Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Ilustrační obrázek k problematice www.nevajgluj.cz
09. 2. 2024

Na tyto a další otázky odpoví vyhodnocení průzkumu týkajícího se nakládání s nedopalky.

https://nevajgluj.cz/.../vyhodnoceni-pruzkumu-k-nakladani...

Životní podmínky 2024 – výběrové šetření v domácnostech
05. 2. 2024

Životní podmínky 2024 – výběrové šetření v domácnostech

Každoročně ČSÚ organizuje šetření o životních podmínkách českých domácností. Smyslem je získat dlouhodobé srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel.
Vlastní šetření proběhne od 3. února do 23. června 2024 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů, kteří se budou prokazovat oficiálním průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti.
Řízením a koordinací šetření je v Jihočeském kraji pověřena Ing. Viera Ziková, tel: 386 718 561, 606 589 826, e.mail: viera.zikova@czso.cz.

Informace pro vlastníky nemovitých věcí
12. 1. 2024

Informace k dani z nemovitých věcí

na zdaňovací období roku 2024 pro obec:

 

S T R A K O N I C E

údaje k dani z pozemků

katastrální území (k. ú.)

 

kód k.ú.

prům. cena zem. půdy (Kč/m2)

zjednodušená evidence pozemků

Strakonice

 

755915

7,03

není

Dražejov u Strakonic

 

755940

6,28

není

Hajská

 

697753

7,57

není

Modlešovice

 

697761

7,15

není

Nové Strakonice

 

755923

7,24

není

Přední Ptákovice

 

755931

4,87

není

Střela

 

755958

5,38

není

 

Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven ze zákona na celém území obce takto:

k.ú. Strakonice

2,0

k.ú. Dražejov u Strakonic

2,0

k.ú. Hajská

2,0

k.ú. Modlešovice

2,0

k.ú. Nové Strakonice

2,0

k.ú. Přední Ptákovice

2,0

k.ú. Střela

2,0

údaje k dani ze staveb a jednotek

Koeficient je pro níže uvedený předmět daně stanoven ze zákona na celém území obce takto:

budova obytného domu (H)

ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu (I)

zdanitelná jednotka, jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná pro bydlení – byt (R)

ostatní zdanitelná jednotka (Z)

k.ú. Strakonice

2,0

k.ú. Dražejov u Strakonic

2,0

k.ú. Hajská

2,0

k.ú. Modlešovice

2,0

k.ú. Nové Strakonice

2,0

k.ú. Přední Ptákovice

2,0

k.ú. Střela

2,0

 

Koeficientem ve výši 1,5 stanoveným obcí se na celém území obce násobí sazba daně u:

- budov pro rodinnou rekreaci a budov rodinných domů využívaných pro rodinnou rekreaci (J) a u budov, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám (K), s výjimkou garáže;

- u garáží vystavěných odděleně od budov obytných domů (L) a u zdanitelných jednotek, jejichž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž (V);

- u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek, jejichž převažující část zastavěné plochy nadzemní části zdanitelné stavby nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky je užívaná k

  • podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství (M), (S)
  • podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě (N), (T)
  • ostatním druhům podnikání (O), (U)

 

Místním koeficientem ve výši 2 stanoveným obcí se na celém území obce:

násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů (A) a trvalých travních porostů (B).

podání daňového přiznání

Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací období roku 2024 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka, nejpozději do 31. ledna 2024. Noví poplatníci daně podají daňové přiznání na územní pracoviště dle pokynu GFŘ – D – 62, který je k dispozici na každém územním pracovišti, případně na internetové adrese finanční správy.

