Organizační struktura

Městský úřad se skládá z jednotlivých odborů a z útvarů nezařazených do jednotlivých odborů.

 

a ) Odbory městského úřadu


Odbor dopravy

I. Činnosti na úseku samostatné působnosti:

 • pronájem zábradlí, sloupů VO pro reklamy

II. Činnosti na úseku přenesené působnosti:

 • výkon funkce silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) a místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve městě Strakonice (zejména povolování uzavírek a objížděk, zvl. užívání komunikací, stavební činnosti a terénních úprav v ochranných pásmech komunikací)
 • výkon funkce speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy a na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu ORP
 • vyjadřování se ke stavbám z pozice dotčeného orgánu státní správy
 • rozhodování o umístění inženýrských sítí v tělese komunikace a pomocném pozemku komunikací, o odstranění pevných překážek z komunikací
 • ukládání sankcí za nepovolenou činnost na silnicích I., II. a III. třídy ve správním obvodu ORP, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve městě Strakonice
 • povolování místní a přechodné úpravy provozu ve správním obvodu ORP
 • rozhodování ve věcech provozování a odnětí oprávnění stanice měření emisí, státní odborný dozor
 • rozhodování o odnětí řidičského oprávnění z hlediska zdravotní a odborné způsobilosti, rozhodování o jeho vrácení a rozhodování ve věci zadržení řidičského průkazu od Policie ČR
 • rozhodování ve věcech provozování autoškoly, profesní způsobilosti řidiče a registru řidičů
 • evidence přestupků řidičů a bodového hodnocení
 • rozhodování o udělení řidičského oprávnění
 • vydávání řidičského průkazu včetně změn, vydávání mezinárodních ŘP, vydávání průkazu profesní způsobilosti řidiče
 • vydávání paměťových karet v systému digitálního tachografu
 • provádění zkoušek odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • projednávání přestupků dle zákona o silničním provozu a zákona o silniční dopravě
 • projednávání přestupků dle zákona o pozemních komunikacích a zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • projednávání přestupků ve věci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a dalších přestupků souvisejících
 • vedení registru silničních vozidel, rozhodování ve věcech zápisu a změn v tomto registru
 • dovoz – přeregistrace vozidla z EU, odnímání ORV a TP, pokud byl vydán z EU
 • rozhodování o vyřazení silničního vozidla z provozu a jeho zániku
 • schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla a jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla
 • vydávání tech. průkazu a osvědčení o registraci silničního a zvláštního motorového  vozidla
 • vydávání technického osvědčení silničního a zvláštního vozidla nepodléhající registraci
 • provádění zápisu údajů v technickém průkazu silničního vozidla
 • vývoz silničních vozidel z ČR
 • výdej dat z registru silničních vozidel
 • zjišťování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • rozhodování ve věcech provozování taxislužby a provozování MHD
 • rozhodování ve věci vrácení zadržených ORV

Odbor finanční

I. Činnosti na úseku samostatné působnosti:

 • souhrnné práce při zajišťování činností na úseku rozpočtu a financování – vypracování rozpočtu, jeho rozpis, příprava jeho projednání v orgánech města, zpracování rozborů hospodaření, provádění finančního vypořádání, zpracování závěrečného účtu o ročním hospodaření města a jím zřizovaných příspěvkových organizacích, financování příspěvkových organizací a dalších subjektů
 • komplexní zpracování a vedení účetnictví, evidence a oběh faktur, výdajová a příjmová pokladna, pokladna pro příjem plateb místních poplatků, vydávání příjmových pokladních dokladů
 • příprava podkladů ke stanovení druhů místních poplatků
 • kontrola hospodaření příspěvkových organizací  zřízených městem, kontrola pokladen
 • organizační zabezpečení Václavské pouti
 • likvidace pojistných událostí
 • zhodnocování dočasně volných finančních prostředků
 • správa účelového fondu (FKSP)
 • evidence a poskytování stravenek
 • evidence, výběr a upomínání nájemného z nebytových prostor a pozemků, půjček atp.
 • evidence a výdej pokutových bloků

II. Činnosti na úseku přenesené působnosti:

 • správa místních poplatků,
 • povolovací řízení – výherní hrací přístroje, tombola
 • upomínání pokut a jiných plateb uložených odbory MěÚ a orgány města, zajišťování exekuce u plnění uložených odbory MěÚ a orgány města
 • pečetění a rozpečetění pokladen na veřejné sbírky
 • evidence a výdej receptů a žádanek na omamné látky

