Rozšíření sběrného systému města Strakonice

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí,

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
specifický cíl 3.2: Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

 

                  

Programovací období: 
Termín realizace: 
10/2016
Registrační číslo: 
CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000334
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
3 532 043,00
Příspěvek z SFŽP: 
3 002 236,55 (85 % ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
529 806,45
Harmonogram
Zahájení projektu: 
07. 10. 2016
Zahájení fyzické realizace: 
27. 10. 2016
Ukončení projektu: 
30. 11. 2017
Stručný obsah projektu: 

Projekt je zaměřený na nakládání s komunálními bioodpady, reflektuje místní podmínky a potřeby odpadového hospodářství města Strakonice. Předmětem tohoto projektu je pořízení sběrných nádob 3 typů a jejich rozmístění v rámci intravilánu města Strakonice. Svoz odpadu ze sběrných nádob bude zajišťován vlastními prostředky podřízené organizace Technické služby Strakonice s.r.o.

 

Plastové nádoby na BIO odpad, 240 l                         370 ks

Plastové nádoby na BIO odpad, 140 l                       1238 ks

Velkoobjemové kontejnery, 9 m3                                 22 ks

Nálepky na plastové nádoby                                       200 ks

Nálepky na velkoobjemové kontejnery                         30 ks

 

Výstupy a přínosy projektu:

Projekt počítá se svozem odpadů 2 018 t/rok. Realizace projektu bude mít pro odpadové hospodářství velmi pozitivní vliv. Biologicky rozložitelný odpad bude odděleně a v rámci platné legislativy odpadového hospodářství náležitě materiálově využit.

Další informace o projektu: 

Více informací o Integrovaném regionálním operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Zivotni-prostredi

Aktuální situace v Domovech pro seniory MěÚSS Strakonice   V Domově...
Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 772, obnovuje...
Informační letáky Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice nákazy covid-19
Dnes, 23. října v dopoledních hodinách začala předáním staveniště jedna z největších...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1080 o přijetí...
Call centrum města Strakonice – Buďme pozitivní+   Město Strakonice zřídilo...
Oznámení o provádění prací na parkovišti – Povážská č.p. 358 Na základě zjištění...
Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...