Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích – I. etapa

je spolufinancován z Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu,
Oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporované aktivity 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství v rámci

Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“)

Termín realizace: 
3/20010 - 11/2011
Registrační číslo: 
CZ.1.06/5.2.00/07.06540
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
79.750.146,30 Kč
Způsobilé výdaje: 
50.840.633,80 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
28.909.512,50 Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
43.214.538,70 Kč (85% z celkových způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
7.626.095,- Kč (15% z celkových způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení fyzické realizace: 
22. 03. 2010
Ukončení fyzické realizace: 
30. 11. 2011 (dle Smlouvy o dílo)
Ukončení projektu: 
29. 02. 2012
Stručný obsah projektu: 

Vzhledem ke svému rozsahu projekt bude časově rozdělen do tří na sebe navazujících etap:

 

I.     ETAPA: 22.3.2010 – 10.8.2010 – dokončení rekonstrukce ulice U Sv. Markéty a Velké náměstí až po ulici Hrnčířskou

II.    ETAPA: 11.8.2010 – 18.12.2010 – dokončení rekonstrukce ulice Sokolovská a Lidická až po křižovatku „U Hvězdy“

III.   ETAPA: 19.12.2010 – 30.11.2011 – kompletní dokončení stavebního díla (kompletní rekonstrukce ulic Na Stráži, Pionýrská a Hrnčířská a dokončení křížení ulic Velké náměstí, Na Stráži a U Sv. Markéty propojením oválnou kruhovou křižovatkou, tzv. „zlatý kříž“)

 

Hlavním záměrem projektu je rekonstrukce Velkého náměstí a přilehlých prostor. Cílem rekonstrukce je obnova historické funkce náměstí, zklidnění dopravy ve vymezeném úseku, vymístění tranzitní dopravy projíždějící nyní Velkým náměstím v ose ulic Lidická – Bavorova a zejména pak zlepšením kvality života obyvatel, zvýšení celkové atraktivity lokality a tím i zlepšení image této části města.

 

V zóně Velkého náměstí a navazujících prostor (ulice U Sv. Markéty, Lidická, Pionýrská, Sokolovská, Hrnčířská, Na Stráži) dojde ke kompletnímu odstranění stávajících povrchů komunikací a chodníků a jejich celkovému předláždění. Nové kryty komunikací budou z přírodních materiálů – standardní žulové desky a drobné žulové kostky; jen na exponovaných místech bude položena zámková dlažba. V rámci rekonstrukce komunikací budou rovněž provedena opatření pro zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy.

 

Před provedením samotné rekonstrukce komunikací bude nutné zabezpečit kompletní rekonstrukci všech inženýrských sítí. Tyto práce budou většinou v kompetenci správců jednotlivých sítí (např. Teplárna Strakonice, a.s., E.ON ČR, s.r.o., UPC, a.s. Praha, Technické služby Strakonice s.r.o., Telefonica O2 Czech Republic, a.s.).

 

Současně dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení, výsadbě vzrostlé zeleně, keřů a trvalek a doplnění drobného mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, atd.). Součástí mobiliáře bude též socha se ztvárněním Švandy dudáka.

 

Výstavba bude probíhat pásovým způsobem. Nejprve přijde na řadu kanalizace, následovat bude parovod, vodovod, přeložky inženýrských sítí a další, poté bude možno osadit obrubníky a na závěr bude provedeno dláždění vozovek a chodníků.

 

Celková plocha revitalizované zóny:                16.288 m2

Celková délka revitalizované zóny:                     875 m

Další informace o projektu: 

Autor architektonické studie:                          Ing. arch. Josef Kiszka

Autor projektové dokumentace:                      Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.

Garant projektu:                                            Ing. Pavel Pavel

 

 

Objednatel (realizátor) projektu: Město Strakonice
Zhotovitel díla: EUROVIA CS, a.s.

Technický dozor investora a

Koordinátor bezpečnosti práce:

Jacobs Consultancy, spol. s r.o.

 

Film o rekonstrukci Velkého náměstí a navazujících prostor

 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu

Více informací o Integrovaném operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2

 

Ne vždy jsou zdi strakonického městského úřadu svědky tak milého setkání, jako bylo to...
Zákaz návštěv v domovech pro seniory   Z důvodu rostoucího výskytu...
Životní podmínky 2020 – výběrové šetření v domácnostech   Český...
Společnost E.ON prostřednictvím svého referenta pro komunikaci Romana Šperňáka - M:...
Každoročně se město Strakonice připojuje ke sbírce organizované Diakonií Broumov na pomoc...
  Teplárna Strakonice, a.s. žádá všechna SVJ, která ještě nemají podepsanou...
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí naleznete v přílohách...
Strakonice mají fungující zastupitelstvo Celých čtyři sta šedesát jedna dnů byly...
Strakonické gymnázium, ač je vzdělávací institucí zřizovanou krajem, je především ve...
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
20.February 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
20.February 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
7.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
17.January 2020
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...