Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 544/2022 ze dne 11. května 2022

Záměr   

na prodej pozemků p. č. 1684 o výměře 494 m2, p. č. 571 o výměře 96 m2, p. č. st. 2 o výměře 37 m2, části p. č. 566/4 o výměře 220 m2 a části p. č. 1499/1 o výměře 30 m2, vše v kat. území Strakonice.

V záměru budou uvedeny následující podmínky:

  • Výstavba bytového domu bude architektonicky vhodně navazovat na projektový záměr rekonstrukce kulturního domu, včetně souvisejících úprav okolí kulturního domu, a bude řešena s ohledem na stávající okolní zástavbu
  • Prodej pozemků bude realizován formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní, samotný prodej (uzavření kupní smlouvy) bude následovat až po právní moci stavebního povolení na nový bytový dům,
  • Město bude mít možnost ovlivnit projekt – zájemce bude povinen předložit architektonickou studii
  • Architektonická studie bude předložena již společně se žádostí o odkoupení pozemků
  • Výstavba musí být zahájena nejpozději do 5 let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jinak bude požadován zpětný převod,
  • Výstavba musí být dokončena do 7 let od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
  • Zájemce musí předložit reference s výstavbou bytových domů – realizaci alespoň 2 obdobných projektů

Zákres pozemků je uveden v příloze číslo 1.