Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

 
Územní plán obce Štěkeň

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • územní plán obce Štěkeň schválilo zastupitelstvo obce dne 13.12.2004. Status městyse byl Štěkni navrácen až dne 12. 4. 2007.      S ohledem na tuto skutečnost je i územně plánovací dokumentace nazývána dle statusu obce při schválení původní územně plánovací dokumentace.
 • územní plán obce je k dispozici na Úřadě městyse Štěkeň, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • územní plán městyse nebyl zpracován v digitální podobě, grafická část této územně plánovací dokumentace je k dispozici na výše uvedených místech
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL.asp?RC_UPD=10277957

Územní plán obce Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydáno
Datum schválení/vydání: 
24.November 2006
Datum nabytí účinnosti: 
15.December 2006
 • změna funkčního využití "ostatní" na funkční využití "smíšená individuální obytná" v k.ú. Vítkov
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změnu č.1 Územního plánu obce Štěkeň schválilo zastupitelstvo městyse dne 24.11.2006, nabytí účinnosti 15.12.2006
 • změna č.1 územního plánu obce je k dispozici na Úřadu městyse Štěkeň, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • územní plán obce nebyl zpracován v digitální podobě, grafická část této územně plánovací dokumentace je k dispozici na výše uvedených místech
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny.asp?RC_UPD=10277957&RC_ZMENY=1

Územní plán obce Změna č. 2

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydáno
Datum schválení/vydání: 
27.August 2010
Datum nabytí účinnosti: 
18.September 2010
 • U dvou lokalit se jedná o změnu funkčního využití "zemědělský půdní fond" na funkční využití "smíšená individuální obytná". U jedné  lokality se jedná o změnu funkčního využití "zemědělský půdní fond" na funkční využití "podnikatelské aktivity". U dvou lokalit se jedná o změnu funkčního využití "zemědělský půdní fond" na funkční využití "vodní plochy a toky". Jedna změna ruší trasu místní komunikace navrženou územním plánem.                                                                                                                                                    
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změnu č.2 územního plánu obce vydalo zastupitelstvo městyse dne 27.8.2010, nabytí účinnosti 18.9.2010
 • změna č.2 územního plánu je k dispozici na Úřadu městyse Štěkeň, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=10277957&RC_ZMENY=3

Územní plán obce Změna č. 3

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydáno
Datum schválení/vydání: 
4.December 2013
Datum nabytí účinnosti: 
27.December 2013
 • jedná o změnu funkčního využití "zeleň ostatní" na funkční využití "zastaveitelné území - smíšené individuální obytné"
 • Změna č. 3 Územního plánu obce Štěkeň byla Zastupitelstvem městyse Štěkeň vydána 4. 12. 2013
 • Změna č. 3 Územního plánu obce Štěkeň nabyla účinnosti dne 27. 12. 2013
 • změna č. 3 územního plánu obce je k dispozici na Úřadu městyse Štěkeň, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=10277957&RC_ZMENY=2

Územní plán obce Změna č. 4

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydáno
Datum schválení/vydání: 
20.April 2015
Datum nabytí účinnosti: 
8.May 2015
 • řeší změnu využití pozemku na obytnou funkci uprostřed městyse Štěkeň
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • nabytí účinnosti 8.5.2015
 • změna č.4 územního plánu obce je k dispozici na Úřadu městyse Štěkeň, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=10277957&RC_ZMENY=7

Územní plán obce Změna č. 6

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydána
Datum schválení/vydání: 
26.March 2018
Datum nabytí účinnosti: 
14.June 2018
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změna č.6 územního plánu obce je k dispozici na Úřadu městyse Štěkeň, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=10277957&RC_ZMENY=4

Územní plán Štěkeň

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
po vydání
Datum schválení/vydání: 
27.June 2022
Datum nabytí účinnosti: 
5.August 2022
 • Zastupitelstvo obce Štěkeň na svém zasedání dne 06.11.2017 pod č. usnesení 33/2017 na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) rozhodlo o pořízení Územního plánu Štěkeň
 • Zpracovatelem nového územního plánu je společnost PRO-PLANS s.r.o., Nerudova 945/36, 370 04 České Budějovice - Ing. arch. Filip Dubský, Ing. Jan Šíma, Ing. Lenka Šímová
 • Územní plán byl vydán usnesením Zastupitelstva obce Štěkeň č. 42/2022 ze dne 27.06.2022, nabytí účinnosti dne 05.08.2022.
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=55175417