V souvislosti s „konsolidačním balíčkem“, který byl ve Sbírce zákonů zveřejněn jako zákon č. 349/2023 Sb. a jehož obsahem je rovněž Novela daně z nemovitých věcí, byl na stránkách FS vytvořen pro poplatníky daně z nemovitých věcí odkaz v sekci  - DANĚ-DANĚ-DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ - Novela zákona o dani z nemovitých věcí (konsolidační balíček) dostupný na níže uvedeném odkaze, kde lze dohledat podrobnější informace: 

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/novela-zakona-o-dnv-2024

Na internetových stránkách FS jsou pro orientaci poplatníků daně k novele daně z nemovitých věcí uloženy soubory. Jedná se o soubory:

  • Stručný popis významných změn v zákonu o dani z nemovitých věcí
  • Kdo musí podávat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2024 z důvodu novely zákona o dani z nemovitých věcí:
  • Změny, které nevyvolají povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2024 z důvodu novely zákona o dani z nemovitých věcí
  • Kdo si může nově nárokovat osvobození na zdaňovací období roku 2024 z důvodu novely zákona o dani z nemovitých věcí

 

Případně lze pro informace možno využít i další odkaz umístěný na stránkách FS:

Zkontrolujte si, jestli nemáte povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024 | 2023 | Informace, stanoviska a sdělení | Daň z nemovitých věcí | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

Dále byla pro poplatníky daně spuštěna nová služby předvyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, kterou mohou využít pouze uživatelé přihlášení do Daňové informační schránky (DIS+).  Více informací naleznete na tomto odkazu:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2023 a v tiskové zprávě (https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2023/financni-sprava-spousti-pilotni-provoz-predvyplneni-priznani-dnv)

Přiznání k dani z nemovitých věcí lze vyplnit elektronicky prostřednictvím Online finančního úřadu na adrese www.mojedane.cz v sekci Elektronická podání pro Finanční správu – Elektronické formuláře – Daň z nemovitých věcí – Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Online finanční úřad obsahuje veškeré číselníky nutné pro vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí včetně nápovědy. Tiskopis daňového přiznání v elektronické podobě ve formátu PDF je k dispozici ke stažení na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz v nabídce Daňové tiskopisy. Na portálu Moje daně lze pro zpracování daňového přiznání vyhledat příslušné koeficienty obcí v sekci Vyhledávání koeficientů DNE.

Pokud by nebylo daňové přiznání podáno včas, případně by nebylo podáno vůbec, vzniká při splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu.

Placení daně z nemovitých věcí

Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 31. května 2024. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.

Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb splatných nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu 2024, u ostatních poplatníků daně splatných nejpozději do 31. května a do 30. listopadu 2024.

Není-li splátka daně nebo splatná daň uhrazena nejpozději v den její splatnosti, vzniká poplatníkovi při splnění zákonných podmínek povinnost uhradit úrok z prodlení.

bezhotovostní placení daně

bankovní účet Finančního úřadu pro Jihočeský kraj - číslo:   7755-77627231/0710

IBAN: CZ25 0710 0077 5500 7762 7231           BIC kód: CNBACZPP

konstantní symbol:     1148 – platba převodním příkazem

variabilní symbol:       fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ

úhrada daně prostřednictvím SIPO

Služba umožňuje poplatníkům bezstarostné placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO podle Podmínek zveřejněných Finanční správou.

Pro zřízení služby poplatník vyplní „Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ a s dokladem o přidělení spojovacího čísla SIPO nebo aktuálním rozpisem bezhotovostní platby SIPO doručí územnímu pracovišti, na němž má veden spis k dani z nemovitých věcí. Spojovací číslo SIPO lze případně získat na kterékoliv poště. Pokud poplatník předá podklady do 31. ledna 2024, bude daň hrazena prostřednictvím SIPO od roku 2024. Daň bude automaticky hrazena i v následujících zdaňovacích obdobích i v případě změny výše stanovené daně z nemovitých věcí.

zaslání údajů pro placení daně na e-mail

Poplatníkům s touto zřízenou službou zašle správce daně před splatností první splátky daně každý rok informaci s údaji pro placení daně na jimi určenou e-mailovou adresu, tj. údaji o výši stanovené daně, nedoplatku nebo přeplatku, údaji pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu prostřednictvím internetového bankovnictví i mobilních platebních aplikací. V případě, že poplatník opomene uhradit daň včas, zašle správce daně na e-mail následně vyrozumění o nedoplatku.