Odbor majetkový

Oblast investic

 • kompletní zajišťování investic a oprav nemovitého majetku města Strakonice
 • zadání, koordinace a kontrola tvorby projektové dokumentace
 • administrace veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., v pl. zn. (vč. malého rozsahu)
 • metodická pomoc ostatním odborům MěÚ a příspěvkovým organizacím města při administraci veřejných zakázek
 • výkon technického dozoru investora při realizaci staveb města
 • finanční a technická kontrola provozovatele vodohospodářského majetku
 • projektové řízení v rámci samosprávy, tvorba podkladů pro jednání orgánů samosprávy
 • zastupování města ve stavebně správním řízení
 • vyjádření za město Strakonice jako vlastníka pozemku k řízením vedeným na stavebním úřadě, odboru dopravy, odboru životního prostředí a stanovení podmínek ve věcech uložení inženýrských sítí (smluvní zajištění apod.) do pozemků, zvláštního užívaní komunikace, záboru veřejného prostranství a povolení sjezdu na komunikaci
 • činnosti energetika města
 • výkup staveb inženýrských sítí a komunikací dle Zásad realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu
 • evidence závad (předávání správci majetku TS Strakonice) na komunikacích, na veřejném osvětlení a světelném signalizačním zařízení,  na  kanalizačních a vodovodních rozvodech
 • zajišťuje agendu hospodaření s lesy v majetku města

Oblast movitého a nemovitého majetku

 • nakládání s movitým a nemovitým majetkem města, jeho evidence a pojištění
 • zajišťování výkupů od fyzických a právnických osob
 • zřizování služebností inženýrských sítí ve prospěch města (město oprávněný)
 • vyjádření nutná k jednotlivým řízením vedeným na stavebním úřadě, silničním správním úřadě (odbor dopravy), odboru životního prostředí, vyjádření k požárně nebezpečnému prostoru, který se týká nemovitého majetku města, vyjádření z titulu majitele sousední nemovitosti
 • bytová agenda: prodej, pronájem bytových jednotek, vyjádření k přechodu nájmu bytové jednotky, vyjádření k podnájmu bytové jednotky včetně její části, vyjádření k výměně bytové jednotky, vyjádření ke stavebním úpravám v bytových jednotkách v majetku města

Odbor rozvoje

I. Činnosti na úseku samostatné působnosti:

 

oblast Úřad územního plánování

 • pořizování rozvojových studií pro město
 • koordinace rozvojových záměrů města
 • prvotní jednání s investory z hlediska možností realizace záměrů v území
 • zajišťování činnosti za město Strakonice v Nadaci Jihočeské cyklostezky
 • příprava materiálů na jednání RM a ZM při pojmenování částí obce, nových ulic a dalších veřejných prostranství, s tím související oznamovací povinnost dle § 28 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v pl. zn.

oblast architekta města

 • modernizace městských parterů včetně výběru městského mobiliáře
 • koordinace realizace a údržby dětských hřišť na území města
 • zpracování urbanistických směrnic a podmínek pro stavby a soubory staveb na území města

oblast rozvoje

 • koordinace pořizování koncepčních a rozvojových dokumentů pro město
 • zajišťování koncepčních podkladů pro financování projektů města Strakonice ze státních dotačních titulů, státních fondů, nadací, z  rozpočtu kraje a fondů EU, externí financování městských aktivit – vypracování vlastních žádostí města o dotace, granty, příspěvky
 • řízení a koordinace projektů města Strakonice financovaných z externích zdrojů
 • dotační a grantová politika města Strakonice
 • informování potenciálních žadatelů o dotace na území města a v regionu o možnosti čerpání dotačních prostředků
 • zajišťování agendy spojené s členstvím města Strakonice ve svazcích obcí a zajišťování koncepčních podkladů pro financování projektů svazků obcí, jejichž je město členem

II. Činnosti na úseku přenesené působnosti:

 

oblast Úřad územního plánování

 • pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií pro město a na žádost obce ve správním obvodu
 • pořizování územně plánovacích podkladů
 • pořizování územně analytických podkladů pro správní území
 • pořizování vymezení zastavěného území na žádost obcí
 • vydávání závazných stanovisek orgánu územního plánování
 • seznamování subjektů s problematikou záměrů v území a rozvoje území
 • vyřizování koordinovaných závazných stanovisek
 • vykonávání další činnosti podle příslušných právních předpisů v oblasti územního plánování

oblast architekta města

 • posuzování architektonických a urbanistických hledisek u stavebních záměrů na území města a obcí v příslušném správním území

