Právní minimum pro podnikatele v oblasti nakládání s odpady

Základním právním předpisem v oblasti nakládání s odpady je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

 

Ten stanoví, že právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání je původcem odpadu a jako taková má řadu povinností, například předcházení vzniku odpadů, v případě vyprodukování odpadů při podnikatelské činnosti zajistit přednostně jejich využití (recyklace, regenerace), případně odstranění (spalování, skládkování apod. v zařízeních, která mají souhlas krajského úřadu) způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí (zákon o odpadech v § 16 uvádí řadu dalších povinností).

 

Dle § 16 odst. 3 zák. o odpadech je původce povinen s nebezpečnými odpady nakládat pouze se souhlasem příslušného orgánu státní správy (odbor životního prostředí Městského úřadu Strakonice - dále jen OŽP).

 

Dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech jsou původci povinni vést průběžnou evidenci o veškerých odpadech a způsobech nakládání s nimi. V případě, že produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50 t ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou původci povinni dle odst. 2 § 39 zákona o odpadech, zasílat příslušnému úřadu (OŽP) hlášení o odpadech do 15. února následujícího roku. Na stránkách městského úřadu Strakonice www.mu-st.cz, žádosti a formuláře, odbor ŽP si můžete vytisknout formulář hlášení o odpadech.

 

Podnikatel, jakožto původce odpadů je povinen zajistit, aby s veškerými odpady, které vyprodukuje při své podnikatelské činnosti, tedy i sebemenšími (např. i s obaly od svačin, použitými obálkami apod.), bylo nakládáno dle zákona o odpadech a souvisejících právních předpisů. Své odpady smí odevzdávat jen osobám oprávněným k nakládání s nimi a kdykoliv při kontrole oprávněnými orgány musí prokázat, jakým způsobem se svými odpady naložil (např. předložit smlouvu na odstraňování odpadu s firmou, která k němu má oprávnění, ve Strakonicích jsou k dispozici např. Technické služby Strakonice s.r.o., firma Recyklace odpadů a skládky a.s., firma Rumpold s.r.o., sběrné suroviny atd.).

 

Pokud původce poruší některou ze svých povinností, vystavuje se nebezpečí postihu, a to ze strany

 • obecního úřadu, který může uložit fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nemá zajištěné využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem o odpadech, pokutu ve výši do 300 000 Kč
 • České inspekce životního prostředí nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, která může uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč za různá porušení povinností vyplývajících ze zákona o odpadech (§ 66 tohoto zákona)

Pokud podnikatel při své činnosti produkuje jen odpady podobné těm, které vznikají při běžném životě domácností, pak je tu jednoduchý způsob, jak zákonné nakládání s odpady zabezpečit, a to na základě smlouvy s Technickými službami Strakonice s.r.o.

 

Kompletní znění zákona a navazujících vyhlášek naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí www.env.cz pod sekcí legislativa. Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, podnikatele upozorňuje, že bude v příštím období provádět zvýšené kontroly na dodržování povinností vyplývající ze zákona o odpadech, proto si uveďte včas Vaše odpadové hospodářství do souladu se zákonem.

 

Případné dotazy jsme ochotni s podnikateli řešit osobně, přes internet, případně na telefonních číslech 383 700 332, 383 700 333.

 

Jaké jsou zákonné povinnosti podnikatelů při nakládání s odpadem?

§ 16 Povinnosti původců odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění

(1) Původce odpadů je povinen: 

 • a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,
 • b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11,
 • c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby,
 • d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,
 • e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
 • f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
 • g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,
 • h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,
 • i) zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění – pokud původce vyprodukuje ročně více než 10 t nebezpečných odpadů nebo více než 1 000t ostatních odpadů,
 • j) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,
 • k) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15 – pokud jste nakládali v posledních dvou letech s nebezpečnými odpady v množstvím větším 100 t nebezpečných odpadů za rok,
 • l) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.

(2) Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy s navazujícími změnami v kompetencích.

 

(3) S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14. Přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu.

 

(4) Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. Na každou oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví odpady od původce, přecházejí povinnosti původce podle odstavce 1, s výjimkou písmen i) a j).

 

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady – Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

 

§ 39 Evidence a ohlašování odpadů, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích a sběrových míst, skladů odpadů, PCB, zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB

(1) Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí právní předpis – Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

 

(2) Původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Hlášení o produkci a nakládání s odpady vznikajícími v rámci činnosti Ministerstva obrany předává Ministerstvo obrany přímo ministerstvu. Způsob ohlašování stanoví prováděcí právní předpis.

 

(3) Provozovatelé zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů, provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků, provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadu (§ 37g) a provozovatelé zařízení uvedených v § 14 odst. 2 a dopravci odpadů, kteří nejsou zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví podle § 12 odst. 3, jsou povinni zaslat údaje o tomto zařízení nebo dopravní firmě obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zařízení, u mobilních zařízení a dopravců podle sídla nebo bydliště provozovatele, a to do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu tohoto zařízení nebo dopravní firmy nebo u zařízení ke dni účinnosti tohoto zákona již provozovaných do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. Způsob ohlašování stanoví prováděcí právní předpis.

 

(4) Provozovatelé skládek jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku údaje o stavu vytvořené finanční rezervy k 31. prosinci předchozího roku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa skládky. Tyto údaje musí být doloženy výpisem z bankovního účtu provozovatele skládky.

