Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Dřešín

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  v platném znění
  • územní plán Dřešín vydalo zastupitelstvo obce dne 12.10.2016
  • územní plán nabyl účinnost dne 1.11.2016
  • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Dřešíně, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování, na Městském úřadě ve Volyni, odbor stavební úřad a ŽP  a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=45695132

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dřešín

Stav ÚPD(ÚPP): 
projednání
  • Zastupitelstvo obce Dřešín usnesením č. 11/2020 ze dne 11.03.2020 rozhodlo o pořízení a podání žádosti o zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Dřešín Městskému úřadu obce s rozšířenou působností Strakonice.
  • Pořizovatelem zprávy o uplatňování územního plánu je Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Dřešín za uplynulé období 2016 - 2022 bude před jeho předložením ke schválení Zastupitelstvu obce Dřešín projednán s dotčenými orgány, sousedními obcemi a krajským úřadem. Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Dřešín bylo vyvěšeno dne 16.08.2022 na úřední desce a elektronické úřední desce pořizovatele a na úřední desce a elektronické úřední desce obce Dřešín.