Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Regulační plán Za Stínadly

 • Změna č. 5 Územního plánu Strakonice, která byla vydána Zastupitelstvem města Strakonice dne 29.06.2022 a nabyla účinnosti dne 17.08.2022, zrušila pořízení regulačního plánu Za Stínadly jako podmínku pro rozhodování v území.
 • Zastupitelstvo města Strakonice dne 08.03.2023 usnesením č. 102/ZM/2023 zrušilo regulační plán Za Stínadly. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
 • Regulační plán Za Stínadly byl projednán dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • Projektantem regulačního plánu je Ing. arch. Jan Hubička, Tábor
 • Regulační plán řeší lokalitu pro výstavbu rodinných domů a veřejné vybavenosti v k.ú. Strakonice
 • Opatření obecné povahy - regulační plán Za Stínadly byl vydán Zastupitelstvem města Strakonice usnesením č. 546/ZM/2009 ze dne 25. 2. 2009. Regulační plán nabyl účinnosti dne 16. 3. 2009.
 • Zastupitelstvo města Strakonice dne 12. 9. 2018 usnesením č. 819/ZM/2018 rozhodlo o pořízení Změny č. 1 Regulačního plánu Za Stínadly, která byla pořizována zkráceným postupem dle ustanovení § 72 až §75 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Změna č. 1 Regulačního plánu Za Stínadly byla vydána usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 249/ZM/2020 ze dne 11. 11. 2020 a nabyla účinnosti dne 3. 2. 2021.

Zrušení Regulačního plánu Za Stínadly

 • Regulační plán Za Stínadly byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a byl vydán Zastupitelstvem města Strakonice dne 25.02.2009 a nabyl účinnosti dne 16.03.2009. Regulační plán Za Stínadly řešil lokalitu pro výstavbu rodinných domů a veřejné vybavenosti v katastrálním území Strakonice v lokalitě Za Stínadly. Později Zastupitelstvo města Strakonice dne 12.09.2018 usnesením č. 819/ZM/2018 rozhodlo o pořízení Změny č. 1 Regulačního plánu Za Stínadly, která byla pořizována zkráceným postupem dle ustanovení § 72 až §75 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Změna č. 1 Regulačního plánu Za Stínadly byla vydána usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 249/ZM/2020 ze dne 11.11.2020 a nabyla účinnosti dne 03.02.2021. Po nabytí účinnosti Změny č. 5 Územního plánu Strakonice dne 17.08.2022 došlo v dané lokalitě ke zrušení podmínky, která podmiňovala rozhodování o změnách v území vydáním regulačního plánu.
 • Zrušení regulačního plánu „Za Stínadly“ bylo projednáno dle § 71 odst. 3 ve vazbě na ustanovení § 67 až § 69 stavebního zákona. Pořizovatel oznámil dotčeným orgánům dopisem ze dne 24.10.2022, čj. MUST/044833/2022/OR/hav, a veřejnosti veřejnou vyhláškou vyvěšenou dne 24.10.2022, datum a místo konání veřejného projednání zrušení regulačního plánu „Za Stínadly“ v souladu s § 71 odst. 3 ve vazbě na ustanovení § 67 odst. 1 a 2 stavebního zákona.
 • Dne 05.12.2022 se konalo veřejné projednání zrušení regulačního plánu „Za Stínadly“. Podle § 67 odst. 1 a 2 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý k projednávanému zrušení uplatnit připomínky a osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona námitky. Dotčené orgány uplatnily ve stejné lhůtě svá stanoviska.
 • Zastupitelstvo města Strakonice dne 08.03.2023 usnesením č. 102/ZM/2023 konstatovalo, že zrušení regulačního plánu „Za Stínadly“ není v rozporu s výsledky projednání a zrušilo na základě ustanovení § 6 odst. 5) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 71 odst. 3 ve vazbě na ustanovení § 69 odst. 2 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, regulační plán „Za Stínadly“ formou opatření obecné povahy.

 • PDF iconOpatření obecné povahy - zrušení regulačního plánu "Za Stínadly"