Stavba rodinného domu (1. Duben 2008)

Základní informace pro stavebníky rodinného domu.

 

Legislativa

Výstavba staveb na území ČR je ošetřena zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Spolu s tímto zákonem je nutné dodržovat další navazující zákony, nařízení a vyhlášky. Většina žádostí se podává na zákonem předepsaném formuláři, kterou si lze vyzvednout na stavebním úřadu nebo si ji můžete vytisknout i z webových stránek www.mu-st.cz

 

Před realizací

Pokud jste se rozhodli stavět svůj nový domov, měli by jste především vědět, zda na Vámi vybraném pozemku lze stavbu realizovat a dále, jaké povolení je nutné si před vlastní realizací stavby obstarat.

 

Výběr pozemku

Realizovat stavbu rodinného domku nelze na každém pozemku. Předtím, než si pozemek koupíte, informujte se o podobě územního plánu na místně příslušné obci nebo navštivte odbor územního plánování na příslušném městském úřadě. Zde se dozvíte, zda je pozemek možno využít k zástavbě rodinným domem a další případné regulativy. Proklamované věty např. hojně užívané v realitních kancelářích "…pozemek je v budoucnu možno využít ke stavbě RD…" můžou znamenat období budoucnosti 10, 20 či více let, případně za neakceptovatelných podmínek.

Dále se informujte o tom, jak jsou k pozemku přivedeny sítě technické infrastruktury (plyn, elektřina, voda, kanalizace, teplovod apod.) a jak je řešena příjezdová komunikace. Podcenění těchto záležitostí by Vás mohlo při realizaci RD stát to, co samotná stavba RD.

 

Povolení stavby

Máte-li vybraný pozemek, můžete zažádat dle stavebního zákona místně a věcně příslušný stavební úřad o územně plánovací informaci (žádost se podává na zákonem předepsaném formuláři). Získáním této územně plánovací informace se dozvíte v jakém režimu bude Vaše stavba na stavebním úřadě povolována (formou stavebního povolení nebo ohlášení) a co vše budete muset stavebnímu úřadu doložit (projektovou dokumentaci, příslušná vyjádření – např.vlastníků sítí technické infrastruktury, dotčených orgánů státní správy, atd.). Veškeré informace se dozvíte i pokud navštívíte stavební úřad osobně.

Po obstarání všech dokladů Vám už zbývá jen vyplnit zákonem předepsanou žádost o povolení stavby (u žádosti doporučujeme uvést i Vaše telefonní číslo) dle výše uvedené územně plánovací informace nebo informace získané při osobní návštěvě a s požadovanými doklady ji doručit příslušnému stavebnímu úřadu (prostřednictvím podatelny MÚ).

Žádost o povolení stavby podávejte vždy s dostatečným předstihem (cca 60 dnů) s ohledem na zákonné lhůty pro zveřejnění, uplatnění námitek, připomínek apod.

Pokud se Vám zdá tento postup složitý nebo časově náročný, zadejte vyřízení povolení stavby například oprávněné autorizované osobě (projektant), autorizovanému inspektorovi nebo zprostředkovatelské firmě.

 

Realizace

Stavbu rodinného domu do 150 m2 zastavěné plochy může stavebník sám pro sebe provádět svépomocí, pokud zajistí stavební dozor na stavbě. Dále je možné stavbu provádět zhotovitelem (dodavatelsky – stavební firmou).

Před zahájením prací je nutné zabezpečit vytýčení prostorové polohy stavby v souladu s projektovou dokumentací. Při stavbě musí být veden stavební deník.

Veškeré změny stavby, které vyžadují povolení, projednejte v předstihu před jejich provedením na stavebním úřadu, který Vám stavbu povolil.

Toto jsou základní povinnosti před zahájením vlastní stavby. Výčet ostatních povinností stavebníka, stavbyvedoucího, stavebního dozoru a zhotovitele je uveden ve stavebním zákoně. Pokud stavbu provádíte dodavatelsky je doporučeno, aby si stavebník zajistil tzv. technický dozor, který za něj kontroluje především způsob, kvalitu prováděných prací a čerpání finančních prostředků na stavbu.

 

Užívání stavby

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. Oznámení se podává na zákonem předepsaném formuláři.

Spolu s oznámením stavebník zašle stavebnímu úřadu geometrické zaměření stavby, měření radonu, revize elektroinstalace, komínového tělesa, tlakové zkoušky topení, kanalizace, vody, atd. Pokud do 30 dnů ode dne oznámení stavební úřad užívání nezakáže, je možno stavbu užívat. Podrobněji je způsob povolení užívání popsán ve stavebním zákonu.

 

Závěrem

Vzhledem k rozsáhlé a měnící se legislativě na úseku stavebního práva jsou výše uvedeny jen základní informace pro stavebníky rodinného domu.

Podrobnější informace o podmínkách povolení i ostatních staveb, změn staveb, jejich stavebních úprav a udržovacích prací získáte na příslušném stavebním úřadu.

Za provádění stavby bez povolení, v rozporu s vydaným povolením nebo v rozporu se stavebním zákonem může stavební úřad uložit stavebníkovi, stavbyvedoucímu, stavebnímu dozoru, zhotoviteli pokutu a navíc může ještě nařídit odstranit nepovolenou stavbu nebo její část v případě, že dodatečné povolení nebude možné.

 

Tyto základní informace jsou platné k 1. 4. 2008.

Stavební úřad MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice, tel.: 383 700 720, 383 700 721, www.mu-st.cz

STRAKONICE KVETOU - HLASOVÁNÍ Soutěž Strakonice kvetou je uzavřena a nyní přichází na...
MěKS Strakonice oznamuje změnu konání akce. Přehlídka mládežnických dechových souborů...
Vedení SONS ČR, z.s. nadační fond Českého rozhlasu – Světluška a Oblastní odbočka SONS...
Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“ Městský úřad Strakonice, odbor životního...
Měšťanský pivovar Dudák pokračuje v oslavách 370. výročí založení. Tentokrát pozvánka na...
Na základě usnesení vlády České republiky číslo 287 ze dne 29. 4. 2019 se ve dnech 29. 8...
OSLAVA ZALOŽENÍ PIVOVARU - 24. 8. 2019 Již tuto sobotu se před areálem pivovaru...
HLEDÁ SE VÁNOČNÍ STROM Možná se vám to bude zdá zbytečně předčasné, ale čas neúprosně...
V. VZPOMÍNKOVÁ MOTOCYKLOVÁ SOUTĚŽ ŠUMAVOU - 10. 8. 2019 od 11.00 hodin na nádvoří...
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...