Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Předseda Senátu Parlamentu ČR vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek 13. ledna a na sobotu 14. ledna 2023 rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.. Případné II. kolo se uskuteční ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Právo volit má podle § 4 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (dále zákon o volbě prezidenta), státní občan ČR, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl 18 let.

Překážkou ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

Voličský průkaz při těchto volbách je možné předložit v každé volební místnosti na území ČR i na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR v zahraničí.

O vydání voličského průkazu může volič požádat od vyhlášení volby, tj. od 1. 7.2022, vždy na městském úřadu v místě svého trvalého pobytu uvedeném v občanském průkazu:

  1. osobně s vyplněnou žádostí do 11.1.2023
  2. zasláním žádosti v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče do 6.1.2023
  3. v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky do 6.1.2023

Městský úřad nejdříve 15 dní přede dnem voleb, tj. od 29.12.2022, zašle voličský průkaz na adresu uvedenou v žádosti nebo předá voličský průkaz osobně voliči, případně může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.

 

Volby v nemocnici, zdravotnických a sociálních zařízení

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení může volič hlasovat mimo okrsek svého trvalého bydliště za splnění podmínek zákona o volbě prezidenta, a to:

  1. na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, který vede obecní úřad pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě nemůže z důvodů, že je ve zdravotnickém zařízení, volit ve svém volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán. Správa zdravotnického zařízení předá údaje voličů, k zápisu do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu nejpozději 4 dny před volbou (tj. 9. 1. 2022 do 14:00 hod) a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby)
     

  2. na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt (viz kapitola Voličský průkaz výše). 

V obou případech samotné hlasování v uvedeném zdravotnickém zařízení zajistí okrsková volební komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází.

 

Zájemci o členství v okrskových volebních komisích (dále OVK) se mohou hlásit od 1.11.2022 osobně na Městském úřadu ve Strakonicích v kanceláři č. 6208 v 1. patře budovy Na Stráži 270 nebo na tel. 383 700 221, 383 700 210, 724 232 888 a 725 871 320.

Upozorňujeme všechny zájemce o členství, že I. zasedání OVK se uskuteční ve čtvrtek 22. prosince 2022 od 13,00 hodin ve velkém sálu Městského kulturního střediska Strakonice. Delegovaní členové obdrží pozvánku prostřednictví pošty mezi 16. a 20.12.2022.  Účast členů je povinná, neboť skládají slib a losuje se předseda a místopředseda OVK. Při  neúčasti jak na tomto I. zasedání OVK, tak i v každém volebním dni, se odměna krátí na základě příslušné vyhlášky MV ČR. Důvody neúčasti nejsou rozhodné, tzn., že i při řádné omluvě se odměna krátí a omluva se neuznává. Pokud se delegovaný člen nebude moci zúčastnit I. zasedání nebo přímo voleb z důvodu např. nemoci nebo služební cesty atd., je třeba toto okamžitě nahlásit na výše uvedená tel. čísla, aby mohl být delegován náhradník. V případě nutnosti uvolnění ze zaměstnání na I. zasedání OVK i na dny voleb je mzda členovi refundována.

Jen připomínáme, že volba proběhne pravděpodobně ve dvou kolech a je třeba počítat nejen s termínem I. zasedání 22.12.2022 a s termínem I. kola 13.-14.1.2023, ale i s termínem II. kola 27.-28.1.2023.