Zpracovávané osobní údaje

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ
• Účel zpracování: sporná a nesporná řízení před soudy, návrhy, žaloby, opatrovnictví, exekuce, odvolání
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: protistrany (žalovaní, odpůrci), účastníci
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice, město Strakonice, okresní a krajské soudy, exekutorské úřady, účastníci řízení (nahlížení do spisů), znalci.
• Doba uchování: 5 let

 

KATASTR NEMOVITOSTÍ
• Účel zpracování: sepisování smluv, řízení o zápisech/výmazech práv do katastru nemovitostí, nahlížení do katastru nemovitostí, výpisy z katastru nemovitostí
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje (r.č. se souhlasem)
• Kategorie subjektu údajů: smluvní strany
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice, Katastrální úřad Jihočeského kraje, katastrální pracoviště Strakonice
• Doba uchování: 5 let

 

PŘESTUPKY
• Účel zpracování: řízení o přestupcích
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice
• Doba uchování: 5 let

 

PERSONÁLNÍ A PLATOVÁ AGENDA
• Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva města, ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem, členové volebních komisí
• Kategorie příjemců údajů: město Strakonice, ČSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař
• Doba uchování: 5 , 10, 50 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 123/1998 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 123/1998 Sb., o svobodném přístupu k informacím o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice
• Doba uchování: 5 let

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 201/2012 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ, V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, s podnikajícími fyzickými a právnickými osobami 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: podnikající fyzické  a právnické osoby v rámci působnosti ORP Strakonice
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice
• Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení, tj. fyzické a právnické osoby v rámci působnosti ORP Strakonice
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice
• Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH, V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, s původci odpadů. Vedení a zpracování evidence odpadů a způsobu nakládání s nimi
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje (adresa, IČ, popř. datum narození)
• Kategorie subjektu údajů: původci odpadů (fyzické osoby oprávněné k podnikání nebo právnické osoby a obce), v rámci územního obvodu ORP Strakonice
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice
• Doba uchování: do ukončení nakládání s odpady a následně 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu 

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 254/2001 SB., O VODÁCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (VODNÍ ZÁKON), V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění s fyzickými i právnickými osobami
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby v rámci působnosti ORP Strakonice
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice
• Doba uchování: 5 nebo 20 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, s fyzickými i právnickými osobami
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby v rámci působnosti ORP Strakonice
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice
• Doba uchování: 5 nebo 20 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

 

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ASPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON),  V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: územní plánování a vedení správních řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění s fyzickými i právnickými osobami
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby v rámci působnosti ORP Strakonice
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice
• Doba uchování: po dobu existence stavby údaje eviduje a ukládá příslušný stavební úřad (§ 167 stav. zákona).  Skartační lhůta začíná plynout po odstranění stavby (pozn.č.14 skartačního a spisového řádu MÚ Strakonice). Územní plánování -10 let po ztrátě platnosti územně plánovací dokumentace nebo územní studie.

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 334/1992 SB., O OCHRANĚ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: žadatelé o souhlas k odnětí půdy ze ZPF, kterým je rozhodnutím předepsán odvod za odnětí půdy ze ZPF
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice
• Doba uchování: 15 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

 

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ O ZÁPISU DO EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKATELE PODLE ZÁKONA Č. 252/1997 SB. , O ZEMĚDĚLSTVÍ, V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vydávání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele nebo vyřazení z evidence zemědělského podnikatele
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: žadatelé o zápis do evidence zemědělského podnikatele (fyzické a právnické osoby) nebo žadatelé o vyřazení z této evidence
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice
• Doba uchování: do ukončení činnosti a následně 5 nebo 10 let (dle spisového a skartačního řádu)

