Protiradonová prevence u novostaveb

Informace pro stavebníky. Radon je na úrovni přírodního pozadí trvalou složkou životního prostředí, kterou nelze regulovat. Při nesprávně navržených nebo provedených kontaktních konstrukcích může však pronikat ve zvýšeném množství do vnitřního ovzduší staveb a způsobovat vnitřní ozáření plicní tkáně.

 

DOPORUČENÝ POSTUP PROTIRADONOVÉ PREVENCE

 

1) Zajistit stanovení radonového indexu stavebního pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu.

 

Stanovení provádějí firmy s povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, seznam je uveden na adrese www.sujb.cz, v oddíle Radiační ochrana – Subjekty s povolením k vybraným činnostem – Subjekty s povolením podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů – k provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany : měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů.

 

2) O výsledcích stanovení radonového indexu pozemku informovat projektanta stavby. Pokud má být stavba umístěna na pozemku se středním nebo vysokým radonovým indexem, musí být preventivně chráněna proti pronikání radonu. v takovém případě je třeba požadovat, aby projektant navrhl preventivní protiradonová opatření v souladu s ČSN 73 06 01 Ochrana staveb proti radonu z podloží.

 

3) Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí musí být součástí: - dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, - projektové dokumentace pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení. Tato dokumentace je vybranou činností ve výstavbě a musí být vypracována fyzickou osobou, která získala oprávnění k této činnosti dle autorizačního zákona. Stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a to i s ohledem na ochranu stavby proti pronikání radonu z podloží.

 

4) Ve smlouvě s dodavatelem ošetřit, aby stavba byla provedena dle projektové dokumentace s dostatečnou ochranou proti radonu a po dokončení splňovala stanovené požadavky – objemová aktivita radonu nižší než 200Bq/m3 a příkon fotonového dávkového ekvivalentu nižší než 0,5 μSv/h.

 

5) Kontrolou dodavatele stavby zajistit, aby navržená opatření byla realizována v souladu s projektovou dokumentací a v požadované kvalitě.

 

6) Zajistit nezávislou kontrolu kvality provedení stavby po jejím dokončení – nejlépe krátkodobým týdenním měřením objemové aktivity radonu firmou s příslušným povolením – viz bod 1).

 

Další informace o radonové problematice a kompletní znění této informace je možné získat na adrese www.sujb.cz, oddíl Radon, včetně kontaktů na inspektory pro přírodní zdroje záření Státního úřadu pro jadernou bezpečnost i na odborníky Státního ústavu radiační ochrany.

Na Městský úřad Strakonice od 29.7.2020 výhradně s ochranou dýchacích cest  ...
Zpráva KHS JčK k mimořádným opatřením na území obce Prachatice a území všech obcí, pro...
Nová opatření pro Jihočeský kraj v souvislosti s COVID-19   Dnes zasedal...
Infocentrum pro seniory je po koronavirové odmlce opět v "plné polní" připraveno na...
Plavecký příměstský tábor Strakonice
Ve dnech 25., 26., 29. a 30. června budou v oblasti Strakonic probíhat rozsáhlé...
V jednotlivých přílohách naleznete studii sídliště Šumavská rozpracovanou na čtyři etapy...
Neckyáda 4. července a registrace plavidel Drazí Strakoňáci, vážení spoluobčané, milí...
Konec topné sezony Teplárna Strakonice, a.s. ukončila otopné období v pondělí 8.6.2020...
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...