Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 460/2021 ze dne 15. prosince 2021

 

Záměr

 

na změnu smlouvy o smlouvě budoucí č. 2021-00265 uzavřenou mezi městem Strakonice jako budoucím prodávajícím a společností Znakon Reality s.r.o., IČ 047 47 445, se sídlem č. p. 44, 386 01 Sousedovice, jako budoucím kupujícím, týkající se převodu vlastnického práva k pozemkům na Jezárkách, konkrétně pozemku p. č. 1371/122 o výměře 4.973 m2, pozemku p. č. 1371/124 o výměře 1.253 m2 a pozemku p. č. 1385/2 o výměře 564 m2, tak jak jsou vymezeny GP č. 3836-182556/2018, vše v kat. území Strakonice. Změna smlouvy bude spočívat v ujednání, že město Strakonice nebude uplatňovat předkupní právo (vzdává se předkupního práva) na polovinu pozemků v případě, že se bude jednat o převod na společnost Bydlení Strakonice s.r.o., IČ 11964332, se sídlem Lannova tř. 1893/32a, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice. Nevyužití předkupního práva při převodu vlastnického práva na společnost Bydlení Strakonice s.r.o. je podmíněno tím, že na Bydlení Strakonice s.r.o. budou převedeny stejné povinnosti jako na společnost Znakon Reality s.r.o.

  • zákres předmětných pozemků je uveden v příloze č. 1