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 246/1992 SB., NA OCHRANU ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ, V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: fyzická osoba, která je podnikatelem nebo právnická osoba, která se dopustí správního deliktu na úseku ochrany zvířat proti týrání. Fyzická osoba, která se dopustí přestupku na úseku ochrany zvířat proti týrání.
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice
• Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 99/2004 SB., O RYBNÍKÁŘSTVÍ, VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA, RYBÁŘSKÉ STRÁŽI, OCHRANĚ MOŘSKÝCH RYBOLOVNÝCH ZDROJŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O RYBÁŘSTVÍ), V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění s osobami, které se dopustí přestupku na úseku rybářství
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: fyzická osoba, která se dopustí přestupku na úseku rybářství
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice
• Doba uchování: 5 - 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 289/1995 SB., O LESÍCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: účastníci správních řízení
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice
• Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu )

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 449/2001 SB., O MYSLIVOSTI, V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění.
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: účastníci správních řízení
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice
• Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu )

 

VYDÁVÁNÍ LOVECKÝCH LÍSTKŮ DLE ZÁKONA Č. 449/2001 SB., O MYSLIVOSTI, V PLATNÉM ZNĚNÍ A RYBÁŘSKÝCH LÍSTKŮ DLE ZÁKONA Č. 99/2004 SB., O RYBÁŘSTVÍ, V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vydávání loveckých a rybářských lístků
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání loveckého a rybářského lístku
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice
• Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

 

ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY ČLENŮ JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
• Účel zpracování: povinnost ze zákona, výkon činnosti při zásahu v rámci požární ochrany
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)
• Kategorie subjektu údajů: členové jednotky požární ochrany
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice
• Doba uchování: 1 rok

 

HLÁŠENÍ POBYTU OBYVATEL
• Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území města Strakonice
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR , žadatelé o poskytnutí údajů z informačního systému EO
• Doba uchování: 75 let, u poskytnutí údajů z informačního systému EO 5 let

 

VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
• Účel zpracování: vydávání občanských průkazů
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání občanského průkazu
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice, Ministerstvo vnitra ČR
• Doba uchování: 15 let

 

CESTOVNÍ DOKLADY
• Účel zpracování: vydávání cestovních dokladů
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: žadatelé o cestovní doklad
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice, Ministerstvo vnitra ČR
• Doba uchování: 15 let

 

MATRIKA
• Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
• Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby,
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice, Evidence obyvatel úřadů, Ministerstvo vnitra ČR, soudy, VZP, ČSÚ, ÚZIS, zastupitelské úřady, ČSSZ
• Doba uchování: narození – 100 let, manželství, úmrtí – 75 let, změna jména a příjmení 20 let

 

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN
• Účel zpracování: agenda ověřování podpisů
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice
• Doba uchování: 10 let

 

Czech POINT
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: fyzické i právnické osoby
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice
• Doba uchování: 5 let

 

VOLEBNÍ SEZNAMY
• Účel zpracování: stálý seznam voličů
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: občané města Strakonice starší 18 let
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice
• Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

 

VOLEBNÍ KOMISE
• Účel zpracování: zajištění voleb
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice
• Doba uchování: 5 let

 

VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ
• Účel zpracování: zajištění voleb - vydávání voličských průkazů
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice
• Doba uchování: 5 let

 

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY A PRŮKAZY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČE
• Účel zpracování: vydávání řidičských a profesních průkazů řidiče
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: žadatelé o řidičské a profesní průkazy
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice, Ministerstvo dopravy ČR
• Doba uchování: 20 let

 

EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL
• Účel zpracování: evidence motorových vozidel
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: vlastníci motorových vozidel
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice, MD ČR, MV ČR, Policie ČR
• Doba uchování: 5 let po vyřazení vozidla

 

TAXISLUŽBA
• Účel zpracování: vydávání průkazů řidiče taxislužby
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: provozovatelé a řidiči taxislužby, vozidla taxi
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice, Ministerstvo dopravy ČR
• Doba uchování: 15 let

 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice
• Doba uchování: 5 let

 

PŘÍSEDÍCÍ SOUDU
• Účel zpracování: volba přísedících soudu
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
• Kategorie subjektu údajů: zájemci o výkon funkce přísedícího soudu
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice, Okresní soud Strakonice
• Doba uchování: 5 let

 

