Formuláře

Odbor dopravy
Formulář
PDF icon Dopravně správní agendy
PDF icon Ohlášení stavebních úprav, udržovacích prací na komunikaci
PDF icon Žádost o kolaudaci stavby komunikace
PDF icon Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci
PDF icon Žádost o povolení stavby v ochranném pásmu silnice II. a III. třídy
PDF icon Žádost o povolení umístění reklamních zařízení na sloupech veřejného osvětlení, zábradlí apod.
PDF icon Žádost o povolení uzavírky a zvláštního užívání komunikace
PDF icon Žádost o povolení uzavírky komunikace
PDF icon Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
PDF icon Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace – vyhrazené parkovací místo
PDF icon Žádost o předčasné užívání
PDF icon Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
PDF icon Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
PDF icon Žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu komunikace
PDF icon Žádost o změnu stavby komunikace před dokončením
Odbor finanční
Formulář
PDF icon pout_prihlaska_2019.pdf
PDF icon Smlouva o poskytnutí dotace - vzor
PDF icon vzor A - Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za komunální odpad
PDF icon vzor B - Ohlašovací povinnost psi
PDF icon vzor C - Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku
PDF icon vzor CH - Ohlašovací povinnost RO, byty a RD
PDF icon vzor D - Oznámení změny placení k místnímu poplatku za psů
PDF icon vzor E - Odhláška k místnímu poplatku ze psů
PDF icon vzor F - Žádost o povolení splátek
PDF icon vzor J - Ohlašovací povinnost z ubytovací kapacity
PDF icon vzor K - Ohlašovací povinnost za lázeňský a rekreační pobyt
PDF icon Žádost o poskytnutí dotace (netýká se Programu na podporu kultury a sportu)
Odbor majetkový
Formulář
PDF icon Oznámení o zániku společného nájmu bytu
PDF icon Pravidla pro přidělování a pronajímání bytu
PDF icon Žádost o nájem bytu
PDF icon Žádost o podnájem bytu
PDF icon Žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu
PDF icon Žádost o povolení záboru veřejného prostranství
PDF icon Žádost o prodej / pronájem nemovitosti
PDF icon Žádost o pronájem nebytového prostoru
PDF icon Zásady instalace internetu
PDF icon Zásady prodeje bytů ve vlastnictví města Strakonice
PDF icon Zásady realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu
Odbor vnitřních věcí
Formulář
PDF icon Dotazník k uzavření manželství
PDF icon Osobní doklady
PDF icon Prohlášení k narození dítěte
PDF icon Vzor přihlašovacího lístku k trvalému pobytu
PDF icon Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel
PDF icon Žádost o vydání matričního dokladu
PDF icon Žádost o vydání osvědčení (uzavření manželství před orgánem církve)
PDF icon Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (před podáním žádosti je nutné kontaktovat odd. evidence obyvatel)
Odbor rozvoje
Formulář
PDF icon Podnět k pořízení regulačního plánu
PDF icon Žádost o územně plánovací informaci
PDF icon Žádost o vydání regulačního plánu
PDF icon Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování
Odbor sociální
Formulář
PDF icon Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
PDF icon Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
Odbor školství a cestovního ruchu
Formulář
PDF icon Formuláře pro udělování ocenění města Strakonice
PDF icon Oznámení o svolání shromáždění
Odbor stavební úřad
Formulář
PDF icon 01-499 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
PDF icon 01-503 (2018 ) Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
PDF icon 02-499 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o zmene využití území
PDF icon 02-503 (2018) Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
PDF icon 03-499 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
PDF icon 03-503 (2018) Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
PDF icon 04-499 Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí
PDF icon 04-503 (2018) Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
PDF icon 05-499 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohl-sp-vps-ai
PDF icon 05-503 (2018) Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
PDF icon 06-499 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby
PDF icon 06-503 (2018) Žádost o vydání společného povolení
PDF icon 07-499 Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby
PDF icon 07-503 (2018) Oznámení záměru
PDF icon 08-499 Náležitosti dokumentace bouracích praci
PDF icon 08-503 (2018) Ohlášení stavby
PDF icon 09-499 Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě
PDF icon 09-503 (2018) Žádost o stavební povolení
PDF icon 10-503 (2018) Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
PDF icon 12-503 (2018) Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
PDF icon 13-503 (2018) Žádost o povolení předčasného užívání stavby
PDF icon 14-503 (2018) Oznámení změny v užívání stavby
PDF icon 15-503 (2018) Ohlášení odstranění
PDF icon 16-503 (2018) Společné oznámení záměru
PDF icon Ohlášení dokončení stavby - Příloha č.2
PDF icon Ohlášení stavby dle §104 odst.2 písm. e-p
PDF icon Památková péče - archeologie
PDF icon Památková péče - archeologie - žádost
PDF icon Památková péče - žádost o vydání závazného stanoviska na opravu, údržbu kulturních památek