Odbor sociální

I.Činnosti na úseku samostatné působnosti:

 

oblast sociální péče

 • žádosti o finanční příspěvky v oblasti sociální 
 • vyřizuje žádosti o přijetí do Domu s pečovatelskou službou /byty zvláštního určení/
 • spolupráce při tvorbě koncepcí na úseku sociální péče, prevence sociálně negativních jevů

oblast sociálních služeb

 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území
 • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území
 • spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou
 • spolupráce při plánování sociálních služeb a monitorování plánu sociálních služeb

oblast sociálně právní ochrany dětí

 • vytváření předpokladů pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí

II. Činnosti na úseku přenesené působnosti:

 

oblast sociální péče a pomoci v hmotné nouzi

 • ustanovuje zvláštního příjemce důchodu podle příslušného právního předpisu
 • plní úkoly v oblasti pomoci v hmotné nouzi
 • vydává parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením
 • vykovává funkci veřejného opatrovníka osobám omezeným ve svéprávnosti
 • podle místních zvyklostí zajišťuje pohřbení osob zemřelých na území obce, nesjedná-li pohřbení těla ve lhůtě 96 hod. od oznámení úmrtí žádný vypravitel pohřbu

oblast sociálních služeb

 • zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu
 • koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky
 • na základě oznámení zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu zjišťuje, zda je nezbytné poskytnou osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí, v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost zdravotnickému zařízení, ve kterém je osoba umístěna
 • zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby
 • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, při tom spolupracuje s krajskou pobočkou ÚP a krajským úřadem

oblast sociálně právní ochrany dětí

 • realizace opatření na ochranu dětí
 • výkon vymezených činností v procesu zprostředkování osvojení a pěstounské péče
 • sledování vývoje dětí v náhradní rodinné péči
 • zajišťování poradenské a preventivní činnosti
 • sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy
 • plnění úkolů stanovených v trestním a přestupkovém řízení proti mladistvým, spolupráce s věznicemi, ve kterých jsou umístěny děti ve výkonu vazby, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo děti, o které pečují odsouzené ženy, včetně pravidelných návštěv těchto dětí
 • plnění stanovených úkolů v rámci péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, zejména o děti ohrožené sociálně patologickými jevy (sociální kuratela pro děti a mládež)
 • ochrana dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných
 • projednávání přestupků na úseku sociálně právní ochrany dětí

Odbor - Stavební úřad

I. Činnosti na úseku samostatné působnosti:

 • metodická pomoc městu a řízeným organizacím města ve svěřených oblastech činnosti

II. Činnosti na úseku přenesené působnosti:

 • vedení stavebně správního řízení pro fyzické a právnické osoby
 • vedení územního řízení a agendy na úseku územního plánování ve věcech umisťování staveb, změn a využití území, změn staveb, ochranných pásem, dělení a scelování pozemků
 • vedení stavebního řízení a agendy na úseku stavebního řádu ve věcech povolování staveb všeho druhu bez zřetele na dobu trvání, účel a způsob technického provedení včetně jejich změn, ve věcech povolování terénních úprav a informačních, reklamních a propagačních zařízení
 • přijímání a posuzování ohlášení staveb, stavebních úprav a udržovacích prací a vydávání příslušných opatření a sdělení
 • provádění řízení o odstraňování staveb
 • provádění kontrolních prohlídek na stavbách a pozemcích za účelem zjištění jejich stavu
 • provádění kolaudačních řízení staveb a řízení ve věci užívání staveb
 • provádění řízení o změnách účelu užívání staveb
 • vedení řízení o dodatečném povolování staveb, ověřování pasportů staveb
 • přidělování čísel popisných a čísel evidenčních budovám
 • vydávání souhlasu k povolování staveb speciálními stavebními úřady
 • vydávání nařízení nezbytných úprav, zabezpečovacích a udržovacích prací, vyklizení stavby, odstranění stavby
 • vydávání vyjádření, informací a stanovisek v oblasti umisťování a povolování staveb a zařízení
 • výkon státního stavebního dozoru
 • vedení přestupkového řízení a řízení o správních deliktech v oblasti stavebního řádu
 • vedení řízení o vyvlastnění nemovitostí dle zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, v pl. znění
 • vedení statistik dokončených staveb a bytových jednotek a zpracování výkazů pro ČSÚ
 • výkon státní správy na úseku státní památkové péče pro správní obvody měst Strakonice a Volyně, spolupráce s příslušnými orgány památkové péče
 • zabezpečení užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace
 • zabezpečení radonové problematiky (radonová diagnostika, protiradonová opatření)
 • řešení podnětů a stížností v oblasti stavebního zákona
 • provádění kontrolní činnosti dle zákona č. 255/2012 Sb., v pl. znění, pro potřeby jiných správních orgánů
 • zajištění znaleckých posudků, expertiz a studií pro potřeby státní správy
 • správa a editování registru veřejné správy RUIAN (registr územní identifikace adres a nemovitostí)
 • správa archivu stavební dokumentace města

