Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 3128/2022 ze dne 08. června 2022

Záměr    

na výpůjčku části pozemku parcelní číslo 1371/1 o výměře cca 5000 m2, v katastrálním území Strakonice, za účelem zařízení staveniště v souvislosti s realizací stavby "Oprava komunikace Zvolenská, Strakonice".

Zákres pozemku je uveden v příloze č. 1.