Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích – I. etapa

je spolufinancován z Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu,
Oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporované aktivity 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství v rámci

Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“)

Termín realizace: 
3/20010 - 11/2011
Registrační číslo: 
CZ.1.06/5.2.00/07.06540
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
79.750.146,30 Kč
Způsobilé výdaje: 
50.840.633,80 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
28.909.512,50 Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
43.214.538,70 Kč (85% z celkových způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
7.626.095,- Kč (15% z celkových způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení fyzické realizace: 
22. 03. 2010
Ukončení fyzické realizace: 
30. 11. 2011 (dle Smlouvy o dílo)
Ukončení projektu: 
29. 02. 2012
Stručný obsah projektu: 

Vzhledem ke svému rozsahu projekt bude časově rozdělen do tří na sebe navazujících etap:

 

I.     ETAPA: 22.3.2010 – 10.8.2010 – dokončení rekonstrukce ulice U Sv. Markéty a Velké náměstí až po ulici Hrnčířskou

II.    ETAPA: 11.8.2010 – 18.12.2010 – dokončení rekonstrukce ulice Sokolovská a Lidická až po křižovatku „U Hvězdy“

III.   ETAPA: 19.12.2010 – 30.11.2011 – kompletní dokončení stavebního díla (kompletní rekonstrukce ulic Na Stráži, Pionýrská a Hrnčířská a dokončení křížení ulic Velké náměstí, Na Stráži a U Sv. Markéty propojením oválnou kruhovou křižovatkou, tzv. „zlatý kříž“)

 

Hlavním záměrem projektu je rekonstrukce Velkého náměstí a přilehlých prostor. Cílem rekonstrukce je obnova historické funkce náměstí, zklidnění dopravy ve vymezeném úseku, vymístění tranzitní dopravy projíždějící nyní Velkým náměstím v ose ulic Lidická – Bavorova a zejména pak zlepšením kvality života obyvatel, zvýšení celkové atraktivity lokality a tím i zlepšení image této části města.

 

V zóně Velkého náměstí a navazujících prostor (ulice U Sv. Markéty, Lidická, Pionýrská, Sokolovská, Hrnčířská, Na Stráži) dojde ke kompletnímu odstranění stávajících povrchů komunikací a chodníků a jejich celkovému předláždění. Nové kryty komunikací budou z přírodních materiálů – standardní žulové desky a drobné žulové kostky; jen na exponovaných místech bude položena zámková dlažba. V rámci rekonstrukce komunikací budou rovněž provedena opatření pro zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy.

 

Před provedením samotné rekonstrukce komunikací bude nutné zabezpečit kompletní rekonstrukci všech inženýrských sítí. Tyto práce budou většinou v kompetenci správců jednotlivých sítí (např. Teplárna Strakonice, a.s., E.ON ČR, s.r.o., UPC, a.s. Praha, Technické služby Strakonice s.r.o., Telefonica O2 Czech Republic, a.s.).

 

Současně dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení, výsadbě vzrostlé zeleně, keřů a trvalek a doplnění drobného mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, atd.). Součástí mobiliáře bude též socha se ztvárněním Švandy dudáka.

 

Výstavba bude probíhat pásovým způsobem. Nejprve přijde na řadu kanalizace, následovat bude parovod, vodovod, přeložky inženýrských sítí a další, poté bude možno osadit obrubníky a na závěr bude provedeno dláždění vozovek a chodníků.

 

Celková plocha revitalizované zóny:                16.288 m2

Celková délka revitalizované zóny:                     875 m

Další informace o projektu: 

Autor architektonické studie:                          Ing. arch. Josef Kiszka

Autor projektové dokumentace:                      Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.

Garant projektu:                                            Ing. Pavel Pavel

 

 

Objednatel (realizátor) projektu: Město Strakonice
Zhotovitel díla: EUROVIA CS, a.s.

Technický dozor investora a

Koordinátor bezpečnosti práce:

Jacobs Consultancy, spol. s r.o.

 

Film o rekonstrukci Velkého náměstí a navazujících prostor

 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu

Více informací o Integrovaném operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2

 

Pozvánka na charitativní akci s názvem Pomáhat je lidské aneb Den proti rakovině, která...
SVOZ TKO V NOVÉM DRAŽEJOVĚ Zítra, ve středu 8. 5. 2019, bude uskutečněn svoz TKO v...
Pro majitele nemovitostí, které se nacházejí na souběžné komunikaci s komunikací Otavská...
Na základě usnesení vlády ČR se ve dnech od 9. 5. – 3. 6. 2019 uskuteční na území ČR...
Oznámení o provádění prací v travnaté ploše – Strakonice, Ellerova 988 Na základě...
Oslavy 74. výročí osvobození ve Strakonicích Slavnostní shromáždění proběhne v pondělí 6...
Připomínka osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Město Strakonice navštíví...
ÚPLNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACE I/22 Podle posledních informací z ŘSD započne úplná...
V důsledku přetrvávajícího suchého a teplého počasí bude v příštích dnech pokračovat...
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...