Odbor školství

oblast školství

 

I. Činnosti na úseku samostatné působnosti:

 • příprava koncepce základních škol a mateřských škol ve Strakonicích
 • vytváření podmínek pro plnění povinné školní docházky, příprava obecně závazné vyhlášky o stanovení školských obvodů základních škol
 • předávání seznamů dětí, na jejichž rodiče se vztahuje povinnost přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, základní škole, která je pro tyto děti spádová
 • vytváření podmínek pro plnění povinného předškolního vzdělávání a vzdělávání dětí, na které se vztahuje právo na přednostní přijetí do mateřské školy, příprava obecně závazné vyhlášky o stanovení školských obvodů mateřských škol
 • předávání seznamů dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné a dětí, na které se vztahuje právo na přednostní přijetí, spádové mateřské škole
 • v součinnosti se základními a mateřskými školami příprava a organizace zápisů do základních a mateřských škol
 • příprava podkladů pro vyúčtování příspěvku za umístění dětí z okolních obcí v MŠ ve Strakonicích
 • uvolňování záloh na provoz základních a mateřských škol do výše rozpočtu (příspěvku na činnost) stanoveného městem
 • koordinace prázdninového provozu mateřských škol
 • příprava podkladů pro jmenování a odvolání ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem
 • vedení personální agendy ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem,
 • tvorba zásad pro stanovení platových náležitostí ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem
 • řešení stížností na ředitele základních a mateřských škol zřizovaných městem
 • agenda žákovských prospěchových stipendií

II. Činnosti na úseku přenesené působnosti:

 • zajišťování výkonu státní správy na úseku školství pro správní obvod ORP
 • zpracování návrhu rozpisu rozpočtu finančních prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi ve správním obvodu ORP
 • stanovení způsobu ověření a ověření správnosti všech jednotek rozhodných pro rozpis finančních prostředků jednotlivým školám a školským zařízením zřízeným obcemi nebo svazkem obcí ve správním obvodu ORP
 • příprava podkladů pro vypořádávání finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem závazným postupem
 • shromažďování, ověření a zpracování dat z dokumentace a ze školních matrik škol a školských zařízení zřizovaných obcemi ve správním obvodu ORP
 • řešení přestupků na úseku školství ve školách zřizovaných obcemi a krajem ve správním obvodu ORP a v ostatních školách na území Strakonic, v nichž je plněna povinná školní docházka a povinné předškolní vzdělávání
 • práce s archivem mzdových listů bývalých zaměstnanců škol a školských zařízení, vyhledávání údajů na základě požadavků (např. v případě zpracování materiálů pro důchodové účely)

oblast podpory kultury a sportu

 • poskytování dotací v oblasti kultury, sportu a volného času
 • agenda životních jubileí občanů města (příprava podkladů)
 • vydávání Zpravodaje města, redakční rada, jednání
 • podpora propagace města – vydávání informačních a propagačních materiálů, zajišťování propagačních a prezentačních aktivit města
 • zajišťování aktivit spojených s projektem Otavská plavba
 • zahraniční spolupráce s  partnerskými městy a oblastmi
 • aktualizace internetových stránek města a elektronické úřední desky, kronika města
 • zajišťování agendy v souladu s Pravidly pro udělování ocenění města Strakonice
 • příjem oznámení o konání shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v pl. zn. a distribuce oznámení na dotčené odbory MěÚ, městskou policii a PČR
 • příjem ohlášení ohňostroje podle zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice, v pl. zn. a distribuce ohlášení na odbor majetkový, životního prostředí, obecní živnostenský úřad a MP
 • zajištění provozu automobilové dopravy městského úřadu – kompletní servis a údržba všech vozidel, zajišťování pravidelných technických kontrol a nákupů pohonných hmot prostřednictvím karet CCS

