Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Jaké právní předpisy jsou určující pro posouzení dělení a scelování pozemků ?

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších   předpisů  (dále jen „stavební zákon“)
 • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „katastrální zákon“) 

Co znamená dělit nebo scelovat pozemky ?

 • dělením pozemku  se rozumí rozdělení pozemku  za účelem vzniku nového  pozemku, který je předmětem  např. prodeje, výměny  apod.
 • scelováním se rozumí sjednocení  více  pozemkových celků za účelem zjednodušení  evidence v katastru nemovitostí

Jaké zásady musí být dodrženy při dělení pozemku ?

 • soulad s vydaným územním plánem, regulačním plánem,  nebo územním rozhodnutím pro předmětné území 
 • zajištění přístupu  (příjezdu) na nově vzniklé pozemky (z veřejné komunikace, z vlastního pozemku nebo formou věcného břemena, které je doložené při odsouhlasení  geometrického plánu – dále jen „GP“)
 • změna způsobu využití nového pozemkum  nebo jeho dílu musí být doložena oprávněnou listinou (souhlasem se změnou kultury, rozhodnutím v pochybnosti nebo územním rozhodnutím)

Jaký postup následuje při dělení nebo scelování pozemků ? 
1)  jednoduchý případ  

 • vlastní  žádost podepsaná  všemi vlastníky děleného pozemku  + 1 x kopie GP, u scelení postačí návrh na mapovém podkladě

2)  složitý případ

 • žádost podaná na předepsaném formuláři  s  náležitostmi stanovenými přílohou č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění    

Jaká je lhůta pro vyřízení žádosti ?
1)  jednoduchý případ

 • souhlas formou písemného sdělení ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti (bez poplatku)

2)  složitý případ

 • vydání územního rozhodnutí podle ust. §  86 ve spojení  s § 92 stavebního zákona ve lhůtě 30 – 60 dnů (poplatek za správní řízení 1000,-Kč)

Zvláštní případy dělení pozemků ?
jedná-li  se o dělení lesního pozemku o velikosti menší než 0,5 ha, musí být k žádosti doloženo vyjádření orgánu lesního půdního fondu (MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí)