Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Rada města Strakonice vydává podle § 101 odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tento jednací řád:

 

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Tento jednací řád upravuje podrobnosti o jednání rady města, zejména svolávání, přípravu, průběh jednání, způsob usnášení a náležitosti zápisu o průběhu jednání rady města.

2. Dále upravuje způsob zabezpečení a kontroly plnění jejích usnesení.

 

Článek II.
Pravomoci rady města

1. Pravomoci rady města vymezuje zejména ustanovení § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

 

Článek III.
Svolávání jednání rady města

1.a) Jednání rady města svolává starosta.

   b) Usnese-li se rada města na konkrétním datu jednání, svolává starosta jednání na tento den.

2. Starosta určí místo a čas zahájení jednání rady města.

3. Pozvánka na jednání musí být členům rady města předána nejméně 7 dnů přede dnem jednání, nebo odeslána 6 dnů přede dnem jednání, vyjma případů, kdy se koná mimořádné jednání rady města.

4. Rada města, popř. starosta, mohou s ohledem na projednávanou problematiku přizvat na jednání další osoby, zvláště pak osoby a zástupce organizací, jichž se problematika dotýká.

 

Článek IV.
Příprava jednání rady města

1. Jednání rady města připravuje městský úřad. Součástí přípravy je jednání se subjekty, jichž se dotýkají projednávané věci.

2. Pořad jednání rady města se stanoví:

    a) na základě vlastní iniciativy rady města,

    b) na základě návrhů, dotazů, připomínek a podnětů MěÚ a jiných subjektů,

    c) na základě písemných návrhů a peticí občanů.

3. Rada města určí komise a odbory městského úřadu, které budou spolupracovat na přípravě materiálů k jednání rady města.

4. a) Rada města určí způsob přípravy písemných materiálů, odpovědnost za jejich zpracování a termín vyhotovení. Tajemník MěÚ kontroluje a koordinuje přípravu materiálů.

    b) Materiály určené pro jednání musí být ucelené, úplné, stručné, pravdivé a přehledně uspořádané. Nevyhovující materiály může rada města vrátit k přepracování s určením termínu.

5. Iniciativní návrhy členů rady města lze předkládat ústně. Na tyto návrhy se dále vztahují požadavky uvedené pod bodem 4 b).

6. Písemné materiály by měly být členům rady města předány nejméně 7 dnů přede dnem jednání, nebo odeslány 6 dnů přede dnem jednání.

 

Článek V.
Vlastní jednání

1. Jednání rady města jsou neveřejná. Svou neúčast omlouvají členové rady města starostovi s uvedením důvodu. Pozdní příchod a předčasný odchod omlouvá starosta.

2. Jednání rady města řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta. Starosta (místostarosta) dále řídí hlasování, přerušuje a ukončuje jednání a dbá na to, aby jednání mělo věcný průběh.

3. Předsedající:

a) zahájí jednání ve stanovenou hodinu, popř. nejpozději v době, kdy je v jednací místnosti přítomna nadpoloviční většina všech členů rady města, nejdéle však do 15 minut,

b) konstatuje schopnost rady města usnášet se. Není-li při zahájení jednání nebo v jeho průběhu přítomna nadpoloviční většina všech členů rady města, ukončí předsedající jednání a svolá jednání náhradní.

4. Rada města schválí, případně upraví pořad jednání. Rada města může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout.

5. a) V úvodu jednání je rada města seznámena s eventuálními peticemi občanů zaslanými městskému úřadu či ostatními závažnými skutečnostmi, které se udály od minulého jednání rady města a nejsou předmětem programu.

b) Zprávy, návrhy a ostatní záležitosti zařazené na pořad jednání uvádí člen rady města, příslušný vedoucí odboru MěÚ, příslušný vedoucí pracovník řízené organizace, popř. jiný předkladatel.

c) O slovo se žádá zvednutím ruky v průběhu jednání. O slovo lze požádat jen do té doby, dokud není vyhlášeno ukončení rozpravy k projednávané otázce. Nikdo, komu nebylo předsedajícím slovo uděleno, se ho nemůže ujmout.

d) Rada města může schválit omezující opatření podle průběhu jednání:

- doba diskusního příspěvku se omezuje na 3 minuty, u předkladatele na 10 minut,

- technické poznámky se zkracují na 1 minutu.

e) Předsedající ukončí rozpravu, nehlásí-li se již nikdo o slovo.

f) Návrh na ukončení rozpravy může kdykoliv podat kterýkoliv člen rady města. O tomto návrhu se hlasuje bez rozpravy.

