Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Ochrana obyvatelstva je širokou „multiresortní“ disciplínou, kterou není možné vysvětlovat a řešit jen jako plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuaci, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva (ve vazbě na Ženevské úmluvy z 12. srpna 1949), ale jako soubor činností a úkolů odpovědných orgánů veřejné správy, právnických a podnikajících fyzických osob a také občanů, které vedou k zabezpečení ochrany života, zdraví, majetku a životního prostředí, v souladu s platnými právními předpisy. Úkoly jednotlivých orgánů jsou nepřenositelné a jejich plnění vyplývá z konkrétních ustanovení právních předpisů.

 

 

Obecné zásady chování při vzniku mimořádné události a krizové situace

Varování obyvatelstva

Co dělat, když zazní siréna

Možné ohrožení obyvatelstva

Evakuace

Evakuační zavazadlo

Zásady pro opuštění bytu, objektu nebo rodinného domu v případě evakuace

Prostředky improvizované a individuální ochrany osob v radioaktivně, chemicky

a biologicky zamořeném prostředí

Nouzové přežití a ukrytí obyvatelstva

Příprava občanů k obraně státu

Dlouhodobý výpadek elektrické energie – Blackout