Plán kontrolní činnosti odboru životního prostředí na rok 2021

 

a) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena kontrolní činnost na oddělení ochrany prostředí:

 

na úseku odpadového hospodářství:

1) Bude kontrolováno dodržování povinností původce odpadů vyplývajících z ustanovení § 15 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech u 2 právnických osob či fyzických osob oprávněných k podnikání v územní působnosti ORP, dle potřeb z moci úřední.

2) Další kontroly budou provedeny na základě podnětů týkajících se porušení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

 

na úseku ochrany ovzduší:

1) Kontrola plnění povinností vyplývajících pro provozovatele nevyjmenovaných stacionárních zdrojů z § 17  odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (ověření technického stavu, provozu odborně způsobilou osobou)

– na území celého ORP dle potřeb z moci úřední, z podnětu

2) Kontrola plnění povinností vyplývajících pro provozovatele nevyjmenovaných stacionárních zdrojů z § 17  odst. 2  zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (kontrola spalovacího zdroje, příslušenství, používaného paliva 

– na území celého ORP dle potřeb z moci úřední, z podnětu

3) Namátková kontrola dodržování přípustné tmavosti kouře u stacionárních zdrojů fyzických osob spalujících pevná paliva v období inverzí,  smogových situací apod.

- na území celého ORP dle potřeb,  z moci úřední, z podnětu, na vyžádání samospráv
 

 

Zpracoval: Ing. Mrkvičková R., St. Mrkvička
 

 

b) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena kontrolní činnost na oddělení vodního hospodářství:

1) Kontroly vodoprávního úřadu budou zaměřené na dodržování zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: vypouštění odpadních vod do vod podzemních a do vod povrchových, likvidace odpadních vod z jímek, povolení k odběru podzemních vod, dodržování podmínek povolení

- na území celého ORP dle potřeb, na základě došlých podání, z moci úřední
 

 

Zpracovala: Ing. Předotová
 

 

c) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena kontrolní činnost na oddělení ekologie krajiny:

1) Kontroly orgánu ochrany přírody budou zaměřené na dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění: kácení dřevin, zásahy do významných krajinných prvků, zachování krajinného rázu, dodržování podmínek vydaných rozhodnutí

- na území celého ORP dle potřeb, na základě došlých podání, z moci úřední

2) Kontroly orgánu zemědělského půdního fondu budou zaměřené na dodržování zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění: dodržování podmínek vydaných rozhodnutí

- na území celého ORP dle potřeb, na základě došlých podání, z moci úřední

3) Kontroly orgánu ochrany státní správy lesů budou zaměřené na dodržování zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění: realizace protikůrovcových opatření, ochranná pásma lesa, činnost odborných lesních hospodářů, dodržování podmínek vydaných rozhodnutí

- na území celého ORP dle potřeb, na základě došlých podání, z moci úřední

4) Kontroly orgánu státní správy myslivosti a rybářství budou zaměřené na dodržování zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění a zákona č. 99/2004 Sb. O rybářství v platném znění: dodržování podmínek vydaných rozhodnutí

- na území celého ORP dle potřeb, na základě došlých podání, z moci úřední
 

 

Zpracoval: Ing. Šobr

 

 

 

Dne 2.2.2021

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody 20. dubna Technické služby...
Prázdninový provoz linek MHD v rámci aktuální pandemické situace končí...
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021 Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci...
Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022...
Spokojené Velikonoce, pevné zdraví a po celý rok radost ve vašich srdcích přeje město...
Upozornění na provoz sběrného dvora v období Velikonoc 2021 Vzhledem k...
Desatero zásad České lékárnické komory
Máte v sobě soutěživost a kreativitu zároveň? ANO? Pak vám nic nebrání se...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnost odstranění a oklestění stromoví...
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků?...
11.February 2021
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
5.February 2021
  a) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena...
3.February 2021
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2021
PLÁN  KONTROL   stavebního úřadu MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  ...
2.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...