Dělení a scelování pozemků

Jaké právní předpisy jsou určující pro posouzení dělení a scelování pozemků ?

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších   předpisů  (dále jen „stavební zákon“)
 • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „katastrální zákon“) 

Co znamená dělit nebo scelovat pozemky ?

 • dělením pozemku  se rozumí rozdělení pozemku  za účelem vzniku nového  pozemku, který je předmětem  např. prodeje, výměny  apod.
 • scelováním se rozumí sjednocení  více  pozemkových celků za účelem zjednodušení  evidence v katastru nemovitostí

Jaké zásady musí být dodrženy při dělení pozemku ?

 • soulad s vydaným územním plánem, regulačním plánem,  nebo územním rozhodnutím pro předmětné území 
 • zajištění přístupu  (příjezdu) na nově vzniklé pozemky (z veřejné komunikace, z vlastního pozemku nebo formou věcného břemena, které je doložené při odsouhlasení  geometrického plánu – dále jen „GP“)
 • změna způsobu využití nového pozemkum  nebo jeho dílu musí být doložena oprávněnou listinou (souhlasem se změnou kultury, rozhodnutím v pochybnosti nebo územním rozhodnutím)

Jaký postup následuje při dělení nebo scelování pozemků ? 
1)  jednoduchý případ  

 • vlastní  žádost podepsaná  všemi vlastníky děleného pozemku  + 1 x kopie GP, u scelení postačí návrh na mapovém podkladě

2)  složitý případ

 • žádost podaná na předepsaném formuláři  s  náležitostmi stanovenými přílohou č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění    

Jaká je lhůta pro vyřízení žádosti ?
1)  jednoduchý případ

 • souhlas formou písemného sdělení ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti (bez poplatku)

2)  složitý případ

 • vydání územního rozhodnutí podle ust. §  86 ve spojení  s § 92 stavebního zákona ve lhůtě 30 – 60 dnů (poplatek za správní řízení 1000,-Kč)

Zvláštní případy dělení pozemků ?
jedná-li  se o dělení lesního pozemku o velikosti menší než 0,5 ha, musí být k žádosti doloženo vyjádření orgánu lesního půdního fondu (MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí)

Podrobné informace zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu k problematice antigenního...
NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
20.January 2022
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
18.January 2022
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...