Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2867/2022 ze dne 13.04.2022

Záměr   

na prodej následujících pozemků ve vlastnictví města Strakonice:

  • pozemek parc.č. č. 1112/1 o nové výměře 37.767 m2 (dle GP části pozemku, která je územním plánem určena pro budoucí obchvat a dle GP části pozemku tvořícího těleso komunikace), viz grafická příloha
  • pozemek parc. č. 1098/2 o nové výměře 7.701 m2, (dle GP části pozemku, která je územním plánem určena pro budoucí obchvat) - viz. grafická příloha
  • pozemek parc. č. 1097/2 o výměře 3.685 m2, (vznikl z pozemku parc.č. 1097, dle GP části pozemku, která je územním plánem určena pro budoucí obchvat) - viz. grafická příloha
  • pozemku parc. č. 1114/1 o nové výměře 17.084 m2, (dle GP části pozemku, která je územním plánem určena pro budoucí obchvat (viz. grafická příloha)
  • pozemek parc. č. 1108/1 o výměře 8.330 m2,
  • pozemek parc. č. 1109/3 o výměře 14.065 m2,
  • pozemek parc. č. 1109/5 o výměře 1.649 m2,
  • pozemek parc. č. 1109/4 o výměře 465 m2,

vše v katastrálním území Strakonice,

  • pozemek parc. č. 88/3 o nové výměře cca 4.480 m2, (dle GP pozemku tvořícího těleso komunikace, a dle návrhu GP po oddělení odvodňovací strouhy a pruhu pro výsadbu ochranné zeleně) - viz. grafická příloha

v katastrálním území Přední Ptákovice. 

Prodej pozemků je možné realizovat i jednotlivě, po částech, ovšem za podmínky vzniku funkčně logicky ucelených celků.

  • Zákres umístění předmětných pozemků, geometrické plány a sdělení k územnímu plánování jsou uvedeny v příloze č. 1, 2, 3