Ostatní

Špýchar na Střele

V osadě Střela vpravo od silnice Strakonice-Horažďovice se nachází pod zámkem jednopatrový špýchar (sýpka na obilí) z lomového kamene s malými okénky. Pochází ze 16. století.

Zámek Střela

Zhruba 5 km západně od Strakonic se nachází zámek Střela s barokní kaplí a zříceninou starého hradu. Původně na tomto místě stál hrad, který měl dvě části. Z horní části zbylo jen torzo zříceniny. Dolní část, zvaná zámek, byla přestavěna do renesanční podoby v 16. století. Úpravy zámku do současné podoby byly provedeny řádem jezuitů. Součástí areálu se stala kaple zasvěcená svatému Janu Křtiteli. Po zrušení řádu v roce 1773 připadlo panství studijnímu fondu. V držení hradu se pak ještě vystřídalo několik majitelů.

Dům v Husově ulici čp. 380

Secesní stavba z počátku minulého století je zajímavá nejen svým provedením, ale i výtvarnou kvalitou. Někdejší sirotčinec byl postaven v období těsně před první světovou válku v letech 1911-1913 a společně se sousedním chorobincem šlo o dominantní stavbu sloužící sociálním potřebám města. Jako sirotčinec sloužil objekt do období druhé světové války, poté zde byla zřízena okupační mocí německá škola a po válce došlo k přejmenování na Okresní dětský domov.

Vila Jiřího Fifky v ulici Lidická čp. 514

Vila lékaře Jiřího Fifky stojí v bezprostřední blízkosti nemocnice. Postavena byla v letech 1926–1929 v puristickém stylu. Ve své době byla jednou z nejmodernějších vilových staveb v kraji. Její návrh vypracoval málo známý pražský architekt Ivan Fifka, zřejmě příbuzný MUDr. Fifky. Podoba vily vypovídá o tom, jaká míra modernosti byla přijatelná pro venkov ve 20. letech. Střídá se na ní neomítnuté cihlové zdivo s hladší omítkou a použita byla dost masivní valbová střecha. Stavba je doplněna prvky, které vyjadřovaly dynamismus a romantismus 20. let.

Dům čp. 106 na Palackého náměstí

Měšťanský dům čp. 106 byl postavený na místě staršího objektu zničeného požárem roku 1859. Objekt byl v držení majitelů továren na výrobu fezů, což se pravděpodobně odrazilo na výzdobě fasády, která vzdáleně připomíná motivy z Orientu, kam se vyvážela většina strakonických fezárenských výrobků, především fezů. Během 20. století prošel dům několika přestavbami.

Dům čp. 131 v ulici Kochana z Prachové

Dům stojí na místě původního domu Valentina Kochana z Prachové – předního písaře, měšťana Nového Města pražského a zemského direktora v době stavovského povstání. Po porážce stavů patřil mezi 27 pánů, kteří byli dne 21. 6. 1621 popraveni na Staroměstském náměstí. (Rod Valentina Kochana patřil k erbovním měšťanům, kteří svůj znak získali před Bílou horou.) Jeho jméno nese i zdejší ulice.

Do dnešní podoby byl upraven v letech 1840-1850. Původně sloužil jako úřední dům továren na fezy. Stál v blízkosti závodu „Z“ (Zucker) a nedaleko závodu „F“ (Fürth).

Zámecký špýchar (sýpka)

Špýchar patří mezi památkově chráněné objekty. Byl postavený naproti zámecké zahradě velkopřevorem Václavem Joachymem Čejkou z Olbramovic před rokem 1752. Autorem projektu byl zřejmě známý pražský stavitel Anselmo Martino Lurago.

Špýchar, který tvořil jednu z budov bývalého panského velkostatku, je obdélníková patrová budova s ozdobnými štíty na východní a západní straně. Bývalý hlavní portál na jižní straně je trochu zasypaný a ozdobený znakem s korunkou a rokajovým ornamentem. V roce 1951 ho převzalo spotřební družstvo Jednota. Dnes je využíván jako sklad ovoce a zeleniny.   

Hospodářský dvůr Blatsko (Blatsker Majerhof)

Hospodářský dvůr patří mezi objekty bývalého panského velkostatku. Byl postaven při silnici na Pracejovice za západní částí hradu.

Zajímavý je především hlavní vjezd s volutovým štítem, který zdobí maltézský kříž a letopočet 1693. Na vjezd navazují přízemní budovy. Dvůr má uzavřený vnitřní obdélníkový půdorys. Dnes slouží jako sídlo a sklad komerční firmy.   