oblast informatiky

 • správa informačních systémů (úpravy, upgrade, update), výpočetní techniky a počítačové sítě městského úřadu a metropolitní sítě, správa pevných telefonních linek
 • zabezpečení a kontrola bezpečnosti informačního systému a výpočetní techniky
 • zajištění provozu internetu a internetových stránek města a metropolitní sítě města
 • poskytování technické podpory uživatelům
 • správa GIS, správa IP telefonie
 • vyjádření k existenci sítí – optická metropolitní síť

Odbor vnitřních věcí

I. Činnosti na úseku samostatné působnosti:

 

oblast právní

 • poskytování právní služby pro účely rozhodování orgánů města
 • spolupráce s ostatními odbory při uzavírání, změnách a rušení smluv se smluvními partnery
 • připomínkování a kontrola smluv předkládaných smluvními partnery
 • evidence a archivace právních předpisů města, archivace smluvních dokumentů města
 • řešení právních sporů, zastupování města před soudy, správními orgány a ve smírčím řízení,
 • soudní vymáhání pohledávek města
 • spolupráce s ostatními odbory při tvorbě a dohled nad tvorbou právních předpisů města
 • součinnost při tvorbě vnitřních předpisů MěÚ
 • vedení úplné dokumentace platných právních předpisů

oblast matrik

 • zajištění občanských obřadů včetně kompletní agendy Vítání občánků
 • zajištění předávání blahopřání a dárkových balíčků jubilantům při výročí svateb

oblast správy a provozu

 • správa budov užívaných městským úřadem, jejich úklid a údržba
 • krátkodobý pronájem repre prostorů a obřadní síně v areálu strakonického hradu
 • správa chaty na Zátoni včetně zabezpečení rekreace
 • vedení evidence majetku spravovaného a užívaného městským úřadem
 • spisová služba, skartační řízení a péče o archiválie
 • vedení podatelny, vedení pošty města a městského úřadu, zajištění spojovatelny
 • zajištění vybavení městského úřadu kancelářskými potřebami
 • vedení agendy ztrát a nálezů
 • správa mobilních telefonů, kopírek, elektronického zabezpečovacího systému
 • zajišťování kovových tabulí s názvy ulic

II. Činnosti na úseku přenesené působnosti:

 

oblast právní

 • úzká spolupráce s ostatními odbory v právní oblasti, zejména při vedení správního řízení

oblast přestupkového řízení

 • referentské rozhodování přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku a přestupků podle zákona o střetu zájmů, zajišťování s tím související registrační agendy
 • vypracovávání posudků ve vztahu k rozhodovací činnosti

oblast matrik

 • matriční činnost pro matriční obvod Strakonice
 • vedení řízení o změně jména nebo příjmení
 • vedení řízení o prominutí právní způsobilosti k uzavření manželství cizím státním občanům
 • vydávání osvědčení k uzavření manželství před registrovanou církví
 • vydávání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
 • kontrolní a metodická činnost pro matriční úřady ve správním obvodu ORP
 • provádění vidimace a legalizace
 • zajištění proškolení a zkoušky z vidimace a legalizace pro úředníky zařazené do obecních úřadů ve správním obvodu
 • zajišťování výstupů z CzechPOINT
 • vkládání údajů o narození, uzavření manželství a úmrtí do ISEO
 • zajišťování zápisů do zvláštní matriky Brno pro občany, kteří se narodí, uzavřou manželství nebo zemřou v cizině
 • sepisování prohlášení o určení otcovství před a po narození dítěte
 • archivace sbírek listin matričních úřadů zařazených do správního obvodu

oblast evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

 • zajišťování agendy evidence obyvatel města a správního obvodu, včetně změn, zrušení a ukončení trvalých pobytů ve správním řízení, spolupráce s Ministerstvem vnitra
 • výkon kompletní agendy občanských průkazů
 • výkon kompletní agendy cestovních dokladů
 • zajišťování výstupů z CzechPOINT

oblast voleb a místního referenda

 • vedení volebních seznamů, zajišťování realizace voleb, místního referenda a sčítání obyvate l

