Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zde naleznete povinně zveřejňované informace a pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ve struktuře vyhlášky č. 442/2006 Sb.
 

Povinně zveřejňované informace

dle standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup

  č.    

položky

    text  
1. oficiální název Město Strakonice
2. důvod a způsob založení

„Město Strakonice (dále jen město) vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990. Podle současného platného právního předpisu- zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů město dle § 2 vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 118 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníka, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právnickou subjektivitou.
Poslání města je zajištění veřejné správy na svém území případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony.

3. organizační struktura organizační struktura MěÚ

starosta: Mgr. Břetislav Hrdlička
místostarosta: Josef Štrébl

místostarosta: Ing. Rudolf Oberfalcer
tajemník:

 

příspěvkové organizace:

orgán obce:

s.r.o:

a.s.:

4.1. kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Strakonice
Velké náměstí 2
386 21 STRAKONICE

4.2. adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Velké náměstí 2, Strakonice
Velké náměstí 3, Strakonice
Smetanova 533, Strakonice
Žižkova 534, Strakonice

rozmístění odborů naleznete v organizační struktuře

4.3. úřední hodiny

úřední hodiny

4.4. telefonní čísla

383 700 111, telefonní seznam

4.5. čísla faxu

383 700 119, telefonní seznam

4.6. internetové stránky

www.mu-st.cz
www.strakonice.eu
www.strakonice.net

4.7. adresa
e-podatelny

epodatelna(-zavináč-)mu-st.cz

4.8. další elektronické adresy

oficiální korespondence: posta(-zavinac-)mu-st.cz
ostatní: urad(-zavináč-)mu-st.cz

další elektronické adresy

5. bankovní spojení ČSOB 1768038/0300, ČS 3795582/0800
6. 00251810
7. DIČ 10500251810
8.1. seznamy hlavních dokumentů

závěrečný účet města a zřizovaných org. - přehled

8.2. rozpočet rozpočet města
9. žádosti o informace

žádosti o informace

poskytnuté informace

10. příjem žádostí a dalších podání

„Podání je možno učinit ústně u příslušného pracovníka úřadu anebo písemně, a to buď osobním podáním do podatelny, nebo zasláním na výše uvedenou poštovní adresu úřadu. Podání lze zaslat rovněž elektronicky na výše uvedenou adresu elektronické podatelny anebo prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky města.

Písemná podání jsou zapisována do knihy došlé pošty a následně přidělena příslušnému pracovníkovi k vyřízení. Ústní podání do protokolu lze činit v úředních dnech na příslušných odborných pracovištích.

Žádosti, odvolání, stížnosti a další podání podávaná podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění), tj. adresovaná Městskému úřadu Strakonice jakožto správnímu orgánu, musí splňovat náležitosti stanovené tímto zákonem včetně podpisu podávající osoby. Podání zasílaná v elektronické podobě musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. To neplatí pro elektronická podání zasílaná do datové schránky města, která jsou autorizována samotným informačním systémem datových schránek. Pokud bylo podání zasláno faxem nebo elektronicky bez vyžadovaného elektronického podpisu, musí být do pěti dnů potvrzeno (písemně, elektronicky s uznávaným podpisem), jinak k němu nelze přihlížet.

Správní řád stanoví obecnou lhůtu pro vyřízení podání. V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení, rozhodne správní orgán bezodkladně. V ostatních případech, nestanoví-li zvláštní předpis jinak, je správní orgán povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů, nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30, popř. do 60 dnů, je povinen o tom účastníka řízení s uvedením důvodů uvědomit.“

 

11. opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí Městského úřadu ve Strakonicích se podává ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Zasláním odvolání přímo Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích může dojít k marnému uplynutí lhůty pro odvolání. Odvolání se vždy podává písemně nebo přímo do protokolu.
Proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal.
Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.
Odvolání je třeba podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis.
Pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí.
Pro odvolání nejsou stanoveny jiné náležitosti než pro obecné podání.
Podání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu. Lze je též učinit telegraficky, takové podání, obsahující návrh ve věci, je třeba písemně nebo ústně do protokolu doplnit nejpozději do tří dnů.
Podání se posuzuje podle jeho obsahu, z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.
Pokud podání nemá předepsané náležitosti, pomůže správní orgán účastníku řízení nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranit, zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh řízení. Na žádost účastníka řízení musí být přijetí podání potvrzeno. Pro podání odvolání nejsou předepsány formuláře a tiskopisy.

