Turistické trasy

K barokní dominantě nad Radomyšlí - ke kostelu sv. Jana Křtitele

Popis trasy:

Ze Strakonic se vydáme ulicí Radomyšlská. Směřujeme přes železniční přejezd u zastávky Řepice k Dolnímu Řepickému rybníku, za koncem jeho hráze (za mostem) odbočíme ze silnice vpravo na polní cestu do Řepice. Projdeme Řepicí a po nefrekventované silnici dojdeme do Rovné (1,5 km), kde asi 50 m za návsí na rozcestí zahneme doleva, hned na dalším rozcestí opět vlevo mezi domy a na prašnou cestu, směřující k lesu a do Rohozné. Před lesem půjdeme vpravo, cesta při jeho kraji, stáčející se vlevo, nás dovede na rozcestí polních cest u vsi. Dáme se doleva a přes horní část obce sejdeme ke kapličce, za ní opustíme Rohoznou. Budeme míjet kapličku. Od ní dál stoupá cesta cca 400 m k božím mukám. U nich odbočíme vlevo a pokračujeme po polní cestě. Po 300 m se dostaneme do lesa, rovně dolů a jeho okrajem na polní cestu ke kříži, za ním po 25 m na rozcestí doprava k lesu. U něho se dáme doleva a cca po 50 m na nenápadnou odbočku vpravo na lesní cestu. Dostaneme se k vidlici cest, na které zahneme doprava a v protisměru dojdeme k židovskému hřbitůvku. Od něho se vrátíme k rozcestí a pokračujeme rovně lesem a lipovou alejí ke kostelu sv. Jana Křtitele. Od kostela sejdeme křížovou cestou do Radomyšle.
Z Radomyšle jdeme po turistických trasách značených zeleně. Do Domanic po silnici, odtud po příjemné polní cestě kolem Horního Řepického rybníka, Pilského a Dolního Řepického rybníka. Od něho se vrátíme do Strakonic.

K mohyle Jana Žižky

Sudoměř – mohyla – Sudoměř – Čejetice – Přeborovice – Modlešovice – Hajská – Strakonice

Celková délka trasy: 11,5 km

 

Žižkův pomník u Sudoměře 16 m vysoký monument na husitském bojišti, postavený podle návrhu akademického sochaře E. Kodeta v roce 1924. Slavnostně byl odhalen 12. 7. 1925. Připomíná první vítěznou bitvu božích bojovníků. Dne 25. 3. 1420 zde Jan Žižka s malým vojskem, v němž bylo 400 lidí včetně žen a práčat, porazil dobře vyzbrojenou panskou jednotu čítající až 3000 obrněných jezdců.

Klostermannova stezka kolem Štěkně

Popis trasy:

Do Štěkně i ze Štěkně můžeme použít autobusovou dopravu.
Od domu čp. 75  se vydáme Klostermannovou ulicí na náměstí a z něho vlevo k zámku. Dále pak budeme pokračovat k silnici a po schodišti (se 75 schody – je nejdelší v celém okrese) mezi farou a sokolovnou k cestě kolem lihovaru a doprava k bývalému mlýnu U Kubíků. Odtud podél náhonu přijdeme k jezu.
Dál budeme stoupat směrem k studánce Dobrá voda. Na příčné lesní cestě (pod silnicí) odbočíme doleva. Nad chatami a Otavou po pěšině, která po krátkém úseku přechází v pohodlnou cestu, přijdeme k silnici ze Štěkně do Přešťovic. Po ní půjdeme asi 350 m k odbočce ze silnice (před autobusovou zastávkou) doprava na lesní cestu. Stoupá šikmo okrajem lesa a po cca 0,5 km se stáčí vpravo a směřuje k bývalé hájovně Petrlice, od stavení pokračujeme krátce doprava po zpevněné cestě na lesní silničku. Na ní zahneme doleva. Po přibližně 1,2 km ve vrstevnici vršku Brdo se od křižovatky lesních cest dojdeme rovně do Slatiny. Od kapličky po silnici vpravo (směr Vítkov – Štěkeň) se za vsí dostaneme na rozcestí. Vpravo se dáme asfaltovou cestou lesem (asi 0,6 km), poté v otevřené krajině kolem Šibeničního vrchu. Pak budeme pokračovat po táhlejším, místy prudším 1,5 km klesání kolem školy a zpět na náměstí ve Štěkni.