PDF icon Památková péče - žádost o vydání závazného stanoviska na opravu, údržbu kulturních památek - příloha
Microsoft Office document icon Plná moc
PDF icon Žádost o dělení nebo scelování pozemků
PDF icon Žádost o dodatečné povolení stavby
PDF icon Žádost o přidělení č.p. nebo č.ev. - Příloha č.1
PDF icon Žádost o udělení výjimky z OP
PDF icon Žádost o změnu stavby před dokončením
Obecní živnostenský úřad
Formulář
PDF icon Doklad k umístění sídla
PDF icon Plná moc
PDF icon Podnikání podle zákona o zemědělství
PDF icon Podníkání podle živnostenského zákona
PDF icon Potvrzení o praxi
PDF icon Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
Odbor životního prostředí
Formulář
PDF icon Žádost o vydání souhrnného stanoviska odboru životního prostředí
PDF icon OH - Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska zákona č.185/2001 Sb., o odpadech
PDF icon OH - Žádost o vyjádření ke zřízení malého zařízení na zpracování bioodpadů
PDF icon OO - Žádost o vydání závazného stanoviska ke stacionárnímu zdroji
PDF icon OP - Oznámení o výběru odborného lesního hospodáře
PDF icon OP - Oznámení o zahájení realizace investičního záměru na ZPF
PDF icon OP - Vyrozumění o těžbě dle § 33 odst. 3 lesního zákona
PDF icon OP - Žádost / Oznámení o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
PDF icon OP - Žádost o dělení lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha
PDF icon OP - Žádost o odnětí/omezení pozemků určený k plnění funkcí lesa/lesních pozemků
PDF icon OP - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
PDF icon OP - Žádost o prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa
PDF icon OP - Žádost o souhlas ke stavbě ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa
PDF icon OP - Žádost o stanovisko k zásahu do VKP
PDF icon OP - Žádost o udělení licence odborného lesního hospodáře - fyzická osoba
PDF icon OP - Žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
PDF icon OP - Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnosti zda je pozemek součástí ZPF
PDF icon OP - Žádost o vydání rybářského lístku (Fishing Permit/Angelschein)
PDF icon OP - Žádost o vydání souhlasu dle paragrafu 12, souhlas k zásahu do krajinného rázu
PDF icon OP - Žádost o vydání souhlasu k uložení sedimentů na ZPF
PDF icon OP - Žádost o vydání souhlasu ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu
PDF icon OP - Žádost o vyjádření k návrhu trasy vedení na ZPF
PDF icon VH - Ohlášení uržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelnou pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav
PDF icon VH - Ohlášení vodních děl určených pročištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
PDF icon VH - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
PDF icon VH - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
PDF icon VH - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácnosti)
PDF icon VH - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni ...
PDF icon VH - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
PDF icon VH - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
PDF icon VH - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrch pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o ... (spojeno)
PDF icon VH - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
PDF icon VH - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
PDF icon VH - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) ..(spojeno)
PDF icon VH - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
PDF icon VH - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla
PDF icon VH - Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
PDF icon VH - Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
PDF icon VH - Žádost o stavební povolení k vodním dílům
PDF icon VH - Žádost o udělení souhlasu
PDF icon VH - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
PDF icon VH - Žádost o vydání společného povolení
PDF icon VH - Žádost o vyjádření
PDF icon VH - Žádost o výjimku z dosahování cílu ochrany vod
PDF icon VH - Žádosto závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení
PDF icon VH -Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpad. vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod
Úplná uzavírka silnice I/22 v úseku Nový Dražejov - Strakonice se prozatím odkládá. Ve...
Elektronické úřední desky Město Strakonice dne 11.4.2019 nainstalovalo 3 elektronické...
Informace pro rodiče - dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích....
Internet do každé vesnice Venkov se stále potýká s nedostatečným internetovým...
Nabídka pracovní pozice - operátor kotle - Teplárna Strakonice, a.s.
Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí...
Upozornění na plánovanou úplnou uzavírku na komunikaci I/22 v lokalitě Nový Dražejov...
Do čtyřiceti dnů před volbami do Evropského parlamentu, tj. do neděle 14. 4. 2019,...
V období od 4. 4. - 31. 5. 2019 probíhá po celém území města strojní čištění v rámci...
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
23.January 2019
Městský úřad Strakonice, odbor obecní živnostenský úřad, provedl ve svém správním obvodu...
17.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...