Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Dřešín

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  v platném znění
 • územní plán Dřešín vydalo zastupitelstvo obce dne 12.10.2016
 • územní plán nabyl účinnost dne 1.11.2016
 • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Dřešíně, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování, na Městském úřadě ve Volyni, odbor stavební úřad a ŽP  a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=36735

Změna č. 1 Územního plánu Dřešín

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizovaná
 • Obsah Změny č. 1 ÚP Dřešín je obsažen ve Zprávě o uplatňování ÚP Dřešín.
 • Pořizovatelem změny je Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování.
 • Změna územního plánu je pořizována zkráceným postupem v souladu s ustanovením § 55a a § 55b stavebního zákona.
 • Zpracovatelem změny je Brůha a Krampera, architekti, spol s r.o., Vodní 12/42, 370 06 České Budějovice
 • Změna je ve fázi – zpracovává se návrh pro veřejné projednání
 • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=64548

Změna č. 2 Územního plánu Dřešín

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizovaná
 • Zastupitelstvo obce Dřešín usnesením č. 63/2023 ze dne 23.08.2023 rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Dřešín.
 • Pořizovatelem změny je Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování.
 • Změna územního plánu je pořizována zkráceným postupem v souladu s ustanovením § 55a a § 55b stavebního zákona.
 • Zpracovatelem změny je Ateliér Boček s.r.o.
 • Změna je ve fázi – zpracovává se návrh změny pro veřejné projednání
 • Odkaz na registrační list: https://eupc.uur.cz/reglist?id=64788

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dřešín

Stav ÚPD(ÚPP): 
schválená
Datum schválení/vydání: 
21.June 2023
 • Zastupitelstvo obce Dřešín usnesením č. 11/2020 ze dne 11.03.2020 rozhodlo o pořízení a podání žádosti o zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Dřešín Městskému úřadu obce s rozšířenou působností Strakonice.
 • Pořizovatelem zprávy o uplatňování územního plánu je Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Dřešín za uplynulé období 2016 - 2022 byl před jeho předložením ke schválení Zastupitelstvu obce Dřešín projednán s dotčenými orgány, sousedními obcemi a krajským úřadem. Návrh Zprávy, doplněný a upravený na základě projednání s dotčenými orgány byl pořizovatelem předložen Zastupitelstvu obce Dřešín k projednání.
 • Zpráva o uplatňování Územního plánu Dřešín byla projednána a schválena na zasedání zastupitelstva obce dne 21.06.2023 usnesením č. 54/2023. Protože tato zpráva obsahuje pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Dřešín, bude postupováno dále v rozsahu této změny obdobně podle ustanovení § 55a až 55b stavebního zákona.