6. Po každých přibližně 2 hodinách jednání vyhlašuje předsedající přestávku v trvání 15 minut.

  

Článek VI.
Usnesení

1. a) Ke každému bodu pořadu jednání se přijímá usnesení. Návrh usnesení musí být součástí písemně nebo ústně předkládaného materiálu. Usnesení musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry a opatření musí být formulovány stručně, adresně s termíny plnění a určením odpovědnosti za splnění ukládaných úkolů.

b) Ke každému návrhu lze vznést protinávrh.

c) Rada města může též rozhodnout, že věc vyžaduje další objasnění a odložit její projednávání na příští jednání. Zároveň může stanovit termín tohoto jednání.

2. a) Hlasuje se zpravidla zdvižením ruky. Nejprve se hlasuje o protinávrzích vpořadí, v jakém byly vzneseny. Není-li schválen ani jeden protinávrh, hlasuje se o původním návrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

b) Kterýkoli člen rady města může navrhovat jiný způsob hlasování. O tomto návrhu se hlasuje bez rozpravy.

c) Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů rady města.

3. Usnesením se v tomto jednacím řádu rozumí též nařízení města, popř. obecně závazná vyhláška města.

 

Článek VII.
Plnění usnesení a jeho kontrola

1. Plnění usnesení zabezpečuje podle pokynů starosty tajemník MěÚ, a dále pak městský úřad, jednotlivé komise a řízené organizace.

2. O plnění usnesení podává radě města zprávu tajemník MěÚ vždy po skončení kalendářního čtvrtletí.

 

Článek VIII.
Ukončení jednání

1. Předsedající prohlásí jednání za ukončené, je-li vyčerpán pořad jednání a nikdo se již nehlásí o slovo, nebo klesne-li počet přítomných členů pod nadpoloviční většinu všech členů rady města, nebo trvá-li jednání déle než 6 hodin.

2. Předsedající rovněž prohlásí jednání za ukončené, nastanou-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání.

 

Článek IX.
Zápis

1. O průběhu každého jednání rady města se pořizuje písemný zápis, který vyhotovuje pověřený pracovník MěÚ. Zápis z jednání rady města se písemně vyhotovuje do 7 dnů po skončení jednání a do 14 dnů po skončení jednání se rozesílá všem členům zastupitelstva města. Fyzickým a právnickým osobám, jichž se dotýká konkrétní usnesení obsažené v zápisu, se ve stejné lhůtě zašle pouze toto usnesení.

2. Schválený zápis osvědčuje průběh jednání a obsah přijatých usnesení. Jeho nedílnou součástí jsou návrhy a dotazy podané při jednání písemně.

3. V zápisu se uvádí:

  a) den a místo jednání,

  b) hodina zahájení jednání,

  c) počet přítomných a jména omluvených a neomluvených členů rady města,

  d) schválený pořad jednání rady města,

  e) průběh a výsledek hlasování,

  f) přijatá usnesení,

  g) další skutečnosti, které se mají podle rozhodnutí rady města nebo na žádost člena rady města stát součástí zápisu.

4. Zápis podepisují starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. Zápis musí být uložen na městském úřadu k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán okresnímu archivu k archivaci.

5. Z jednání lze též pořídit zvukový či obrazový záznam. Tento však nenahrazuje zápis.

 

Článek X.
Ustanovení závěrečná

1. Tento jednací řád může měnit nebo doplňovat pouze Rada města Strakonice.

2. Jednací řád musí být při jednání rady města vždy připraven v jednací místnosti k nahlédnutí. Jednací řád obdrží každý člen rady města.

3. Tento jednací řád byl schválen Radou města Strakonice dne 1. 11. 2000 a nabývá účinnosti dnem 12. 11. 2000. Tímto okamžikem pozbývá platnosti a účinnosti jednací řád Městské rady města Strakonice schválený dne 10. dubna 1991.