Odbor životního prostředí

I. Činnosti na úseku samostatné působnosti:

 • údržba městské zeleně, likvidace černých skládek, ekologická výchova, odpadové hospodářství města, vyřizování stížností a podnětů občanů na kvalitu ovzduší, sledování imisního zatížení, využití alternativních zdrojů energií 
 • zabezpečení činnosti jednotek SDH města Strakonice, dokumentace požární ochrany města, zajištění provozu bezdrátového rozhlasu
 • zasílání výzev vlastníkům neudržovaných pozemků k odstranění závadného stavu; popř. ukládání pokut za nedodržení těchto výzev
 • psí útulek, hradní safari, celoplošná a lokální deratizace, odchyt holubů
 • zabezpečení ochrany utajovaných informací

II. Činnosti na úseku přenesené působnosti:

 

oblast ochrany přírody, půdy, lesa a myslivosti

 • v oblasti ekologie krajiny (EK) vede správní řízení a vydává příslušná rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření, jako příslušný orgán ochrany přírody (zejména kácení dřevin rostoucích mimo les, náhradní výsadby, údržba městské zeleně, zásahy do významných krajinných prvků, umisťování staveb do volné krajiny, první zalesňování, schvalování LHP, ekologická výchova, osvěta, stanovení odchylných postupů při ochraně ptáků, registrace VKP, vyhlašování a údržba památných stromů, výkon st. dozoru v ochraně přírody, ukládání pokut za přestupky, uplatňování stanovisek k územním plánům a regulačním plánům aj.)
 • v oblasti zemědělského půdního fondu (ZPF) vede správní řízení a vydává příslušná rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření (změny kultury pozemků, souhlas k odnětí půdy ze ZPF, rozhodnutí o odvodech, rozhodování v pochybnostech, uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků či vodních nádrží, výkon státní správy na úseku ochrany ZPF, vydávání vyjádření či závazných stanovisek k liniovým stavbám aj.), projednává přestupky (ZPF)
 • v oblasti rostlinolékařské péče vede správní řízení v oblasti výskytu a šíření škodlivých organismů a přijímá oznámení od chovatele včelstev o umístění stanoviště včelstev
 • v oblasti ochrany zvířat proti týrání vede správní řízení v oblasti týrání zvířat, projednává přestupky a správní delikty, nařizuje umístění týraného zvířete do náhradní péče, nařizuje chovateli snížení počtu zvířat, nařizuje chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat do doby odstranění závad, nařizuje utracení zvířete odborně způsobilou osobou, nařizuje chovateli umožnit provedení péče o zvíře jinou osobou na pozemku, ve stájích nebo jiných objektech chovatele, kde se zvíře nachází, nařizuje úhradu nákladů za péči o odebrané zvíře, rozhoduje o zbavení vlastnictví ke zvířeti
 • v oblasti lesního hospodářství (LH) vede správní řízení a vydává příslušná rozhodnutí a vyjádření (prohlašování pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), rozhodování v pochybnosti, zda jde o PUFL, souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny PUPFL, odnětí pozemků plnící funkci lesa), zajišťuje zpracování lesních hospodářských osnov, vydává souhlas k umístění staveb ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa, rozhoduje o ukládání pokut, o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, o opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případě hrozících škod, o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí, pokud nepřesahují správní obvod, ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže ve svém správním obvodu,
 • v oblasti myslivosti a rybářství (MaR) vede správní řízení a vydává příslušná rozhodnutí a vyjádření (registrace honebních společenstev, uznání honiteb, vydávání a odebírání loveckých lístků, minimální a normované stavy zvěře, hospodaření v rybářských revírech, rybářské stráže, vydávání rybářských lístků a správní poplatky, projednávání přestupků na úseku zbraní a střeliva, lustrace žadatelů o zbrojní průkaz aj.)
 • v oblasti rostlinolékařské péče vede správní řízení v oblasti výskytu a šíření škodlivých organismů
 • v oblasti veterinární péče vydává nařízení o veterinárních mimořádných opatřeních, rozhoduje o povolení svodů hospodářských zvířat
 • v oblasti ochrany zvířat proti týrání vede správní řízení v oblasti týrání zvířat, projednává přestupky a správní delikty, nařizuje umístění týraného zvířete do náhradní péče, nařizuje chovateli snížení počtu zvířat, nařizuje chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat do doby odstranění závad, nařizuje utracení zvířete odborně způsobilou osobou, nařizuje chovateli umožnit provedení péče o zvíře jinou osobou na pozemku, ve stájích nebo jiných objektech chovatele, kde se zvíře nachází, nařizuje úhradu nákladů za péči o odebrané zvíře, rozhoduje o zbavení vlastnictví ke zvířeti

