Vzdělávání jako základ profesionální služby veřejnosti

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky
Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Priorita 4: Adaptabilita a podnikání
Opatření 4.1: Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců
na změny ekonomických a technologických podmínek,
podpora konkurenceschopnosti

Termín realizace: 
Realizace: 07/2006 – 06/2008
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1.322.990,- Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu: 
25 %
Příspěvek ze strukturálního fondu ESF: 
75 %
Rozpočet města Strakonice: 
0 %
Stručný obsah projektu: 

 

Všeobecným cílem projektu „Vzdělávání jako základ profesionální služby veřejnosti“ je systematické a cílevědomé rozšiřování kvalifikace zaměstnanců Městského úřadu Strakonice.

Systematické a cílevědomé rozšiřování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců a zvyšování jejich adaptability na trhu práce se v posledních letech netýká pouze firem, ale i veřejné správy. Mezi povinnosti úředníků obcí a měst patří průběžné vzdělávání ve stanoveném rozsahu – tuto povinnost ukládá zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění. Vzdělávání pouze v rozsahu zákona však není dostačující vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na veřejnou správu a službu občanovi. Prohlubování kvalifikace nad rámec stanovený zákonem vede k rychlejší profesionalizaci veřejné správy. Na tuto situaci reaguje i předložený projekt města Strakonice, který si klade za cíl realizovat komplexní vzdělávací program pro své zaměstnance s cílem zvýšení jejich kvalifikace a profesionálního rozvoje.

Specifické cíle projektu:

 • zvýšení adaptability zaměstnanců MěÚ Strakonice,
 • zvýšení odborných znalostí, dovedností, kvalifikací a kompetencí zaměstnanců MěÚ Strakonice,
 • zvyšování a zkvalitňování nabídky vzdělávání pro zaměstnance MěÚ Strakonice nad rámec povinného vzdělávání, které ukládá zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Do projektu bude zapojeno 150 zaměstnanců MěÚ Strakonice, pro které budou zrealizovány 4 vzdělávací programy vedoucí k jejich kvalifikačnímu rozvoji:

 • Modul č. 1: Vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií
 • Modul č. 2: Vzdělávání administrativních pracovníků
 • Modul č. 3: Vzdělávání zaměstnanců v oblasti psychosociálních dovedností
 • Modul č. 4: Vzdělávání vedoucích zaměstnanců

Tyto vzdělávací programy budou mít pro zaměstnance MěÚ Strakonice řadu pozitivních dopadů a přínosů, zejména:

 • zvýšení úrovně znalostí nezbytných pro výkon pracovních povinností,
 • osvojení si praktických dovedností a postupů žádoucích pro efektivní výkon zaměstnání,
 • zvýšení motivace zaměstnanců,
 • vyšší naplnění potřeby uspokojení z konkrétní pracovní pozice,
 • schopnost účinněji řešit konkrétní pracovní problémy a úlohy – zejména v souvislosti s občanem, který přichází na městský úřad.
Další informace o projektu: 

Více informací o Evropském sociálním fondu naleznete na http://www.esfcr.cz

Aktuální situace v Domovech pro seniory MěÚSS Strakonice   V Domově...
Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 772, obnovuje...
Informační letáky Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice nákazy covid-19
Dnes, 23. října v dopoledních hodinách začala předáním staveniště jedna z největších...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1080 o přijetí...
Call centrum města Strakonice – Buďme pozitivní+   Město Strakonice zřídilo...
Oznámení o provádění prací na parkovišti – Povážská č.p. 358 Na základě zjištění...
Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...