Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Strakonická Václavská pouť patří k největším poutím v České republice a koná se každoročně na přelomu měsíců září a října. Je spojena s provozem pouťových atrakcí a stánkovým prodejem. V délce 1700 m umisťujeme cca 380 stánků. Stánkový prodej je umístěn do ulice Ellerova od křižovatky s ulicí Na Ohradě až k restauraci Hvězda, do ulice Radomyšlská ke křižovatce s ulicí Husova, do ulice Tržní, ulice k zimnímu stadionu, části ulice Lidická a Velké náměstí. Pro stánky s občerstvením je vymezen prostor v ulici U Náhonu. Pro každé zařízení sloužící pro poskytování prodeje (stánek) je stánkové místo označeno číslem.

 

Formulář přihlášky si mohou zájemci

- vyzvednout osobně u Bc. Petry Šmolíkové na MěÚ Strakonice, finanční odbor

- telefonicky požádat o zaslání přihlášky na tel. čísle 383700520

- požádat o zaslání na e-mailové adrese Petra.Smolikova@mu-st.cz

- vytisknout z internetových stránek MěÚ Strakonice www.strakonice.eu

 

Přihlášky se přijímají na předtištěných formulářích a termín pro podání přihlášky je do konce května v daném roce. Ke každé přihlášce musí být připojena kopie živnostenského oprávnění. Žádáme Vás proto, aby přihlášky byly z Vaší strany řádně vyplněny a podepsány. Přihláška musí obsahovat hlavně IČ, přesnou adresu s PSČ, telefonní číslo, e-mail, popis nabízeného sortimentu, můžete přiložit fotografii.

Délka stánku je maximálně 6 m, šířka stánku je minimálně 2 m. Prodej stánkových míst se bude počítat na m² a poplatek se platí za každý započatý m².

Parkování auta za stánkem se bude počítat též na m², podle délky a šířky auta. Parkování auta bude možno pouze v určitých částech uvedených ulic a nesmí omezovat vedlejší prodejce, délka auta nesmí být větší než délka vlastního stánku.

U sortimentu je nutno uvést všechny druhy zboží (pokud bude zjištěno, že prodáváte jiný sortiment, než jste uvedli v žádosti, budete vymístěni).

Přidělená stánková místa nelze reklamovat ani měnit a nebudou nabízeny jiné možnosti na přidělení stánkového místa.

V případě porušení povinností (především nedodržení rozměru stánkového místa, neoprávněného záboru veřejného prostranství, neuposlechnutí příkazů organizátorů prodeje, městské policie apod.) může být povolení k prodeji bez náhrady zrušeno.

Podle Obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 je poplatek z místa o pouti za stánek i parkování auta 100 Kč/m²/den. Stánky budou zpoplatněny za každý den prodeje, tj. sobota a neděle, u stánků s občerstvením tj. pátek, sobota, neděle.

Při stánkovém prodeji o Václavské pouti se bude prodávat a propagovat výhradně pivo z pivovaru Dudák - Měšťanský pivovar Strakonice, a. s. Při zjištění prodeje jiného piva, než z pivovaru Dudák - Měšťanský pivovar Strakonice, a. s., bude takový prodejce okamžitě vymístěn městskou policií.

Prodejci občerstvení si zajistí na svůj náklad vlastní odpadkové koše, které musí průběžně vyprazdňovat do přistavených kontejnerů.

Povinností prodejců občerstvení bude zaplatit úhradu za služby spojené s úklidem a odvozem odpadu, a to paušální částkou 1000 Kč/stánek.

Napojení na elektrickou energii a vodu bude možné pouze pro stánky s občerstvením v ulici U Náhonu.

Finanční odbor sdělí prodejci umístění a výši poplatku za jeho stánek. Po zaplacení poplatku je prodejci zasláno povolení k prodeji poštou nebo e-mailem.

Povinností prodejců je dodržovat stanovenou provozní dobu podle organizačních pokynů, které prodejci obdrží s přidělením stánkového místa (aby nedocházelo k rušení nočního klidu).