oblast vodního hospodářství

 • povoluje nakládání s povrchovými a podzemními vodami a jejich změnu
 • povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
 • povoluje ve společném územním a stavebním řízení stavbu vodních děl (vodní nádrže, rybníky, studny, vodárenské a kanalizační objekty, vodovodní a kanalizační řady, ČOV)
 • povoluje změnu stavby před dokončením, změnu a odstraňování vodních děl
 • povoluje předčasné užívání staveb (vodních děl) do zkušebního provozu a vydává kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí
 • povoluje výjimky z odstupových vzdáleností vodního díla od možného zdroje znečištění
 • vydává souhlas k provedení průzkumných hydrogeologických vrtů
 • vydává závazná stanoviska v rámci společného územního a stavebního řízení
 • vydává souhlas ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, popř. na pozemcích sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry, dále ke skladům a skládkám, ke stavbám, které se nacházejí v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů
 • vyjadřuje se ke stavbám a činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry
 • stanovuje, mění a ruší ochranná pásma vodních zdrojů
 • schvaluje manipulační, kanalizační řády a havarijní plány
 • potvrzuje soulad povodňových plánů obcí
 • stanovuje záplavová území drobných vodních toků
 • ukládá opatření k nápravě závadného stavu - nedovolené vypouštění odpadních vod
 • řeší havárie spojené s únikem závadných látek
 • provádí technickobezpečnostní dozor nad vodními díly, kontroly v rámci vodoprávního dozoru

oblast odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

 • vede správní řízení a vydává příslušná rozhodnutí jako prvoinstanční orgán v oblasti odpadového hospodářství
 • provádí dozorčí, rozhodčí a metodickou činnost v oblasti odpadového hospodářství, včetně ukládání nápravných opatření, popř. pokut
 • projednává s fyzickými či právnickými osobami  jejich investiční či jiné pracovní záměry a vydává k těmto záměrům vyjádření a závazná stanoviska, zúčastňuje se stavebních řízení
 • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům
 • vypracovává, soustřeďuje a kontroluje hlášení o odpadech
 • je dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a kolaudačním řízení podle správního řádu, vydává závazné stanovisko pro účely stavebního povolení a stanovisko pro účely kolaudačního souhlasu a kolaudačního rozhodnutí
 • v oblasti ochrany ovzduší je OÚ dotčeným správním orgánem dle § 149 správního řádu
 • vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2. zákona o ochraně ovzduší
 • může vydat vyjádření k řízení pro umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2. zákona o ochraně ovzduší
 • zpřístupňuje informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí
 • kontroluje dodržování povinností provozovatelů nevyjmenovaných stacionárních zdrojů, přípustnou tmavost kouře, ověřuje informace o provozu zdroje a provedení kontroly spalovacího zdroje odborně způsobilou osobou
 • v odůvodněných případech písemně upozorňuje provozovatele na plnění povinností při provozu stacionárního zdroje, při opakovaném důvodném podezření z porušování povinností je kontrolující oprávněn využít kompetencí ke vstupu do objektu a provedení přímé fyzické kontroly spalovacího zdroje
 • vede správní řízení a ukládá opatření ke zjednání nápravy, v případě neplnění vydává rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2. zákona o ochraně ovzduší
 • projednává přestupky fyzických, podnikajících fyzických osob a právnických osob včetně ukládání pokut

oblast krizového řízení

 • zabezpečení obranného, civilně nouzového a havarijního plánování a krizového řízení
 • zabezpečení činnosti Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP
 • plnění úkolů na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy
 • správa a údržba krytů CO, připravenost na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochrana obyvatelstva
 • ochrana utajovaných skutečností
 • vedení evidence válečných hrobů ve správním obvodu ORP

Obecní živnostenský úřad

I. Činnosti na úseku samostatné působnosti:

 • zajišťuje laminování dokumentů

II. Činnosti na úseku přenesené působnosti:

 

oblast registrace

oddělení registrace vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v pl. zn., přijímá a zpracovává:

