Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Jaké právní předpisy platí pro uchovávání dokumentace stavby a pořizování a ověření dokumentace skutečného provedení stavby?

  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“)
  • vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění

Obecně:
Dle ustanovení § 125 stavebního zákona: vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případě, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě (prodej domu, apod.), odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

Pokud vlastník stavby nemá ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám.

 

Pro jaké případy je nutné pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby?

1. Při podání oznámení o užívání stavby dle § 120 a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 (při provedení změny oproti projektové dokumentaci ověřené při povolení stavby).

2. Při podání žádosti o dodatečné povolení stavby dle § 129, odst. 2 stavebního zákona se předkládá projektová dokumentace předepsaná k ohlášení či stavebnímu povolení (dle druhu stavby).

 

Pro jaké případy postačí pořídit zjednodušenou dokumentaci stavby, tzv. pasport stavby:

1. v případě dle § 125 odst.1 stav. zákona, kdy stavba byla v minulosti řádně povolena a zkolaudována, dochovaly se doklady či jiné důkazy o jejím řádném povolení a slouží svému účelu, ale ověřená dokumentace odpovídající jejímu skutečnému provedení nebyla dochována, příp. nebyla vůbec pořízena nebo není v náležitém stavu.

V tomto případě je možné předložit stavebnímu úřadu zjednodušenou dokumentaci stavby, (tzv. pasport stavby), kterou stavební úřad následně ověří.

 

Pozor:  Podmínka pro vydání pasportu stavby!

Aby mohl vlastník stavby předložit zjednodušenou dokumentaci stavby a požádat o ověření tzv. pasportu stavby, musí stavebnímu úřadu prokázat (důkazní materiály, výpovědi, úřední listiny apod.), že stavba byla v minulosti řádně povolena a zkolaudována. Institut pasportu neslouží k legalizaci „černých“ staveb.

 

Rozsah a obsah dokumentace
Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby a zjednodušené dokumentace stavby stanoví § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění ( příloha č. 7).