Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Osvojitelé mají právo do 6 měsíců od právní moci pravomocného rozhodnutí o osvojení, nejpozději však do dosažení zletilosti osvojence, zvolit osvojenému dítěti,  souhlasným prohlášením jiné jméno, popřípadě jména, než to, které má zapsáno v matričních dokladech. Má-li dítě zapsáno pouze jedno jméno, mohou mu zvolit druhé. Pokud je dítě starší 15 let, připojí k prohlášení jeho souhlas, bez něhož ke změně jména nebo zvolení  druhého jména nemůže dojít.

Volbu jména mohou osvojitelé provést na kterémkoliv matričním úřadě.