CRM – aktuality

Jednotný registrační formulář

 

Publikováno: 15.1.2010 Změna Jednotných registračních formulářů k 1. 1. 2010

 

Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných, zejména identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích formulářích určených pro všechny dotčené orgány.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dotčenými resorty (Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví) vypracovalo dva základní typy jednotných registračních formulářů, a to v rozdělení pro právnickou a fyzickou osobu. Tento typ formuláře o 2 stránkách lze využít při podání podle živnostenského zákona i pro základní registraci na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Aplikaci k vytvoření a odeslání elektronického JRF naleznete na RŽP.

 

Pomocí JRF jsou možné tyto registrace resp. přihlášky do evidencí:

 

1. Ve vztahu k živnostenskému úřadu:

- Ohlášení živnosti

- Žádost o koncesi

- Oznámení změny, resp. doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 živnostenského zákona

- Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

- Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně

- Oznámení o přerušení provozování živnosti

- Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno

 

2. Ve vztahu k finančnímu úřadu:

- přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby

- přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob

- přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty

- přihláška k dani z nemovitosti

- přihláška k dani silniční

- přihláška k registraci pro plátcovy pokladny

- přihláška k registraci - odštěpné závody a provozovny

- přihláška k dani z příjmů jako plátci:

-- daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků

-- daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně zajišťující daň

- přihláška k daňové registraci pro právnické osoby

- přihláška k registraci k dani z příjmů právnických osob

- přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty

- přihláška k dani z nemovitosti

- přihláška k dani silniční

- přihláška k registraci pro plátcovy pokladny

- přihláška k registraci - stálá provozovna

- přihláška k dani z příjmů jako plátci:

-- daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků

-- daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně zajišťující daň z příjmů

 

3. Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení:

- Oznámení o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti OSVČ

- Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

 

4. Ve vztahu k úřadu práce:

- Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (týká se jak FO, tak PO)

 

5. Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně:

- Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti

 

Pro potřeby ohlášení více živností, více provozoven, odpovědných zástupců, nebo statutárních orgánů v rámci jednoho podání byly vytvořeny přílohové formuláře, které podnikateli umožňují ohlásit tyto skutečnosti, aniž by musel vyplňovat více základních formulářů. K základnímu formuláři byla dále vytvořena příloha určená pro finanční úřad a správu sociálního zabezpečení (např. přihláška k dani z přidané hodnoty) a příloha při zřízení organizační složky podniku.

 

Změnový list - aby mohl podnikatel ohlásit změny vůči všem úřadům, kterých se JRF týká, byl nově vypracován dvoustránkový změnový list JRF, kterým lze ohlásit změny všech údajů nejen vůči ŽÚ, ale i vůči příslušným úřadům. Upozornění: Změnový list JRF lze však k ohlášení na navazující úřady využít pouze za předpokladu, že podnikatel již splnil svou základní registrační povinnost vůči těmto úřadům. Základní registrační povinností se rozumí výše uvedená registrace resp. přihláška do evidencí těchto úřadů. Pokud není vůči těmto úřadům splněna základní registrační povinnost, a to např. prostřednictvím JRF při ohlášení živnosti či žádosti o koncese, nelze v těchto případech změnový list JRF použít k ohlášení změn vůči těmto navazujícím úřadům.

 

Zdroj + Přílohy ke stažení naleznete na adrese http://www.mpo.cz/dokument68557.html

 

Elektronické podání do Živnostenského rejstříku z počítače podnikatele

 

Publikováno: 15.1.2010. Aplikace k vytvoření a odeslání elektronického Jednotného registračního formuláře.

 

Od 1. 10. 2008 mají podnikatelské subjekty možnost vytvářet elektronické podání na svém počítači a odesílat je - podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele - do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen, podání zpracuje a pokud to bude možné také je elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání podání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz

 

Aplikace elektronického podání JRF umožní:

- vytvořit podání pro ohlášení nové živnosti fyzické a právnické osoby,

- vytvořit podání pro ohlášení změny,

- uložit na disk resp. načíst z disku počítače vyplněné nebo částečně vyplněné podání,

- zkontrolovat podání na úplnost vyplnění položek,

- podepsat podání elektronickým podpisem, odeslat do Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku a vytvořit pdf soubor ve formátu JRF k tisku odeslaného podání.

 

Aplikace umožní využít pro vyplnění podání číselníky a údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku a ověřit adresy vůči registru UIR-ADR.

 

Kromě vlastní aplikace najde podnikatelská veřejnost na veřejném webu www.rzp.cz příručku s podrobným popisem instalace, obsluhy a možností využití této nové služby Živnostenského rejstříku.