Více informací o Karlu Klostermannovi můžete nalézti na: http://www.kklostermann.eu/

Kněží hora a Žižkův most

Katovice –Kněží hora – Dolní Poříčí - Katovice

Celková délka okruhu: 8,5 km

 

Popis trasy:
Do Katovic i zpět se můžeme dostat buď autobusem MHD nebo vlakem.
V Katovicích se vydáme z náměstí po červených značkách. Příjemná polní cesta vede ke Kněží hoře, pod kterou pokračuje k lávce přes Březový potok do Dolního Poříčí. Zde přejdeme přes most na protější břeh. Ze silničky směrem na Novosedly odbočíme vlevo  na cestu pod železniční most a od něho dojdeme mezi řekou a železniční tratí do Katovic.

Kolem sejpů do Štěkně

Strakonice – Hajská – Přeborovice – Štěkeň – Slatina – Přešťovice – Slaník – Strakonice

Celková délka okruhu: 22 km

 

Popis trasy:

Ze Strakonic jdeme po modrých turistických značkách od nádraží ČD, dále po pěšině mezi hřbitovem a železnicí ke garážím, od nich nás značky dovedou do Hajské. Projdeme podjezdem pod tratí a po silničce směřujeme do Přeborovic. Cestou míjíme dávná rýžoviště zlata, tzv. sejpy, se zvláštní vegetací suchomilných a bažinatých druhů rostlin. Až dojdeme k silnici z Čejetic do Modlešovic, opustíme modré značky a sejdeme po ní vlevo do 1 km vzdálených Přeborovic. Na jejich konci odbočíme vlevo na most přes Otavu a pokračujeme   po silnici do Štěkně. Asi po 1 km na rozcestí odbočíme vlevo do městečka a k zámku. Půjdeme okolo domu čp. 75, kde bydlíval spisovatel a básník Šumavy Karel Klostermann. 
Ze Štěkně můžeme pokračovat do Slatiny, nebo si okruh zkrátit: jít po silnici do Přešťovic. Rozhodneme–li se pro delší túru (asi o 3 km), jdeme do Slatiny buď po silnici, která odbočuje před zámkem doprava, nebo se dáme po silnici kolem parku směrem na Přešťovice, mineme autobusovou zastávku a cca 40 m za stavením (vlevo při silnici) odbočíme doprava na asfaltovou cestu lesem do vsi Slatina, držíme se vlevo a po vrstevnici vrchu Brdo nás silnice dovede cca po 2,5 km do vesnice. Jdeme vlevo a po 2 km přijdeme v Přešťovicích k silnici ze Štěkně do Strakonic. Půjdeme po ní vpravo a po 0,6 km zahneme vlevo do Slaníku. Zde se dáme od kapličky vpravo a 100 m za vsí – u božích muk – vlevo na polní cestu, po ní přijdeme k mostu před Strakonice. Po Písecké se vrátíme do Strakonic.

 

Naučná stezka Podskalí

Celková délka okruhu: 3 km

 

Stezka byla zřízena v roce 1992 a obnovena byla v roce 2005. Její délka je 3 km. Začíná na levém břehu řeky, vede kolem Měšťanského pivovaru Strakonice k lávce přes slepé rameno na ostrov, kde pokračuje dále na pravý břeh řeky k tzv. Kalvárii, což je lesnatá stráň s cennými lesními společenstvy, k bustě F. L. Čelakovského, dále kolem zámecké zahrady k hradu, kde končí. Po cestě je umístěno čtrnáct informačních tabulí, na kterých jsou informace kromě jiného pojednávající o historii Podskalí, pivovaru, voroplavbě na Otavě, Kalvárii, strakonickém hradu a fauně a flóře vyskytující se na tomto území. Informace jsou doplněny fotografiemi a kresbami.