V souladu s přijetím „konsolidačního balíčku“ a novely daně z nemovitých věcí je s účinností od 1.1.2024 nově možnost pro poplatníky zaslat správci daně Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, jako elektronickou kopii dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, tj. postačí, aby poplatník správci daně zaslal e-mail (na e-mailovou adresu příslušného územního pracoviště) obsahující scan vlastnoručně podepsané Žádosti ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem (§ 15 odst. 6 zákona o dani z nemovitých věcí).

Pro zřízení služby na rok 2024 poplatník doručí vyplněnou „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“ do 15. března 2024 na územní pracoviště, na němž má uložen spis k dani z nemovitých věcí. Údaje pro placení daně z nemovitých věcí budou poplatníkovi automaticky zasílány e‑mailem i v následujících zdaňovacích obdobích.

Služba je elektronickou náhradou za každoročně zasílané složenky pro placení daně, kterým správce daně zasílá podrobnou informaci pro placení daně na zvolenou e-mailovou adresu. Tato služba není určena poplatníkům, kteří platí daň prostřednictvím SIPO, jimž je zasílán rozpis plateb SIPO.

úhrada daně v hotovosti

UPOZORNĚNÍ: daň v hotovosti je možné hradit pouze na Územním pracovišti v Českých Budějovicích v pondělí a ve středu v pokladních hodinách vždy od 8:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:30 hod.

Výběrové řízení
11. 1. 2024

Tajemnice Městského úřadu Strakonice vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa s předpokládaným termínem nástupu 01.07.2024.

Nabídka pomoci
03. 1. 2024

Strakonická Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy nabízí své služby, a to i mimo kapacity poradny, osobám zasaženým událostmi na Filozofické fakultě UK.

Podrobnosti naleznete v přiloženém letáku.

 

Zdroj foto:pixabay

Tříkrálový koncert
02. 1. 2024

Ve středu 3. 1. 2024 se v kostele sv. Markéty od 18 hodin uskuteční koncert, jehož výtěžek poputuje na podporu Tříkrálové sbírky.

Srdečně zve Charita Strakonice

Oznámení o zrušení novoročního ohňostroje
28. 12. 2023

Za vedení města oznamuji, že letošní novoroční ohňostroj bude zrušen. Důvod, který k tomuto rozhodnutí vede je myslím zcela zřejmý a netřeba ho příliš dlouze rozvádět. Tím spíše, dotýká-li se neštěstí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy přímo našeho města.

Respektujeme a tímto se připojujeme k doporučení ministra vnitra Víta Rakušana neprohlubovat napětí a případná traumata, které po sobě násilí zanechalo.
Zároveň upřímně prosím všechny Vás, kteří příchod Nového roku budete oslavovat, abyste tak činili s přihlédnutím k pietě po rodinách pozůstalých i těch, kteří se z otřesného zážitku vzpamatovávají. Nepoužívejte k oslavám zábavní pyrotechniku. Oslavovat je možné i bez těchto hlučných projevů.

Všem děkuji za vyjádření solidarity a zároveň přeji, aby nový rok 2024 přinesl radost, byl naplněn zdravím, vírou a nadějí.   

Břetislav Hrdlička, starosta města

Vyjádření vedení města Strakonice k událostem na FF UK
22. 12. 2023

S obrovským zármutkem jsme během včerejšího podvečera sledovali informace, které postupně přicházely z místa hrůzného činu, který navždy změní chápání světa a to nejen mezi přímými účastníky neštěstí i u nás ostatních. Na to, co se stalo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nikdo z nás naše děti nedokázal připravit a obáváme se, že ani připravit nedokážeme.
Je zcela nepochopitelné, že v civilizované společnosti na akademické půdě může jedinec spáchat tak strašný čin.
Chtěli bychom vyjádřit upřímnou soustrast a lítost všem příbuzným a rodinám obětí, které si střelba vyžádala. Jen těžko si můžeme představit hloubku utrpení, které prožíváte. V myšlenkách jsme s vámi.
Zraněným přejeme brzké uzdravení, přestože víme, že bolestné jizvy na duších budou jen stěží zmírněny.
Otec Jan Doležal přislíbil během vánočních bohoslužeb vzpomenout na oběti neštěstí. Především pak během hlavní půlnoční mše svaté ve 22 hodin 24. prosince proběhnou přímluvy za zemřelé a jejich rodiny. Prosíme, buďte v myšlenkách se všemi.