 

Pro podnikatele, kteří nemají svůj počítač, nechtějí si pořizovat elektronický podpis nebo chtějí vyplnit složitější podání, je k dispozici obdobná aplikace na Centrálních registračních místech všech živnostenských úřadů. Pracovník úřadu ve spolupráci s podnikatelem vytvoří podání na počítači a vytiskne je ve formě JRF, podnikatel údaje v podání zkontroluje a vlastnoručně podepíše. Poté je podání, obdobně jako z počítače podnikatele, odesláno k vyřízení do Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku.

 

Nová služba elektronického podání JRF je dalším krokem ke snížení administrativní zátěže podnikatelů a ke zjednodušení jejich styku s živnostenskými úřady. Je přínosem i pro úřady veřejné správy. Klade sice větší nároky na znalosti pracovníků živnostenských úřadů, ale současně sníží chybovost údajů a náklady na zasílání papírových dokumentů dalším úřadům veřejné správy. Pomocí elektronického podání JRF lze při ohlášení živnosti či žádosti o koncesi vůči živnostenskému úřadu ohlásit registraci resp. přihlášku do evidencí navazujících finančních úřadů, Úřadů práce, ČSSZ a zdravotních pojišťoven. Pokud jsou tyto registrační povinnosti podnikatele splněny, lze při ohlášení změn vůči živnostenskému úřadu prostřednictvím elektronického podání JRF ohlásit změny rovněž na tyto navazující úřady. Údaje z elektronického podání JRF jsou totiž elektronicky předávány - v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a dohodou mezi MPO, MF, MPSV, ČSSZ a VZP - z Živnostenského rejstříku do informačních systémů těchto navazujících úřadů (Zdroj: http://www.mpo.cz/dokument68574.html).

 

Nová funkcionalita Aplikace k vytvoření a odeslání elektronického Jednotného registračního formuláře

 

Publikováno: 20.11.2009. Rozšíření použití Aplikace k vytvoření a odeslání elektronického Jednotného registračního formuláře v souvislosti s aktivací datových schránek

 

V souvislosti s aktivací a zprovozněním datových schránek u všech orgánů veřejné moci od 1. 11. 2009, bylo rozšířeno použití Aplikace k vytvoření a odeslání elektronického Jednotného registračního formuláře (JRF), a to o možnost podání JRF na úřad prostřednictvím datové schránky podnikatele. Nově tedy podnikatelské subjekty, které mají aktivovanou datovou schránku (subjekty s povinně zřízenou datovou schránkou nebo subjekty, které si požádaly o zřízení datové schránky), mohou využít Aplikaci sloužící k vytvoření a odeslání elektronického JRF a odeslat tento formulář na úřad prostřednictvím datové schránky podnikatelského subjektu. Takovéto podání nemusí být opatřeno elektronickým podpisem podatele (Zdroj: http://www.mpo.cz/dokument66719.html).

Mezinárodní akci Závody kočárků (Strollering) již podruhé ve Strakonicích organizuje...
17. zasedání Zastupitelstva města Strakonice Ve tředu 19. 4. 2017 od 15.00 hodin ve...
Výběrové řízení - pracovník/ pracovnice Městského informačního centra Strakonice...
Čtvrteční setkání s občany - 6. 4. 2017 - 16:00 hodin Téma: Městská policie Velká...
Odhalení pamětní desky - Jarko Dvořák Šumavský 5. 4. 2017 od 15:00 hodin. Jednota Karla...
Upozornění pro vlastníky a uživatele nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění...
Čtvrteční setkání s občany bude v příštím týdnu - 23. 3. 2017 od 16:00 hodin ve velké...
Oznámení o mimořádném uzavření pobočky České pošty, s.p. - 386 03 Strakonice 3 Z...
Recepce nově otevřena   V pondělí 6. 3. 2017 byla zprovozněna nová služba...
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
16.Březen 2017
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád), a...
27.Únor 2017
Aktuální POH města Strakonice naleznete ZDE.
23.Únor 2017
dle ust. § 27 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)   I. Věcné zaměření...
21.Únor 2017
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
21.Únor 2017
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
16.Únor 2017
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 3.7., 4.7., 7.7....
15.Únor 2017
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
26.Leden 2017
Strakonice – zahájení turistické sezony 29. 4. 2017 Rodinám s dětmi, sportovcům a všem...
Ve Strakonicích se již po dvaapadesáté uskuteční loutkařská přehlídka Skupovy Strakonice...
K prvnímu únoru 2017 ukončí činnost Městské informační centrum v přízemí budovy na Velkém...
Strakonice budou své kulatiny slavit po dvanáct následujících měsíců. Rok oslav otevřel...
Na letošní rok si divadelní spolek Radost připravil pro malé i velké několik zajímavých...
Spoluobčané, kteří jste v roce 2016 oslavili či oslavíte významné životní jubileum 75, 80...
Stejně jako v loňském roce si milovníci zimních radovánek mohou vyzvednout v Městském...
Ski areál Kubova Huť ve spolupráci s městem Strakonice nabízí svým návštěvníkům 20% slevu...
Čas vánočních svátků je období, na které se většina z nás těší celý rok. Klid, pohodová...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...