Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Rozhodnutí
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40, odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě podané žádosti, se souhlasem správce komunikace, Správy a údržby silnic Jč kraje, závod Strakonice a se souhlasem Policie ČR-KŘ, DI Strakonice, v návaznosti na předchozí projednání podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, p o v o l u j e společnosti STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60808744, úplnou uzavírku silnice č. II/170, v místě mostu ev. č. 170-001 v místě křížení silnic č. I/4 a II/170, při dodržení stanovených podmínek:   

1) Uzavírka se povoluje z důvodu realizace stavby „Most ev. 170-001 u obce Němětice přes Volyňku“, po  předchozím  písemném  vyjádření  Policie  ČR-KŘ, DI Strakonice č.j. KRPC-41708-2/ČJ-2023-020706 ze dne 27.3.2023 a  vyjádření správce komunikace, Správy a údržby silnic Jč kraje, závod Strakonice č. j. SÚS JčK 6466/2023 ze dne 27.3.2023, při dodržení jejich podmínek.

2) Úplná uzavírka se povoluje v termínu od 12.4.2023 do 31.10.2023