Protiradonová prevence u novostaveb

Informace pro stavebníky. Radon je na úrovni přírodního pozadí trvalou složkou životního prostředí, kterou nelze regulovat. Při nesprávně navržených nebo provedených kontaktních konstrukcích může však pronikat ve zvýšeném množství do vnitřního ovzduší staveb a způsobovat vnitřní ozáření plicní tkáně.

 

DOPORUČENÝ POSTUP PROTIRADONOVÉ PREVENCE

 

1) Zajistit stanovení radonového indexu stavebního pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu.

 

Stanovení provádějí firmy s povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, seznam je uveden na adrese www.sujb.cz, v oddíle Radiační ochrana – Subjekty s povolením k vybraným činnostem – Subjekty s povolením podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů – k provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany : měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů.

 

2) O výsledcích stanovení radonového indexu pozemku informovat projektanta stavby. Pokud má být stavba umístěna na pozemku se středním nebo vysokým radonovým indexem, musí být preventivně chráněna proti pronikání radonu. v takovém případě je třeba požadovat, aby projektant navrhl preventivní protiradonová opatření v souladu s ČSN 73 06 01 Ochrana staveb proti radonu z podloží.

 

3) Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí musí být součástí: - dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, - projektové dokumentace pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení. Tato dokumentace je vybranou činností ve výstavbě a musí být vypracována fyzickou osobou, která získala oprávnění k této činnosti dle autorizačního zákona. Stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a to i s ohledem na ochranu stavby proti pronikání radonu z podloží.

 

4) Ve smlouvě s dodavatelem ošetřit, aby stavba byla provedena dle projektové dokumentace s dostatečnou ochranou proti radonu a po dokončení splňovala stanovené požadavky – objemová aktivita radonu nižší než 200Bq/m3 a příkon fotonového dávkového ekvivalentu nižší než 0,5 μSv/h.

 

5) Kontrolou dodavatele stavby zajistit, aby navržená opatření byla realizována v souladu s projektovou dokumentací a v požadované kvalitě.

 

6) Zajistit nezávislou kontrolu kvality provedení stavby po jejím dokončení – nejlépe krátkodobým týdenním měřením objemové aktivity radonu firmou s příslušným povolením – viz bod 1).

 

Další informace o radonové problematice a kompletní znění této informace je možné získat na adrese www.sujb.cz, oddíl Radon, včetně kontaktů na inspektory pro přírodní zdroje záření Státního úřadu pro jadernou bezpečnost i na odborníky Státního ústavu radiační ochrany.

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody Technické služby Strakonice oznamují, že z...
Vzpomínková akce u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce Strakonice - 17.11.2019 od...
BURZA ŠKOL - 14.11.2019, 8:30 - 15:00 hod. Žáci základních škol mají možnost konzultací...
Pozvánka na setkání se zástupci Teplárny Strakonice   Pro partnerská SVJ s SBD...
LETEM SVĚTEM PO STRAKONICKÝCH KRUHÁČÍCH   V minulém roce byl vybudován...
POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ - 28.10.2019 OD 14:00 HODIN U příležitosti 101....
SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VE STARÉM DRAŽEJOVĚ - 28.10.2019 OD 16:00 HODIN Shromáždění u...
Zimní radovánky - výtvarná soutěž Podzim nám prozatím naděluje příjemné, sluncem...
Víte jak třídit jedlé oleje? Dostali jsem dotaz jak postupovat při třídění jedlých olejů...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...