Gloriet

Pozdně empírový gloriet byl postaven v roce 1837 na umělém návrší v Rennerových sadech. Jedná se o drobnou parkovou stavbu v podobě otevřeného antického chrámu. 

Strakonické dudy

Vedle vysoké budovy Fezka na kruhovém objezdu se nachází symbol města - strakonické dudy, jejichž autorem je Ing. Pavel Pavel.

Dubovec

Na Dubovci můžeme vidět tzv. palác, který patřil židovskému obchodníkovi Steinovi. Dříve zde stávala i vysoká kulatá věž, které se říkalo trucbašta čili Tructurm. V roce 1871 ji dal společně s vysokou zdí postavit velkopřevor Othenio Lichnowski z Wardenberka proto, aby nebylo z „paláce stojícího opodál“ do zámku vidět a naopak. Věž byla zbouraná v roce 1936 při stavbě silnice vedoucí na Pracejovice. V zadní části Dubovce stojí budovy bývalé továrny na fezy – orientální pokrývky hlavy. Zhruba v jeho středu se tyčí pomník obětem I. a II. světové války. 

Sokolovna

V ulici Na Stráži se nachází stavba v novorenesančním slohu, budova sokolovny. Byla z iniciativy členů Sokola a za finančního přispění města postavena v roce 1896. Na fasádě i v sále se dochovala původní štuková výzdoba.

Kopie stonehengského trilitu

Strakonický model Stonehenge je napodobeninou jedné z bran - trilitu pravěké svatyně ve skutečné velikosti. Betonové kvádry posloužily při experimentech, které měly za cíl poodhalit tajemství zvedání a přesného usazování obřích kamenných překladů na vrcholu pilířů. Experimenty se v letech 1991-1992 zabýval strakonický rodák Ing. Pavel Pavel.

Zbytek hradeb města

Velkopřevor Jan z Rožmberka (1484-1532) byl prvním pánem města, za jehož působení vznikaly kamenné hradby v půlkruhu na severu města a jejich význam byl zesílen příkopem. Na východní straně se do města vcházelo Pražskou branou, západním směrem bylo možné vejít branou Horažďovickou. Uprostřed severní části hradební zdi byla malá branka – „fortna“, kterou dnes v těch místech připomíná nákupní středisko Fortna v ulici Na Stráži. Hradby města byly zpevněny několika baštami, zbytky jedné z nich je možné najít poblíž Rennerových sadů. 

Mariánský sloup na Palackého náměstí

Dominantou Palackého náměstí je barokní mariánský sloup z let 1730–1740. Původně byl postaven na Velkém náměstí po velkém moru roku 1586. Morové sloupy byly stavěny jako výraz díků za odvrácení morové epidemie a současně jako prosba k Panně Marii, aby bylo město takovéto rány napříště uchráněno. Až po druhé světové válce byl umístěn na Palackého náměstí. Původně prostý sloup se sochou Panny Marie byl v polovině 18. století obohacen o sochy svatých – sv. Jana Nepomuckého, sv. Vojtěcha, sv. Josefa a sv. Antonína a čtyři andílky.

 

Veřejné projednání rekonstrukce Mlýnské ulice ve Strakonicích. Projednání proběhne dne...
UPOZORNĚNÍ ČHMU - VELMI SILNÉ BOUŘKY S PŘÍVALOVÝMI SRÁŽKAMI (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ...
Upozornění SŽDC na změny v jízdních řádech na trati České Budějovice - Strakonice - Plzeň...
Pozvánka na setkání se starostou čtvrtek 24. 5. 2018 od 16.00 hodin v místě řešeného...
Pozvánka na jednání ZM dne 23. 5. 2018 od 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ...
Pozvánka na Jamboree 2018 Již tuto sobotu 19. 5. 2018 se na II. hradním nádvoří sejdou...
Rekonstrukce Fifkovy ulice byla diskutována na dalším veřejném projednání ve středu 15. 5...
Upozornění na změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018....
Upozornění na změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018. Více...
ZVÝŠENÁ FREKVENCE SVOZU BIOODPADU V TOMTO ROCE   Po zkušenostech ze svozu bioodpadu v ...
2.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
1.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
13.Únor 2018
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
12.Únor 2018
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 2.7., 4.7.  9.7...
12.Únor 2018
V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č....
6.Únor 2018
naleznete na http://www.strakonice.eu/kat_kontakty_mesto/356.
2.Únor 2018
Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (...
30.Leden 2018
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 28. října...
Největší podzimní událostí jsou zajisté tradiční výlovy. Nejzajímavější pohled se naskýtá...
V pátek 29. září se mohou od 21.15 hod návštěvníci Václavské poutě těšit na tradiční...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...