Naučná stezka Švandy dudáka

Celková délka okruhu: 11 km

 

Naučná stezka vznikla v letech 2007-2008. Je dlouhá 11 km a vede místy, kudy chodil, hrál a rozdával radost bájný dudák Švanda. Na cestě je sedm zastavení, kde je možné se z informačních tabulí dozvědět řadu zajímavostí z historie dudáctví na Strakonicku. Informace jsou doplněné dobovými fotografiemi, popěvky z nejznámějších písní či vyprávěním legend a báchorek o dudách a dudácích. Okruh je zaznačený žlutým turistickým značením. První zastavení je umístěno pod věží Jelenkou strakonického hradu, další vás zavede podél zlatonosné řeky Otavy k replice Stonehenge, pak k ulici MUDr. Karla Hradeckého, kde jsou dvě drobné barokní sakrální stavby z první poloviny 19. století. Poté bude následovat první výstup na Šibeniční vrch, kde v minulosti stávala kamenná šibenice a kde se v 16.-18. století vykonávalo hrdelní právo. Podle jedné z pověstí hrál Švanda dudák pod šibenicí čertům, podle jiné divým ženám, ale jisté je, že zde si zachránil duši a přišel o čarovnou moc svých dud. Dále trasa pokračuje vrchy Ryšová, Hliničná či Kuřidlo do osady Dražejov, kde Švanda dudák hrával pro radost. Odtud se stezka stáčí zpět směrem ke Strakonicím, vede malebnou krajinou údolí řeky Otavy na strakonické Podskalí a na vrch Kalvárie. Zde byl na místním hřbitově Švanda pochován. Hřbitov byl sice zrušen, ale jako strážce hrobu zde stojí tři sta let stará Švandova lípa (je možné ji pozorovat pouze z povzdálí, neboť se nachází na soukromém pozemku). Poté stezka vede ke strakonickému hradu, kde končí.

 

Přes Kamennou babu ke kostelu sv. Anny

Strakonice – vrch Kamenná baba – kostel sv. Anny – Makarov – Drachkov – Strakonice

Celková délka okruhu: 19,5 km

 

Popis trasy:

Od strakonického hradu se vydáme po silnici a zelených turistických značkách směrem k letišti. Před mostem nad železniční tratí sejdeme na cestu, která se po krátkém úseku zužuje na pěšinu, která vede kolem tratě a nad Otavou částí naučné stezky na Podskalí (Zellerinova stráň, busta F. L. Čelakovského, Kalvárie). Zelená trasa nás povede dál kolem kempu podjezdem a po cestě mezi zahrádkami na silnici, po ní vpravo, asi po 50 m pak na cestu vlevo. Pod kasárnami a kolem původní pískovny dojdeme ke Křemelnému rybníku. U něho odbočíme vpravo na polní cestu směřující k lesu a dalšímu rybníku (Zlý). Následuje úsek mezi loukami, kolem chat, zahrad, okrajem lesa. Po odbočce z polní cesty (před rybníky Mělká a Hluboká Pálenina) na lesní cestu přijdeme k bodu V Holi, od něho nás zelené značky povedou k bodu Pod Kamennou babu (1,5 km). Cesta lesem je v této části místy v horším stavu (mokřiny), ale lze jít po pěšinách kolem ní. Přijdeme k silničce ze Sousedovic na Drachkov a přes ní k turistickým směrovkám. Potom po lesní cestě úpatím kopce Kamenná baba asi po 250 m na vidlici cest. Dáme se doprava na Kraselov. Musíme dávat pozor, abychom nepřehlédli odbočku na pěšinu, po které se asi po 150 m dostaneme na příčnou cestu. Pokračujeme přes ní po pěšině, dál pak po stoupající cestě převážně lesem. Asi po 250  m  od jeho konce dojdeme do Lhoty u sv. Anny. Projdeme osadou a po půl km stoupání dojdeme ke kostelu sv. Anny.
Od kostela sejdeme k silnici (Strakonice – Kraselov), dáme se po ní doprava a po cca 100 m zahneme vlevo na polní cestu, která nás přivede k málo frekventované silnici (Katovice – Kraselov). Vpravo po ní sejdeme do Makarova. Z Makarova pokračujeme do Drachkova (cca 3 km) po silničce hned za autobusovou zastávkou vpravo. Dojdeme k silnici na Pracejovice a doprava ke křižovatce a autobusové zastávce (60 m) na okraji Drachkova, kde odbočíme doleva na pohodlnou a klidnou vozovku směřující do Strakonic, kam se vrátíme po zelených značkách.

