci...
Již po třiadvacáté mohou na oblíbené trati městem v délce 3,3 nebo 6,6 km změřit 21....
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...