Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

1) Kde si lze formulář žádosti vyzvednout a kde ho podat?

 • formulář žádosti si lze stáhnout z webových stránek zde nebo vyzvednout na příslušných úsecích u referentů stav. úřadu MěÚ Strakonice (2.patro nádvorní budovy) a po vyplnění podat včetně příloh a dokladu o uhrazení správního poplatku na podatelně Městského úřadu (přízemí hlavní budovy), Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice nebo zaslat na tutéž adresu.

2) Jaké doklady a podklady jsou požadovány

 • doklady a přílohy k jednotlivým řízením dle stavebního zákona jsou uvedeny ve vyhl.č. 503/2006 Sb. (územní řízení)
 • obsah a rozsah projektové dokumentace pro jednotlivé stavby je stanoven ve vyhl. č. 499/2006 sb. o dokumentaci staveb
 • soupis dokladů je uveden na každém formuláři - dle druhu řízení
 • další doklady, potřebné pro dostatečné a řádné posouzení žádosti mohou být vyžádány dle individuálního posouzení
 • seznam povinných příloh najdete zde

3) Jaké jsou lhůty a termíny pro vyřízení žádosti?

 • při řízeních je postupováno dle zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení a stavebního zákona č. 183/2006 sb.

4) Jaký je způsob odvolání ?

 • odvolání proti rozhodnutí je možné do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním u stav. úřadu MěÚ Strakonice
 • odvolacím orgánem je Krajský úřad Jč. kraje odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
 • poučení o odvolání obsahuje každý výtisk rozhodnutí
 • u staveb a zařízení povolovaných v ohlašovacím režimu se nelze odvolat