Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zde naleznete povinně zveřejňované informace a pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ve struktuře vyhlášky č. 515/2020 Sb.
 

Povinně zveřejňované informace

dle standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup

č. Položky Text
1. Oficiální název Město Strakonice
2. Důvod a způsob založení

„Město Strakonice (dále jen město) vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990. Podle současného platného právního předpisu- zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů město dle § 2 vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 118 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníka, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právnickou subjektivitou.
Poslání města je zajištění veřejné správy na svém území případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony.

Nadřízeným orgánem je Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

3. Organizační struktura organizační struktura MěÚ

starosta: Mgr. Břetislav Hrdlička
místostarosta: Ing. Rudolf Oberfalcer

místostarosta: Josef Zoch
tajemnice: Mgr. Martina Kotrchová

 

příspěvkové organizace:

orgán obce:

s.r.o:

a.s.:

4.0 Kontaktní spojení Město Strakonice
Velké náměstí 2
386 21 STRAKONICE
4.1. Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Strakonice
Velké náměstí 2
386 21 STRAKONICE

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Velké náměstí 2, Strakonice
Velké náměstí 3, Strakonice
Smetanova 533, Strakonice
Žižkova 534, Strakonice

rozmístění odborů

4.3. Úřední hodiny

úřední hodiny

4.4. Telefonní čísla

383 700 111, telefonní seznam

4.5. Internetové stránky

www.mu-st.cz
www.strakonice.eu
www.strakonice.net

4.6. Adresa
podatelny

Město Strakonice, Velké náměstí 3, 386 01 Strakonice

4.7. Adresa
e-podatelny

epodatelna(-zavináč-)mu-st.cz

oficiální korespondence: posta(-zavinac-)mu-st.cz
ostatní: posta(-zavináč-)mu-st.cz

další elektronické adresy

4.8. Datová schránka 4gpbfnq
5. Případné platby lze poukázat ČSOB 1768038/0300, ČS 3795582/0800, + variabilní a konstantní symbol pro platby
6. IČO 00251810
7. Plátce daně z přidané hodnoty 10500251810
8. Dokumenty  
8.1. Seznamy hlavních dokumentů

závěrečný účet města a zřizovaných org. - přehled

územní plán

plán odpadového hospodářství

plánovací dokumentace

8.2. Rozpočet rozpočet města
9. Žádosti o informace

žádosti o informace

poskytnuté informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

„Podání je možno učinit ústně u příslušného pracovníka úřadu anebo písemně, a to buď osobním podáním do podatelny, nebo zasláním na výše uvedenou poštovní adresu úřadu. Podání lze zaslat rovněž elektronicky na výše uvedenou adresu elektronické podatelny anebo prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky města.

Ústní podání do protokolu lze činit v úředních dnech na příslušných odborných pracovištích.

Žádosti, odvolání, stížnosti a další podání podávaná podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění), tj. adresovaná Městskému úřadu Strakonice jakožto správnímu orgánu, musí splňovat náležitosti stanovené tímto zákonem včetně podpisu podávající osoby. Podání zasílaná v elektronické podobě musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. To neplatí pro elektronická podání zasílaná do datové schránky města, která jsou autorizována samotným informačním systémem datových schránek. Pokud bylo podání zasláno faxem nebo elektronicky bez vyžadovaného elektronického podpisu, musí být do pěti dnů potvrzeno (písemně, elektronicky s uznávaným podpisem), jinak k němu nelze přihlížet.

Správní řád stanoví obecnou lhůtu pro vyřízení podání. V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení, rozhodne správní orgán bezodkladně. V ostatních případech, nestanoví-li zvláštní předpis jinak, je správní orgán povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů, nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30, popř. do 60 dnů, je povinen o tom účastníka řízení s uvedením důvodů uvědomit.“

 

 

10.1. opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí Městského úřadu ve Strakonicích se podává ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Zasláním odvolání přímo Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích může dojít k marnému uplynutí lhůty pro odvolání. Odvolání se vždy podává písemně nebo přímo do protokolu.
Proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal.
Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.
Odvolání je třeba podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis.
Pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí.
Pro odvolání nejsou stanoveny jiné náležitosti než pro obecné podání.
Podání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu a nebo v elektronické podobě.
Podání se posuzuje podle jeho obsahu, z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.
Pokud podání nemá předepsané náležitosti, pomůže správní orgán účastníku řízení nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranit, zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh řízení. Na žádost účastníka řízení musí být přijetí podání potvrzeno. Pro podání odvolání nejsou předepsány formuláře a tiskopisy.

11.    
11.1. Nejdůležitější používané předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů, dle nichž město a MěÚ jedná (vždy se jedná o právní předpis v platném znění):
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obc
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení
 • vyhl. MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic .
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 65/2017 Sb., o ochaně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu  a o změně některých zákonů
 • zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • zák č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • zák č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • zák č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • zák č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • zák č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zák č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zák č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • zák č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zák č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • zák č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • zák č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • zák č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zák č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • zák č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • zák č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • zák č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
 • zák č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • zák č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • zák 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidelna pozemních komunikacích
 • zák č. 255/2012 Sb., o kontrole

zdrojem předpisů je sbírka zákonů dostupná na stránkách MV ČR www.mvcr.cz, k fyzickému nahlédnutí jsou tyto předpisy přístupné na odboru vnitřních věcí v úředních hodinách.

11.2. Vydané právní předpisy

vyhlášky města Strakonice

k fyzickému nahlédnutí jsou tyto předpisy přístupné na odboru vnitřních věcí v úředních hodinách.

12. Úhrady za poskytování informací  
12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

mzdové náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

     -   175 Kč / za každou započatou hodinu práce zaměstnance

 

materiálové náklady na pořízení kopií, technické nosiče dat, náklady na odeslání:

 

Formát

Barva tisku

Tisk kopie

Cena s DPH

A4

černá

jednostranný

2 Kč

A4

černá

oboustranný

4 Kč

A3

černá

jednostranný

3 Kč

A3

černá

oboustranný

6 Kč

A4

barevná

jednostranný

10 Kč

A4

barevná

oboustranný

20 Kč

A3

barevná

jednostranný

20 Kč

A3

barevná

oboustranný

40 Kč

Skenování listiny A4   jednostranně 1,5 Kč
Skenování listiny A4   oboustranně 3 Kč

CD s obálkou

 

 

10 Kč

DVD s obálkou

 

 

10 Kč

 

 doručovací náklady - poštovné dle ceny provozovatele poštovních služeb

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací usnesení tohoto typu nebylo v posledních 5 letech přijato
13. Licenční smlouvy  
13.1. Vzory licenčních smluv Vzor návrhu licenční smlouvy (doc)
13.2. Výhradní licence Výhradní licence nebylo dosud nutné poskytovat
14. Výroční zpráva podle z.č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy - přehled

UPOZORNĚNÍ! Od pondělí 1. 11. 2021 začnou demoliční práce na objektu 767...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků o odstranění nebo okleštění stromoví...
Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...