Kulturní památky

Právní předpisy:

  • Zákon č. 20/1987 Sb. o státní pam. péči ve znění   pozdějších předpisů (památkový zákon)
  • Vyhláška č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Co je kulturní památka?
Podle § 2 odst. 1 výše uvedeného zákona za kulturní památku prohlašuje Ministerstvo kultury České republiky  nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory,
a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu  a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické
b) které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.
Podle § 2 odst. 2 výše uvedeného zákona soubory věcí podle odst. 1 výše uvedeného zákona se prohlašují za kulturní památky, i když některé věci v nich nejsou kulturními památkami.

 

Jak má postupovat vlastník kulturní památky ?
Vlastník nemovité kulturní památky je povinen postupovat v souladu se stavebním zákonem a zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
To znamená, že pro vydání stavebního povolení na stavební úpravy památkově chráněného objektu nebo pro ohlášení udržovacích prací příslušnému stavebnímu úřadu je povinným podkladem závazné stanovisko (rozhodnutí) památkové péče. A to i v případě provádění prací, které nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu - § 104 odst.1/ písm.j stav. zákona (oprava – restaurování mříží, vrat, obrazů,  apod.).

 

Jak získám závazné stanovisko orgánu památkové péče?
Závazné stanovisko památkové péče je vydáváno na základě žádosti vlastníka objektu podané v souladu s § 45 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Na odboru stavebního úřadu Městského úřadu Strakonice působí úsek památkové péče, na jehož webových stránkách je v sekci „Formuláře“ umístěna „Žádost o vydání závazného stanoviska“ a „Žádost o vydání závazného stanoviska - příloha“ ve věci obnovy kulturní památky.
V případě, že bude stavebnímu úřadu předkládaná projektová dokumentace pro stavební povolení či ohlášení stavby, je nutné tuto nejdříve předložit i památkové péči. Po obdržení žádosti vykoná MÚ Strakonice, úsek památkové péče společně s Národním památkovým ústavem (NPÚ, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích) ohledání na místě samém a NPÚ vydá vyjádření, které se zasílá žadateli k seznámení. Následně vydá Městský úřad Strakonice, úsek památkové péče závazné stanovisko (rozhodnutí) podle § 14 památkového zákona, které je podkladem pro stavební řízení či ohlášení u obecného stavebního úřadu.

 

Co je památková rezervace?
Podle § 5 památkového zákona území, jehož charakter prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů může vláda České republiky nařízením prohlásit jako celek za památkovou rezervaci a stanovit podmínky pro zabezpečení její ochrany. Tyto podmínky se mohou v potřebném rozsahu vztahovat i na nemovitosti na území památkové rezervace, které nejsou kulturními památkami.
 

Co je památková zóna?
Podle § 6 památkového zákona území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty může ministerstvo kultury po projednání krajským úřadem prohlásit za památkovou zónu
a určit podmínky její ochrany.
 

 

Jak postupovat, když vlastním nemovitost v  památkové rezervaci nebo památkové zóně?
Postup je shodný jako u vlastnictví nemovité kulturní památky.
Před podáním žádosti je vhodná osobní konzultace s příslušným pracovníkem památkové péče Městského úřadu Strakonice.

V okrese Strakonice jsou vyhlášeny:

Vesnická památková rezervace Nahořany
Městská památková zóna Volyně
Vesnická památková zóna Jiřetice
Vesnická památková zóna Koječín
Vesnická památková zóna Kváskovice ( u Drážova)
Vesnická památková zóna Zechovice
 

Podrobné informace zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu k problematice antigenního...
NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
20.January 2022
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
18.January 2022
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...