 • ohlášení živnosti řemeslné, vázané, volné a žádost o koncesi pro fyzické a právnické osoby
 • oznámení změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi
 • oznámení o zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně
 • oznámení o přerušení provozování živnosti a o pokračování v provozování živnosti
 • oznámení o úmrtí podnikatele
 • podání v rámci Centrálního registračního místa – oznámení vůči správci daně, orgánům České správy sociálního zabezpečení, úřadům práce a příslušným zdravotním pojišťovnám
 • rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost podnikatele
 • rozhoduje o splnění podmínek pro získání živnostenského oprávnění
 • rozhoduje o rozsahu a změně živnostenského oprávnění
 • rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění
 • vydává výpisy, potvrzení a sestavy ze živnostenského rejstříku
 • zabezpečuje evidenci a archivaci spisových materiálů obecního živnostenského úřadu
 • vyměřuje a vybírá správní poplatky
 • vydává výstupy z CzechPOINT
 • eviduje zemědělské podnikatele, provádí změny v evidenci, rozhoduje o vyřazení z evidence

oblast kontroly

oddělení kontroly vykonává kontrolní a dozorovou činnost ve svěřeném rozsahu:

 • sleduje plnění podmínek stanovených živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání
 • ukládá podnikateli odstranění zjištěných nedostatků při provozování živnosti
 • informuje jednotlivé specializované orgány o porušení zvláštních právních předpisů osobami provozujícími živnost, spolupracuje s dalšími orgány státní správy a orgány činnými v trestním řízení
 • projednává a řeší přestupky vymezené živnostenským zákonem a souvisejícími předpisy
 • zapisuje do živnostenského rejstříku sankční opatření uložená správními orgány
 • rozhoduje o sankčním zrušení a pozastavení živnostenských oprávnění
 • provádí dozor nad dodržováním příslušných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele
 • provádí dozor nad dodržováním příslušných ustanovení zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
 • kontroluje dodržování příslušných ustanovení zákona o spotřebních daních při značení tabákových výrobků a zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků
 • kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle příslušných ustanovení zákona o povinném značení lihu
 • provádí dozor nad dodržováním příslušných ustanovení zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
 • projednává přestupky provozovatelů cestovní kanceláře nebo cestovní agentury podle zákona o drahách, o civilním letectví a o silniční dopravě
 • vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • vykonává svěřené dozorové kompetence podle zákona o pohřebnictví
 • provádí kontrolní činnosti v rozsahu stanoveném zákonem o zemědělství
 • spolupracuje se spotřebitelskými organizacemi při řešení stížností spotřebitelů
 • vyřizuje oznámení, podněty a stížnosti týkající se živnostenského podnikání

b) Útvary nezařazené do jednotlivých odborů - přímo podřízené tajemnici městského úřadu

 Personalistika a mzdy

 • komplexní zajištění personální agendy pro zaměstnance města zařazené do MěÚ, uvolněné členy zastupitelstva města a ředitele příspěvkových organizací zřízených městem Strakonice
 • zajištění mzdové agendy pro zaměstnance města zařazené do městského úřadu, městské policie a pro členy zastupitelstva města, komisí a výborů
 • zajištění agendy vzdělávání úředníků, včetně vzdělávání v rámci zvláštní odborné způsobilosti dle zvláštního zákona

 

Sekretariát

 • komplexní zajištění činností sekretariátu starosty a místostarostů města a tajemníka městského úřadu

 

Pracovník pro styk s veřejností

 • zajištění poskytování informací veřejnosti, komunikace a kontakt s médii
 • zpracování prezentačních materiálů, výročních zpráv, průběžné doplňování tiskových zpráv na webové stránky města, administrace rubriky dotazy, náměty, připomínky
 • poskytování informací Strakonické televizi, s.r.o. o aktuálních událostech a připravovaných tiskových konferencích za město Strakonice
 • pravidelné shromažďování a poskytování zpráv týkajících se města, úřadu, příspěvkových organizací a organizací s majetkovou účastí města do aktuálního vydání městského periodika

 

c) Útvary nezařazené do jednotlivých odborů - přímo podřízené starostovi města

Útvar interního auditu

 • sestavování plánu auditů, doporučení, opatření k nápravě, závěrečných zpráv z provedených auditů, roční zprávy o výsledcích finančních kontrol a jejich předkládání starostovi města
 • zjišťování, zda jsou dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy, zda jsou včas rozpoznávána rizika vztahující se k činnosti orgánu veřejné správy a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění, zda řídící kontroly poskytují spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace, zda jsou plněna provozní a finanční kritéria, zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...