Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • Rada města Strakonice usnesením č. 1935/2016 ze dne 30. 3. 2016 odsouhlasila pořízení Územní studie Podskalí 2 a Územní studie Podskalí 3.
  • Hlavním cílem územních studií je prověřit možnosti využití vymezených zastavitelných ploch v souladu s požadavky platného Územního plánu Strakonice a upřesněnými potřebami specifikovanými v zadání územní studie.
  • Účelem územních studií je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro navazující úpravu tohoto území.
  • Územní studie se zpracovávají jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
  • Řešené území Územní studie Podskalí 2 se nachází mezi komunikací I/22 a rekreační zónou Podskalí u řeky Otavy západně od centrálního zastavěného území města Strakonice. Plošný rozsah územní studie je označen v Územním plánu Strakonice (US Podskalí – 2) a skládá se z částí ploch označených v Územním plánu Strakonice jako ST 53 a ST 55). Celková rozloha řešeného území je cca 17 ha. Jedná se o plochy s funkčním využitím „plochy občanského vybavení – neveřejný zájem“, „plochy bydlení – smíšené – rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci“, “Plochy smíšené obytné – bydlení a podnikání“.
  • Řešené území Územní studie Podskalí 3 se nachází mezi rekreační zónou Podskalí u řeky Otavy a zastavitelnými plochami v lokalitě Podskalí západně od centrálního zastavěného území města Strakonice. Plošný rozsah územní studie je označen v Územním plánu Strakonice (US Podskalí – 3). Celková rozloha řešeného území je 9 ha. Jedná se o plochy s funkčním využitím „plochy občanského vybavení – neveřejný zájem“, „plochy rekreace – rekreace veřejná“ a „plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň“.
  • Zpracovatelem územních studií byl Ing. arch. Václav Franěk, autorizovaný architekt, ve spolupráci s Janem Jeništou, Building-Investment, s.r.o.
  • Veřejná konzultace návrhů Územní studie Podskalí 2 a Územní studie Podskalí 3 se konala dne 24. 10. 2018. Písemné připomínky k návrhu územních studií bylo možné zaslat nejpozději do 15 dnů ode dne veřejné konzultace. Stavební zákon projednání nebo konzultaci územní studie s dotčenými orgány neupravuje.
  • Pořizování Územních studií Podskalí 2 a Podskalí 3 bylo ukončeno. Aktuálně město Strakonice přehodnotilo územní podmínky v lokalitě Podskalí a s pořizováním předmětných územních studií již nebude pokračováno. A v návaznosti na toto přerušení jsou pořizovány dvě vyhledávací studie, a to Dražejov D29 a Podskalí. Účelem prověřovacích územních studií je prověření a zhodnocení územních podmínek pro dané území, analýza aktuálního stavu, možností napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Studie prověřují návrh nového funkčního využití území a navrhují novou hranici plochy, pro kterou bude zpracování územní studie podmínkou pro rozhodování v území a stanoví její základní cíle. Studie budou sloužit jako podklad pro zpracování Změny č.12 ÚP Strakonice.