Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí na pátek 23. září a na sobotu 24. září 2022 rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.

Právo volit do zastupitelstva obce nebo města podle § 4 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o volbách do zastupitelstev obcí), má občan města nebo obce za předpokladu, že jde o státního občana ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci nebo městě přihlášen k trvalému pobytu a dále státní občan jiného státu, který druhý den voleb je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci nebo městě, dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.

Z výše uvedeného vyplývá, že při těchto volbách  nelze volit na voličský průkaz, volič může volit pouze v místě svého trvalého pobytu.

Překážkami výkonu volebního práva jsou:

a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,

b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,

c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo

d) výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Počty podpisů na peticích podle § 21 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí

Počet podpisů na petici se odvíjí od počtu obyvatel v obci nebo městě k 1.1.2022. Na petici nezávislého  kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů musí být počet podpisů ve výši podle níže uvedeného zaokrouhlen nahoru, nezapočítávají se podpisy kandidátů samotných. Nejpozději 13.5.2022 bude na úřední desce MěÚ Strakonice vyvěšen potřebný počet podpisů na petici pro nezávislého kandidáta nebo pro sdružení nezávislých kandidátů všech obcí v působnosti POÚ Strakonice i samotného města Strakonice.

 

Obec nebo město                                                Počet podpisů pro:

                                                              nezávislý kandidát          sdružení nezávislých kandidátů

do   500   obyvatel                                          5   %                                       7   %
nad   500   do   3000   obyvatel                     4   %,   nejméně   25             7   %
nad   3000   do   10   000   obyvatel              3   %,   nejméně   120           7   %
nad   10   000   do   50   000   obyvatel         2   %,   nejméně   600           7   %
nad   50   000   do   150   000   obyvatel       1   %,   nejméně   1000         7   %
nad   150   000   obyvatel                           0,5    %,   nejméně   1500         7   %.

 

Kandidátní listiny všech volebních stran s příslušnými přílohami se mohou odevzdávat k registraci na Městském úřadu Strakonice od vyhlášení voleb, nejpozději ale do úterý 19. července 2022 do 16,00 hodin. 

Na webových stránkách www.strakonice.eu  jsou uloženy vzory kandidátních listin pro každé uskupení (politickou stranu, politické hnutí, různé druhy koalic, nezávislého kandidáta, sdružení nezávislých kandidátů atd.), Prohlášení kandidáta (vyplní každý kandidát a přiloží ke kandidátní listině) a vzor Petice v případě kandidatury nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů. 

 

Zájemci o členství v okrskových volebních komisích (dále OVK) se mohou hlásit od 1.7.2022 buď v kanceláři volební strany, která má zaregistrovanou přihlášku do voleb, nebo na Městském úřadu ve Strakonicích v kanceláři č. 6208 v 1. patře budovy Na Stráži 270 anebo na tel. 383 700 221, 383 700 210, 724 232 888 a 725 871 320.

Jen připomínáme zvážit účast v okrskových volebních komisích z důvodu konání strakonické pouti právě ve dnech voleb.

 Upozorňujeme všechny zájemce o členství v OVK delegované od volebních stran i od starosty Strakonic, že I. zasedání OVK se uskuteční ve čtvrtek 1. září 2022 od 14,00 hodin ve velkém sálu Městského kulturního střediska Strakonice. Členové budou pozváni na toto zasedání zasláním pozvánky. Účast členů je povinná, neboť skládají slib a losuje se předseda a místopředseda OVK. Při  neúčasti jak na tomto I. zasedání OVK, tak i v každém volebním dni, se odměna krátí na základě příslušné vyhlášky Ministerstva vnitra ČR. Důvody neúčasti nejsou rozhodné, tzn., že i při řádné omluvě se odměna krátí a omluva se neuznává. V případě nutnosti uvolnění ze zaměstnání na I. zasedání OVK i na dny voleb je mzda členovi refundována v rozmezí max. 4 hodin.