Stavební právo (7. Duben 2011)

Veřejné stavební právo je v ČR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem, který je současně předpisem procesním. Řeší problematiku uspořádání území, umísťování, provádění  a užívání staveb. Řízení vedená podle stavebního zákona mají veřejnoprávní povahu, přičemž jednotlivé postupy upřesňuje správní řád ( zák.č.500/2004 Sb.).

 

S účinností od 1.1.2007 byl přijat nový stavební zákon (zák.č.183/2006 Sb.), včetně 8 prováděcích vyhlášek, který zcela revolučním a moderním způsobem změnil po 30 letech koncepci stavebního práva. Snahou zákonodárce byla demokratizace procesu stavění a zjednodušení postupů. Přínos nového zákona však určuje až praxe a v případě stavebního zákona se tento podle mého názoru evidentně neosvědčil. Snad i proto je v současné době připravován opět zcela nový stavební zákon.

 

V praxi jsou výklady zákona různé, užívané postupy nejednotné, judikatury sporné, rozsudky soudu ve stejných skutkových podstatách často opačné, předvídatelnost postupů nevyzpytatelná, názory odborníků diametrálně odlišné. To je ideální prostředí pro subjekty, které tohoto stavu zneužívají a prostřednictvím stavebního zákona řeší své spory osobní, sousedské, obchodní či politické. Chaotický stav české legislativy, vyznačující se zcela nepředvídatelným a časově neúměrným rozhodováním soudů a odvolacích orgánů, má bohužel za následek to, že pojem zákonnost je na hony vzdálen od pojmu spravedlnost.

 

Uvažování odvolacích orgánů i soudů je ryze formalistické a právě čistě formální aplikací práva dochází ke zřetelným nespravedlnostem. Podstata  a duch zákona - tedy to nejdůležitější, zůstává jen okrajovou záležitostí. Přes úporné posuzování procesně formální stránky se odvolací orgán či soud k podstatě problému často vůbec nedobere, což považuji za omezení přístupu k právu jako takovému. Je veřejným tajemstvím, že se odvolací orgán obává případných žalob ze strany odvolatelů a obdobného chování soudu a proto základním přístupem je hledání důvodu jak postoupit věc zpět a nerozhodnout. Proto volí cestu nejmenšího odporu a preventivně vrací jim postoupená rozhodnutí k dopracování a vedení dalších řízení, aby se nevystavili nebezpečí napadení vlastních rozhodnutí, což považuji za nezodpovědné. Tato „procesní posedlost“ a úřednický ping-pong, kdy spisy jsou stále vraceny, má za následek stále narůstající počet neukončených řízení. Prestiž stavebních úřadů klesá, pracovníci ztrácí motivaci, neboť svou práci považují za znehodnocenou. Ti méně otrlí účastníci sporů často rezignují a v letitých kauzách pak bývají úspěšnější netolerantní, problémoví lidé, zastupovaní zpravidla právníky, zneužívající nepochopitelné jednání státních orgánů. Spravedlnost tudíž není dostupná, rychlá a srozumitelná a veřejnost ztrácí naději na spravedlivé a efektivní rozhodování. Desítky novelizací, roztroušených v tisících předpisů činí právní řád nelogický, nevyložitelný a často neznámý i pro právníky, natož pro řadové občany. Výklad práva se neustále mění a tím ztrácí trvalou hodnotu.

 

Nemohu se zbavit dojmu, že řada odvolání je motivována právě snahou způsobit průtahy v řízení, resp. zmařit nebo neúměrně ztížit stavební záměr. Jejich skutečným cílem je poškodit nepohodlného souseda, stavebníka, investora nebo dodavatelskou firmu. Tito odvolatelé nehodnotí, zda je záměr dobrý či špatný, ale spíše který subjekt ho předkládá či hodlá realizovat. Odvolání, nesmyslné námitky a stížnosti slouží jako zástupný prostředek jak řešit ve jménu demokratických principů sousedské nesváry, pošramocené mezilidské vztahy či spory politické, které do stavebního řízení vůbec nepatří. Přesto mohou být prostředkem skrytého vydírání, pomsty nebo jen lidské zlomyslnosti. Tento úmysl škodit je pochopitelně obtížně dokazatelný (resp. nedokazatelný). Jsem však přesvědčen, že často je tou pravou příčinou. Výsledkem takového jednání je, že se stavební záměry nedají realizovat vůbec nebo s velkým zpožděním. Je-li stavebníkem obec „stačí“ to k tomu, že možnost využít dotaci pomine, neboť podmínkou je zpravidla pravomocné rozhodnutí. Záměr se tedy nemůže uskutečnit, případně se musí realizovat bez dotací z vlastních obecních rozpočtů, čímž vznikají nevratné škody.

 

Přitom klást hladkému průběhu řízení procesní překážky je velice jednoduché – bez jakéhokoli rizika, s nulovými náklady se lze odvolávat a libovolnou formou namítat cokoli. Při opakovaném vracení spisu a povinností každý krok zveřejňovat dlouhotrvajícími veřejnými vyhláškami na úředních deskách se snadno řízení vleče i několik let.

Toto pozadí je laické veřejnosti většinou neznámé, kritikou se zpravidla nešetří, a tak snadno převládá názor, že stavební úřady konají pomalu, nesprávně i neefektivně a obce nemají zájem o problémy občanů, ani snahu o zvelebování svého území. Je pochopitelné, že po objektivních příčinách pátrá již málokdo, neboť každého zajímá pouze konečný výsledek.

 

Nenahrazujme proto bezmocnost a bezpráví za totalitního režimu všemocností a „všeprávím“ režimu demokratického.

 

 

7.4.2011

 

Ing. Jaromír Zeman

vedoucí stavebního úřadu

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 25.9.2020 - izolace a karanténa   Podrobné...
Navigační informační systém strakonický hrad a okolí   Stav nerezových...
Zastupitelstvo města Strakonice schválilo na svém jednání 16.9.2020 smlouvu o spolupráci...
Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 23. 9+. 2020 pro hromadné akce   Plné znění...
Mimořádné opatření MZ ČR pro: - provozovny - nebalené pečivo - maloobchodní...
Václavská pouť Oproti předcházejícím letům je v důsledku epidemické situace zcela...
Označení a vybírání poštovních schránek voličů pro distribuci sad hlasovacích lístků...
Týden povědomí o migréně Společnosti Migréna-help a Spojené hlavy, z.s. se v loňském...
Mimořádná opatření MZČR platná od 18.9.2020, 18:00 hodin
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...