Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
01. 3. 2016

Městský ústav sociálních služeb Strakonice

 

Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé

 

Ellerova 160, 386 01 Strakonice -/ sídlí naproti zimnímu stadionu – areál bývalé MŠ /

 

Forma pobytu– denní, dostupnost služby – od 5,30 h do 16,00 hod – v pracovních dnech.

  • Denní stacionář nabízí tyto služby:

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti -celoživotní vzdělávání,sportovní, kondiční, rehabilitační a relaxační aktivity, zdravotní a kondiční plavání, muzikoterapii,dramaterapii, arteterapii, práci v keramické a dřevařské dílně,kulturní, společenské a sportovní akce v DST i mimo něj.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,poskytnutí stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

  • Cílová skupina osob

Osoby s mentální retardací od 7 do 64 let věku

Osoby se sníženou schopností v základních životních dovednostech a s nutnou podporou pro zabezpečení životních a osobních potřeb

Osoby s přidruženou tělesnou vadou (částečně mobilní, imobilní), pohybující se pomocí kompenzačních pomůcek včetně invalidní vozíků

Osoby s přidruženou smyslovou vadou

Osoby zbavené, částečně zbavené i nezbavené způsobilosti k právním úkonům, které vyžadují péči a asistenci druhé osoby

 

  • Úhrada pobytu v DST  - dle stanoveného stupně příspěvku na péči

 

  • Pracovní tým

Vedoucí vychovatelka pověřená řízením DST, vychovatelé s odbornou způsobilostí speciální pedagogiky,instruktor sociální péče

Kontakty: emailová adresa – jitka.kristanova@muss.strakonice.eu, tel: 733 503 084

Telefony: 383 322 241, 602 123 163, 739 023 540