OPATROVNICTVÍ OSOB, JEJICHŽ POBYT NENÍ ZNÁM
• Účel zpracování: ustanovení opatrovníka osobám, jejichž pobyt není znám
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: opatrovanec a opatrovník
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice
• Doba uchování: 5 let

 

VEŘEJNÝ OPATROVNÍK PODLE ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, V PLATNÉM ZNĚNÍ

• Účel zpracování: zajištění výkonu funkce veřejného opatrovníka u osob omezených ve svéprávnosti

• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje

• Kategorie subjektu údajů: osoby omezené ve svéprávnosti

• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice , soudy , OSSZ, ÚP

• Doba uchovávání: 5 let dle spisového a skartačního řádu

 

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ PODLE ZÁKONA Č. 359/1999 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ

• Účel zpracování: zajištění sociálně právní ochrany dětí
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
• Kategorie subjektu údajů: dítě, jehož práva mají být chráněna, rodiče a osoby nahrazující péči rodičů, žadatelé o zprostředkování osvojení a pěstounské péče
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice, soudy, orgány činné v trestním řízení, Veřejný ochránce práv, KÚ, MPSV, ÚP-SSP, OÚ, zařízení pro výkon úst. výchovy, PMS a pověřené os. k výkonu SPOD v nezbytně nutné míře
• Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu, 15 let podle zákona o SPOD č. 359/99 Sb., v platném znění

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE PODLE ZÁKONA Č.111/2006 SB., O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI,V PLATNÉM ZNĚNÍ A PODLE ZÁKONA Č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: zajištění činností sociální práce ve správním obvodu ORP
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
• Kategorie subjektu údajů: žadatelé o pomoc při řešení nepříznivé sociální situace
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice
• Doba uchovávání: 5 let dle spisového a skartačního řádu

 

ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 455/1991 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PONIKÁNÍ, V PLATNÉM ZNĚNÍ

• Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v pl. zn.
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
• Kategorie subjektu údajů: žadatelé o živnostenské oprávnění, podnikatel, odpovědný zástupce
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice, Obchodní rejstřík, finanční úřad, PSSZ, ZP, ČSÚ
• Doba uchování: 5 nebo 10 let (dle spisového a skartačního řádu)

 

EVIDENCE DANÍ A POPLATKŮ
• Účel zpracování: evidence daní a poplatků
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků
• Kategorie příjemců údajů: MěÚ Strakonice,
• Doba uchování: 20 let

Vzpomínkové setkání u příležitosti narození Josefa Skupy, středa 16. 1. 2018 v 15.00...
V neděli 6. ledna zastihla Strakonice smutná zpráva. Ve věku nedožitých 90 let...
Česká nezávislá výzkumná společnost Median požádala naši obec, abychom zprostředkovali...
Ve dnech 11. - 13. 1. 2019 proběhne sbírka pro Diakonii Broumov. Věci, které chcete...
V lednovém čísle Zpravodaje města Strakonice proběhla informace o konání opakovaných...
Římskokatolická farnost Strakonice srdečně zve na štědrovečerní bohoslužbu na které zazní...
Město Strakonice zve na tradiční Novoroční ohňostroj nad řekou Otavou - 1. ledna 2019 od...
V Lidické ulici ve Strakonicích u vstupu do domova pro seniory se našel dámský...
Upozornění na uzavření Městského informačního centra Strakonice v průběhu vánočních...
Městský úřad Strakonice, odbor obecní živnostenský úřad, provedl ve svém správním obvodu...
17.Leden 2019
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
14.Leden 2019
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice jako stavební...
14.Leden 2019
Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (...
8.Leden 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
22.Srpen 2018
Město Strakonice získalo v loňském roce od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře...
27.Červen 2018
ZVÝŠENÁ FREKVENCE SVOZU BIOODPADU V TOMTO ROCE   Po zkušenostech ze svozu bioodpadu v ...
2.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
1.Březen 2018
Od 14.00 hod., vystoupí instruktoři Taiji Akademie Praha. Koná se v ZŠ F. L. Čelakovského...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...