Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích – I. etapa

je spolufinancován z Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu,
Oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporované aktivity 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství v rámci

Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“)

Termín realizace: 
3/20010 - 11/2011
Registrační číslo: 
CZ.1.06/5.2.00/07.06540
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
79.750.146,30 Kč
Způsobilé výdaje: 
50.840.633,80 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
28.909.512,50 Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
43.214.538,70 Kč (85% z celkových způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
7.626.095,- Kč (15% z celkových způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení fyzické realizace: 
22. 03. 2010
Ukončení fyzické realizace: 
30. 11. 2011 (dle Smlouvy o dílo)
Ukončení projektu: 
29. 02. 2012
Stručný obsah projektu: 

Vzhledem ke svému rozsahu projekt bude časově rozdělen do tří na sebe navazujících etap:

 

I.     ETAPA: 22.3.2010 – 10.8.2010 – dokončení rekonstrukce ulice U Sv. Markéty a Velké náměstí až po ulici Hrnčířskou

II.    ETAPA: 11.8.2010 – 18.12.2010 – dokončení rekonstrukce ulice Sokolovská a Lidická až po křižovatku „U Hvězdy“

III.   ETAPA: 19.12.2010 – 30.11.2011 – kompletní dokončení stavebního díla (kompletní rekonstrukce ulic Na Stráži, Pionýrská a Hrnčířská a dokončení křížení ulic Velké náměstí, Na Stráži a U Sv. Markéty propojením oválnou kruhovou křižovatkou, tzv. „zlatý kříž“)

 

Hlavním záměrem projektu je rekonstrukce Velkého náměstí a přilehlých prostor. Cílem rekonstrukce je obnova historické funkce náměstí, zklidnění dopravy ve vymezeném úseku, vymístění tranzitní dopravy projíždějící nyní Velkým náměstím v ose ulic Lidická – Bavorova a zejména pak zlepšením kvality života obyvatel, zvýšení celkové atraktivity lokality a tím i zlepšení image této části města.

 

V zóně Velkého náměstí a navazujících prostor (ulice U Sv. Markéty, Lidická, Pionýrská, Sokolovská, Hrnčířská, Na Stráži) dojde ke kompletnímu odstranění stávajících povrchů komunikací a chodníků a jejich celkovému předláždění. Nové kryty komunikací budou z přírodních materiálů – standardní žulové desky a drobné žulové kostky; jen na exponovaných místech bude položena zámková dlažba. V rámci rekonstrukce komunikací budou rovněž provedena opatření pro zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy.

 

Před provedením samotné rekonstrukce komunikací bude nutné zabezpečit kompletní rekonstrukci všech inženýrských sítí. Tyto práce budou většinou v kompetenci správců jednotlivých sítí (např. Teplárna Strakonice, a.s., E.ON ČR, s.r.o., UPC, a.s. Praha, Technické služby Strakonice s.r.o., Telefonica O2 Czech Republic, a.s.).

 

Současně dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení, výsadbě vzrostlé zeleně, keřů a trvalek a doplnění drobného mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, atd.). Součástí mobiliáře bude též socha se ztvárněním Švandy dudáka.

 

Výstavba bude probíhat pásovým způsobem. Nejprve přijde na řadu kanalizace, následovat bude parovod, vodovod, přeložky inženýrských sítí a další, poté bude možno osadit obrubníky a na závěr bude provedeno dláždění vozovek a chodníků.

 

Celková plocha revitalizované zóny:                16.288 m2

Celková délka revitalizované zóny:                     875 m

Další informace o projektu: 

Autor architektonické studie:                          Ing. arch. Josef Kiszka

Autor projektové dokumentace:                      Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.

Garant projektu:                                            Ing. Pavel Pavel

 

 

Objednatel (realizátor) projektu: Město Strakonice
Zhotovitel díla: EUROVIA CS, a.s.

Technický dozor investora a

Koordinátor bezpečnosti práce:

Jacobs Consultancy, spol. s r.o.

 

Film o rekonstrukci Velkého náměstí a navazujících prostor

 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu

Více informací o Integrovaném operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2

 

Aktuální situace v Domovech pro seniory MěÚSS Strakonice   V Domově...
Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 772, obnovuje...
Informační letáky Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice nákazy covid-19
Dnes, 23. října v dopoledních hodinách začala předáním staveniště jedna z největších...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1080 o přijetí...
Call centrum města Strakonice – Buďme pozitivní+   Město Strakonice zřídilo...
Oznámení o provádění prací na parkovišti – Povážská č.p. 358 Na základě zjištění...
Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...