 

(5) Provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků jsou povinni vést evidenci a zasílat údaje o počtu a stavu převzatých autovraků a o způsobech jejich zpracování a provozovatelé zařízení k oddělenému sběru, zpracování, využití a odstraňování elektroodpadu jsou povinni vést evidenci a zasílat údaje o typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elekroodpadu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem každoročně do 15. února následujícího roku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

 

(6) Obce a osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů jsou povinny zasílat údaje o jimi užívaných shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle shromažďovacího nebo sběrového místa nebo místa skladu odpadů, a to do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu shromažďovacího nebo sběrového místa nebo skladu odpadů nebo u shromažďovacích nebo sběrových míst nebo skladů ke dni účinnosti tohoto zákona již provozovaných do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. Rozsah a náležitosti údajů stanoví prováděcí právní předpis.

 

(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zpracovává na základě hlášení podle odstavců 2 až 6 evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, zařízení k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst odpadů a skladů odpadů, převzatých autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobů zpracování, využití, nebo odstranění elektroodpadu a dopravců odpadů v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Tyto evidence zasílá každoročně do 30. dubna následujícího roku ministerstvu a příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím zařízení pro přenos dat nebo na technickém nosiči dat.

 

(8) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle § 26 písm. c) nebo provozují zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci podle § 26 písm. d) nebo vlastní nebo drží PCB definované v § 26 písm. a), jsou povinny vést samostatně evidenci o tomto zařízení a PCB v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a oznámit tuto skutečnost ministerstvu do 31. prosince 2004, pokud tak dosud neučinily. Změny v evidovaných skutečnostech jsou tyto osoby povinny ohlásit ministerstvu neprodleně poté, co ke změně došlo. Způsob ohlašování změn v evidovaných skutečnostech stanoví prováděcí právní předpis. Tato povinnost se nevztahuje na laboratorní standardy.

 

(9) Evidenci odpadů, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst odpadů, skladů odpadů a PCB, odpadů PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vznikajících v rámci činnosti Ministerstva obrany zajišťuje Ministerstvo obrany ve spolupráci s ministerstvem.

 

(10) Obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad jsou povinny vést evidenci jimi vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí vydaných podle tohoto zákona. Tuto evidenci obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad zasílají ministerstvu do 30. dubna následujícího roku prostřednictvím zařízení pro přenos dat nebo na technickém nosiči dat. Rozsah a způsob ohlašování stanoví prováděcí právní předpis. Obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad zveřejňují na portálu veřejné správy, popřípadě i jiným vhodným způsobem aktuální seznam zařízení provozovaných podle § 14 odst. 1 a podle § 14 odst. 2.

 

(11) Pokud není tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem stanoveno jinak, jsou právnické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání a správní úřady, které jsou povinny vést evidenci podle odstavců 1 až 10, povinny tuto evidenci archivovat nejméně po dobu 5 let.

 

(12) Ministerstvo stanoví Vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění:

 • a) způsob vedení průběžné evidence odpadů a dobu archivace této evidence pro některé druhy odpadů,
 • b) způsob ohlašování odpadů, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst odpadů, skladů odpadů, dopravců odpadů, PCB, odpadů PCB a zařízení obsahujících PCB, počtu a stavu převzatých autovraků a způsobech jejich zpracování, o typu, množství elektroodpadu a způsobech jeho zpracování, využití nebo odstranění, a
 • c) způsob vedení evidence vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí vydaných podle tohoto zákona.

§ 40 Evidence při přepravě nebezpečných odpadů

(1) Při přepravě nebezpečných odpadů jsou odesílatel a příjemce povinni vyplnit evidenční list v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Evidence přepravovaných nebezpečných odpadů se nevede při vnitropodnikové dopravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny.

 

(2) Odesílatel odpadu je povinen:

 • a) přiložit k zásilce nebezpečného odpadu vyplněný evidenční list,
 • b) zaslat evidenční list obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od jejího zahájení,
 • c) informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa zahájení přepravy a inspekci v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list o převzetí nebezpečného odpadu.

(3) Příjemce odpadu je povinen zaslat evidenční list o přepravě nebezpečného odpadu s potvrzením o převzetí odpadu odesílateli a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností příslušným podle místa zahájení a ukončení přepravy do 10 dnů od jeho převzetí.

 

(4) Odesílatel odpadu a příjemce odpadu jsou povinni archivovat evidenci podle odstavců 1 až 3 po dobu nejméně 5 let.

 

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob vedení evidence odpadů při přepravě - Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládádní s odpady, v platném znění.

 

Příklady nebezpečných odpadů:

080111 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
13 02 08 jiné motorové, převodové oleje
150101 Papírové a lepenkové obaly znečištěné škodlivinami
150102 Plastové obaly znečištěné škodlivinami
150104 Kovové obaly znečištěné škodlivinami
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160107 Olejové filtry
160601 Olověné akumulátory
200113 Rozpouštědla
200114 Kyseliny
200115 Zásady
200117 Fotochemikálie
200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200126 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
200135 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 (počítače)

Ve čtvrtek 5.3.2020 je pro vás k dispozici od 14.00 - 16.00 hodin insolvenční poradna....
Užitečné odkazy:   Infolinka Státního zdravotního ústavu denně od 9 do 21...
Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační...
Vážení spoluobčané, v souvislosti s dotazy, které nám zasíláte, týkající se poplatků za...
Již tento pátek, tedy 28. února se od 20.00 hodin v sále strakonické Sokolovny uskuteční...
Ve čtvrtek 27. února od 16.00 hodin Vás město Strakonice, jako investor rekonstrukce...
Vyprávění policejního matadora na setkání seniorů Ve středu 26. února se v Infocentru...
Zrušení zákazu návštěv v domovech pro seniory   Od pondělí 24. 2. 2020...
Ne vždy jsou zdi strakonického městského úřadu svědky tak milého setkání, jako bylo to...
Rada města Strakonice v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
26.February 2020
Rada města Strakonice v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
26.February 2020
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
20.February 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
20.February 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
7.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...