Břetislav Hrdlička, starosta města
Rudolf Oberfalcer, místostarosta města
Jaroslav Horejš, místostarosta města

Za studenty a přímé účastníky masakru na FF UK spjatými s naším městem přinášíme jejich myšlenky, pocity, poselství, vyjádření hlubokého smutku. Děkujeme vám za vaše slova i odvahu napsat je.

Na světě jsou situace, které nemají logického vysvětlení. Je krásné, když jsou ony situace pozitivní a srdcervoucí, když jsou negativní. To, co se včera odehrálo na akademické půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je nepopsatelný čin, který pro nás, studenty, nemá logického vysvětlení. Vlastně jej nechápeme, nedokážeme vstřebat, uvěřit mu. Není nic, co by nás na tuhle situaci připravilo. I proto je teď tak obtížné, pro každého jednoho studenta FF UK, přijmout tento fakt, smířit se s ním a naučit se s ním pracovat. Zdá se to jako nezvladatelný úkol vstřebat všechny emoce, které s námi nyní zmítají a jejich tíha asi nikdy úplně neodezní.
Mnoho z nás zde bylo, či mělo spolužáky, přátele, kolegy, kantory se kterými jsme se zde potkávali. Bohužel někteří z nás neměli štěstí a my se s nimi už nikdy neuvidíme. Některé rodiny už nikdy nebudou kompletní. Tímto chladnokrevným a bezprecedentním útokem byly rozervány na kusy. To je věc absolutně strašlivá a hrozná. Cítíme upřímnou a hlubokou soustrast se všemi, kteří nás upustili.
Až se jednou znovu setkáme, tato setkání už nikdy nebudou taková, jako dřív. Až budeme připraveni, budeme hledat cesty, jak se vrátit do doby před tímto masakrem. Budeme hledat cestu, jak z naší fakulty znovu udělat druhý domov, ve kterém se, snad jednou, budeme znovu cítit bezpečně. Budeme připraveni vrátit se semknuti více než jsme byli doposud.
Není teď čas na vzletná slova, ale na obyčejnou lidskou solidaritu, která je teď světlem v této pochmurné době. Zavolejte svým známým z FF UK, buďte tu s nimi a pro ně. Podpořte sbírku na pomoc obětem. Podpořte krizové linky. Nesdílejte senzace.
Upřímnou soustrast všem těm, kteří s námi už nejsou. Není to fér, není to spravedlivé, není to správné. 14 lidských životů je až přespříliš moc. Prosíme, buďte v myšlenkách a modlitbách s námi.

Vaši studenti FF UK

zdroj ilustrační foto: domaci.hn.cz

NON-STOP pomoc v krizových situacích (pády, zranění)
18. 12. 2023

Princip služby spočívá v tom, že klient má stále u sebe (na ruce) malé elektronické zařízení (hodinky, náramek). Po jeho stisknutí se ozve hlas asistenta a ten po vyhodnocení situace zvolí postup a formu zajišťované pomoci. Profesionálně proškolený asistent je s klientem
v neustálé komunikaci až do úplného vyřešení celé situace.

Zařízení dokáže samo rozpoznat a upozornit na nestandardní situace (náhlý pád či déle trvající nehybnost) i když klient nestihne aktivovat tlačítko. Zároveň se lokalizuje (GPS/GSM) místo
v jakém se klient nachází. Asistent i v těchto případech volá na zařízení a ověřuje stav klienta.

Senior a jeho rodina tak mají jistotu, že se mu vždy dostane rychlé a optimální pomoci v domácím i venkovním prostředí. Uživatel tím získá větší sebedůvěru a nemusí se
omezovat ve svých aktivitách a oblíbených činnostech kvůli obavám z nečekaných problémů.