Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Regulační plán Větrolamka

 • Územně plánovací dokumentace vydaná dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, regulační plán vydalo Zastupitelstvo města Strakonice 12. 12. 2007. Regulační plán nabyl účinnosti dne 5. 1. 2008.
 • Regulační plán řeší lokalitu pro výstavbu rodinných domů v Novém Dražejově v k.ú. Dražejov u Strakonic.
 • Následně byla vydána Změna č. 1 Regulačního plánu Větrolamka usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 650/ZM/2022 ze dne 14.09.2022.
 • Změna č. 1 Regulačního plánu Větrolamka a úplné znění regulačního plánu po této změně byla doručena v souladu s ustanovením § 71 odst. 11 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, dnem doručení změny regulačního plánu a úplného znění nabýla změna účinnosti. Podle § 173 odst. 1 správního řádu,  nabyla Změna č. 1 Regulačního plánu Větrolamka účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 17.10.2022.
 • Změna č. 1 Regulačního plánu Větrolamka nabyla účinnosti dne 01.11.2022.

Rychlé odkazy na přiložené soubory:

PDF icon Opatření obecné povahy - regulační plán Větrolamka
Image icon Koordinační výkres regulačního plánu Větrolamka

Platné úplné znění regulační plánu po změně č. 1 - účinnost od 1.11.2022:

PDF icon Úplné znění  RP Větrolamka po změně č.1 - textová část

PDF icon Úplné znění RP Větrolamka po změně č. 1-  hlavní výkres

PDF icon Úplné znění RP Větrolmka po změně č. 1- výkres VPS, VPO a asanací

PDF icon Úplné znění RP Větrolamka po změně č. 1 - koordinační výkres


Změna č. 1 Regulačního plánu Větrolamka   

 • Zastupitelstvo města Strakonice dne 16. 9. 2020 usnesením č. 232/ZM/2020 rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení Změny č. 1 Regulačního plánu Větrolamka, která bude pořizována zkráceným postupem dle ustanovení § 72 až §75 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Obsahem změny regulačního plánu je mimo jiné změna rozsahu řešeného území, plocha řešená regulačním plánem bude vymezena dle platného Územního plánu Strakonice, změna dopravního řešení spočívající v umístění komunikací a stanovení šířkových parametrů pozemních komunikací, změna umístění a prostorového uspořádání staveb (změna parcelace) související se změnou dopravního řešení, dopravní a technická infrastruktura, tj. obslužné komunikace a plochy pro dopravu v klidu na veřejných plochách a sítě technické infrastruktury, jsou dle platného Regulačního plánu Větrolamka veřejně prospěšné stavby, nově vymezená dopravní a technická infrastruktura nebude veřejně prospěšnými stavbami,aktualizace zastavěného území v ploše, která je řešena regulačním plánem, úprava textové části dle platné vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Změnu č. 1 Regulačního plánu Větrolamka zpracovávala spolčnost Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o., vedoucím projektantem je pan Ing. arch. Jiří Brůha ČKA - 00103.
 • V souladu s § 73 odst. 1 a 2 stavebního zákona byl návrh projednáván na veřejném projednání dne 10. 1. 2022. V souladu s § 68 odst. 2 stavebního zákona s obdobným použitím § 67, resp. § 73, ve vazbě na ustanovení § 73 odst. 7 stavebního zákona byl upravený návrh projednáván na opakovaném veřejném projednání dne 20.06.2022.
 • Změna č. 1 Regulačního plánu Větrolamka byla vydána usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 650/ZM/2022 ze dne 14.09.2022.
 • Změna č. 1 Regulačního plánu Větrolamka a úplné znění regulačního plánu po této změně je doručeno v souladu s ustanovením § 71 odst. 11 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, dnem doručení změny regulačního plánu a úplného znění nabývá změna účinnosti. Podle § 173 odst. 1 správního řádu,  nabývá Změna č. 1 Regulačního plánu Větrolamka účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 17.10.2022.
 • Změna č. 1 Regulačního plánu Větrolamka nabyla účinnosti dne 01.11.2022.

Rychlé odkazy na přiložené soubory:

PDF icon Změna č.1 Regulačního plánu Větrolamka - obsah změny

PDF icon Změna č.1 Regulačního plánu Větrolamka - textová část výrok a odůvodnění

PDF icon Změna č.1 Regulačního plánu Větrolamka - srovnávací text

PDF icon Změna č.1 Regulačního plánu Větrolamka - hlavní výkres

PDF icon Změna č.1 Regulačního plánu Větrolamka - výkres VPS, VPO a asanací

PDF icon Změna č.1 Regulačního plánu Větrolamka - koordinační výkres

PDF icon Změna č.1 Regulačního plánu Větrolamka - výkres širších vztahů

PDF icon Změna č.1 Regulačního plánu Větrolamka - výkres předpokládaného záboru půdního fondu

PDF icon Změna č.1 Regulačního plánu Větrolamka - výkres výhledového řešení

 

Veškeré podklady vztahující se k Regulačnímu plánu Větrolamka: