Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 3189/2022 ze dne 15. června 2022

Záměr   

na výpůjčku částí pozemků parcelní číslo 396/3 o výměře cca 13 m2 a parcelní číslo st. 1903 o výměře cca 877 m2, vše v katastrálním území Strakonice, za účelem umístění zařízení staveniště v souvislosti s realizací stavby „Oprava komunikace Zvolenská, Strakonice.“

Zákres pozemku je uveden v příloze č. 1.