12. formuláře  formuláře
13. popisy postupů portál veřejné správy, www.mu-st.cz
14.1. nejdůležitější používané předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů, dle nichž město a MěÚ jedná (vždy se jedná o právní předpis v platném znění):
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení
 • vyhl. MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic .
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 379/2005 Sb., o opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky alkoholem a jinými návykovými látkami
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu  a o změně některých zákonů
 • zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Zákon č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidelna pozemních komunikacích
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole
14.2. vydané právní předpisy vyhlášky města Strakonice
15.1. sazebník úhrad za poskytování informací

mzdové náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

     -   175 Kč / za každou započatou hodinu práce zaměstnance

 

materiálové náklady na pořízení kopií, technické nosiče dat, náklady na odeslání:

 

Formát

Barva tisku

Tisk kopie

Cena s DPH

A4

černá

jednostranný

2 Kč

A4

černá

oboustranný

4 Kč

A3

černá

jednostranný

3 Kč

A3

černá

oboustranný

6 Kč

A4

barevná

jednostranný

10 Kč

A4

barevná

oboustranný

20 Kč

A3

barevná

jednostranný

20 Kč

A3

barevná

oboustranný

40 Kč

CD s obálkou

 

 

10 Kč

DVD s obálkou

 

 

10 Kč

 

 doručovací náklady - poštovné dle ceny provozovatele poštovních služeb

15.2. usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací rozhodnutí o odvolání ze dne 18.5.2007 č. jedn. KÚJCK13670/2007-4OLVV
16.1. vzory licenčních smluv Vzor návrhu licenční smlouvy (doc)
16.2. výhradní licence Výhradní licence nebylo dosud nutné poskytovat
17. výroční zpráva podle z.č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy - přehled

Veřejné projednání rekonstrukce Mlýnské ulice ve Strakonicích. Projednání proběhne dne...
UPOZORNĚNÍ ČHMU - VELMI SILNÉ BOUŘKY S PŘÍVALOVÝMI SRÁŽKAMI (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ...
Upozornění SŽDC na změny v jízdních řádech na trati České Budějovice - Strakonice - Plzeň...
Pozvánka na setkání se starostou čtvrtek 24. 5. 2018 od 16.00 hodin v místě řešeného...
Pozvánka na jednání ZM dne 23. 5. 2018 od 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ...
Pozvánka na Jamboree 2018 Již tuto sobotu 19. 5. 2018 se na II. hradním nádvoří sejdou...
Rekonstrukce Fifkovy ulice byla diskutována na dalším veřejném projednání ve středu 15. 5...
Upozornění na změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018....
Upozornění na změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018. Více...
ZVÝŠENÁ FREKVENCE SVOZU BIOODPADU V TOMTO ROCE   Po zkušenostech ze svozu bioodpadu v ...
2.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
1.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
13.Únor 2018
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
12.Únor 2018
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 2.7., 4.7.  9.7...
12.Únor 2018
V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č....
6.Únor 2018
naleznete na http://www.strakonice.eu/kat_kontakty_mesto/356.
2.Únor 2018
Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (...
30.Leden 2018
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 28. října...
Největší podzimní událostí jsou zajisté tradiční výlovy. Nejzajímavější pohled se naskýtá...
V pátek 29. září se mohou od 21.15 hod návštěvníci Václavské poutě těšit na tradiční...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...