Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Do matričních knih vedených Městským úřadem Strakonice – matričním úřadem se zapisuje narození, uzavření manželství, úmrtí, ke kterým došlo v našem správním obvodu. Dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují. Oprávněná osoba se může nahlédnutím do matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav).

 

Matriční úřad povolí nahlédnout do matriční knihy (nebo sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958) a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (za členy rodiny se považuje manžel, registrovaný partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob,
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949, nebo
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí svéprávnosti.
 

Do zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě.

 

Matriční úřad fyzické osobě povolí nahlédnout do matriční knihy (nebo do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958) anebo povolí vyhledávat a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře:

 • uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození,
 • uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství,
 • uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 30 let u knihy úmrtí.

Pouze v případě, že od dotčeného zápisu v matriční knize uplynula zákonem stanovená lhůta, může do  takového zápisu v matriční knize nahlédnout jakákoliv fyzická osoba, aniž by musela prokazovat příbuzenský vztah k fyzické osobě, na jejíž matriční zápis (příp. na listiny založené ve sbírce listin k dotčenému matričnímu zápisu) požaduje nahlížet.

 

Co musíte předložit žadatel:

 • průkaz totožnosti,
 • žádost o povolení nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin,
 • případně doklad, kterým žadatel prokáže, že se zápis týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců,
 • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
 • plnou moc, požádá-li fyzická osoba prostřednictvím zmocněnce (podpis na plné moci musí být úředně ověřen).
   

Poplatky

 • nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize, nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí do druhopisu matriční knihy na konkrétní zápis ve výši 50 Kč
 • vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih ve výši 200 Kč za každou i započatou hodinu (pouze matriční knihy po úložní době).

 

Osvobození

Od shora uvedených poplatků jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.