Na zámek Střela

Strakonice – Dražejov – Střela – Nový Dražejov – Podskalí ve Strakonicích                 

Celková délka okruhu: 11 km

 

Popis trasy:

Ze Strakonic se vydáme ulicí Zvolenskou na Sídliště, odtud po klidné silnici do Dražejova.  Za návsí na rozcestí odbočíme doleva, dostaneme se na okraj vsi ke křížku a vlevo na polní cestu klesající ke Střele. Na rozcestí v blízkosti osady zabočíme vlevo, projdeme krátkým úvozem a kolem rybníka, který je po pravé straně, se dostaneme k domkům pod zámkem. Po cestě vlevo vystoupáme po okraji parku ke zříceninám staršího hradu, vedle je zámek s kaplí. Ze Střely pokračujeme vlevo po silnici (dosti frekventované) cca 1 km, na začátku Nového Dražejova zahneme vpravo, po turistické trase značené červeně mezi zahradami a po pěšině přes louku a kolem řeky se dostaneme na Zadní Podskalí. Podél Otavy přijdeme k lávce a dáme se na protější břeh (ke kempu). Před podjezdem železnice pak odbočíme vlevo a po zelených turistických značkách na část naučné stezky Podskalí, která vede k hradu, kde končí, stejně jako tato trasa.

Změna jízdních řádů MHD Stejně jako každý rok je připravována změna jízdních řádů....
Seznámení s připravovanou změnou v poskytování služeb České pošty ve městě Strakonice....
Pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva města Strakonice - středa 18. 4. 2018 od 15.00...
Plánujeme rozvoj sociálních služeb pro ORP Strakonice   Město Strakonice ve...
Oznámení o dočasné změně provozních hodin pro veřejnost u pobočky Pošta Strakonice 2 V...
Strojní čištění města jednotlivých lokalit začíná 4. 4.  a potrvá do 1. 6. 2018....
Technické služby oznamují, že důvodu opravy havárie vodovodního řadu v ul....
Zebra se za tebe nerozhlédne Strakonice - Provoz u přechodů v blízkosti základních škol...
Jízdenka JIKORD plus JIKORD plus je celokrajská jednodenní papírová jízdenka, která...
ZVÝŠENÁ FREKVENCE SVOZU BIOODPADU V TOMTO ROCE   Po zkušenostech ze svozu bioodpadu v ...
2.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
1.Březen 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
13.Únor 2018
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
12.Únor 2018
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 2.7., 4.7.  9.7...
12.Únor 2018
V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č....
6.Únor 2018
naleznete na http://www.strakonice.eu/kat_kontakty_mesto/356.
2.Únor 2018
Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (...
30.Leden 2018
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 28. října...
Největší podzimní událostí jsou zajisté tradiční výlovy. Nejzajímavější pohled se naskýtá...
V pátek 29. září se mohou od 21.15 hod návštěvníci Václavské poutě těšit na tradiční...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...