Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

obrázek
21. 1. 2016

Zimní speciální hry v Horní Malé Úpě konané v rámci Českého hnutí speciálních olympiád 

Sportovci ze Strakonic se zúčastnili těchto překrásných her a během mrazivého týdne urputně soutěžili buď v klasickém lyžování 500m + 1 km, 1 km+3km a štafety nebo  v alpských disciplínách – slalom, obří slalom a super G.

Tyto národní hry ČHSO byly kvalifikační do WSO 2017 v Rakousku. Závodilo se dle oficiálních sportovních pravidel SO, která jsou zpracována na základě pravidel FIS a Special Olympics. Naši sportovci byli ubytováni ve Sportcentru, kde si užívali komfort po všech stránkách.

V první skupině byli lyžaři v klasickém lyžování, ve druhé jeden sjezdař. Běžkaři se na start vypravovali necelé dva km od centra Úpy a sjezdaři závodili na nedaleké sjezdovce dlouhé téměř 2 km. Během her byl zajištěn doprovodný program. Bylo možné shlédnout výstavu k 25 letům ČHSO, která byla umístěna v Informačním centru Obecního úřadu v Horní Malé Úpě, Program ,,Zdravý sportovec“: šetření zdatnosti, FUN Fitness, Fit Feet a Zdravé zuby a školení  Fitness.

Naši závodníci obdrželi celkem 13 medailí a 3 účastnické stužky.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS:

Klasické lyžování:

Josef Doubek- 5. místo za 1000 m, 2. místo za 3000 m

Josef Hodánek- 1. místo za 500m, 3. místo za 1000m

Tomáš Kunc- 3. místo za 1000m, 2.místo za 3000 m

David Šrámek- 5. místo za 1000m, 4. místo za  500m

Luboš Vokatý  -  2. místo na 1000m, 3. místo za 3000 m

Marcela Štajnerová- 1. místo na 1000m, 2.místo za 500m

Štafeta (4 x 1000 m)ve složení Josef Doubek, Tomáš Kunc, Lubomír Vokatý a dobrovolnice z jiného zařízení – 2. místo

 

Sjezdové lyžování:

Roman Šejna- 1. místo za slalom,  2. místo v obřím slalomu, 3.místo za SUPER G

 

Naši sportovci nezaháleli ani ve volném čase – absolvovali BOWLING a účastnili se i pravidelných diskoték pořádaných organizátory. Zkrátka si tento týden užili naplno.

Po slavnostním vyhlášení vítězů, vyfotografováním se s Krakonošem a celebritou Vlastimilem Harapesem a ostatními členy olympijského výboru následovalo losování závodníků na WSO 2017 v Rakousku. Do slosování byli zařazeni závodníci, kteří se umístili na prvních místech různých kategorií. Kvóty byly pro ČR omezené. Pro běžecké disciplíny 10 míst a pro alpské lyžování 8 míst. Již několik let se Denní stacionář účastnil zimních speciálních her v Horní Malé Úpě, ale za celou historii se nepodařilo získat nominaci na WSO. Letošní rok 2016 byl pro nás šťastlivý. Na dva sportovce se usmálo štěstí a byli nominování na WSO (světové hry) 2017 v Rakousku. Sjezdař Roman Šejna a závodnice v klasickém lyžování Marcela Štajnerová se budou tedy pomalu připravovat na SVĚTOVÉ HRY v Rakousku. Tento obrovský úspěch byl náležitě oceněn z řad všech sportovců a trenérů, kteří se účastnili her.

Celé hry proběhly dobře - s nadšením a sportovním nasazením našich závodníků i přes někdy typicky horské proměnlivé počasí.

Jitka Křišťanová, MěÚSS

 

 

obrázek
20. 1. 2016

Informace o provozu nové webové aplikace „Geoportál Jihočeského kraje“

Odbor rozvoje Městského úřadu Strakonice informuje o existenci webové aplikace Krajského úřadu Jihočeského kraje "Geoportál Jihočeského kraje".

Jedná se o nově vytvořený informační systém pro efektivní sdílení a tvorbu územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace v Jihočeském kraji. Prostřednictvím této aplikace je možné žádat o data potřebná pro územně plánovací činnost, možnost nahlížet do různých mapových služeb. Je zde k dispozici metodická činnost poskytovaná krajem apod. Aplikace Geoportál je dostupná na internetové adrese: http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/

Pro bližší informace se můžete obrátit přímo na pracovníky Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic – Oddělení územního plánování.

obrázek
19. 1. 2016

Vyhlášení druhé vlny dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2016

Jihočeský kraj vyhlásil dne 14. 1. 2016 druhou vlnu dotačních programů pro r. 2016:

Podpora rozvoje sociálních služeb, Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, Podpora činnosti útulků pro zvířata, Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, Podpora cestovního ruchu, Podpora rodinné politiky, Podpora školství, Podpora rekonstrukcí a oprav požárních (návesních rybníčků) v obcích, Ochrana před povodněmi, Podpora odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích, Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji, Podpora plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v JčK, Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech, Podpora muzeí a galerií.

 

Termín pro podávání žádostí o poskytnutí dotace do výše uvedených dotačních programů je

od 15. 2. 2016 do 26. 2. 2016.

 

Kompletní soubor dokumentů potřebných k podání žádosti vč. elektronické žádosti a veškeré další informace naleznete na internetových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz - Dotace, fondy EU – Dotace Jihočeského kraje – Aktuální výzvy-dotace Jihočeského kraje.

 

Bližší informace poskytne:

Městský úřad Strakonice – odbor rozvoje, Pavla Němcová, tel.: 383 700 842, e-mail: pavla.nemcova@mu-st.cz.

Markéta Bučoková, PR

14. 1. 2016

Bezplatná insolvenční poradna v Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích byl vytvořen pro obyvatele Jihočeského kraje projekt Bezplatné insolvenční poradny.

Projekt vznikl s ohledem na potřebu hledání legitimních a kultivovaných cest pomoci předluženým nepodnikatelským subjektům ve spolupráci s Jihočeským krajem, Krajským soudem v Českých Budějovicích, Regionálním střediskem České advokátní komory pro jižní Čechy, Spolkem insolvenčních správců České Budějovice, Pobočkou Probační a mediační služby pro Jihočeský soudní kraj a jinými neziskovými organizacemi.

Pokud bude nutné klientele poskytnout další hrazenou právní pomoc, bude podána informace o tom, kteří členové komory a spolku se problematikou oddlužení zabývají. Volba bude již věcí vlastního uvážení a svobodného rozhodnutí klienta a dlužníci k ní nebudou nijak nabádáni.

Vedení Regionálního střediska České advokátní komory pro jižní Čechy a Spolku insolvenčních správců České Budějovice garantují, že výše požadovaných plateb nebude v takových případech přemrštěná, bude odpovídat možnostem klientů a zavedenému sazebníku těchto služeb.

Bezplatná insolvenční poradna je v provozu každý čtvrtek v čase od 13.30 - 15.30 hodin v sídle Probační a mediační služby v Českých Budějovicích, v ulici Karla IV. č. 12 (vchod z Kněžské ulice).


Markéta Bučoková, PR

13. 1. 2016

Seminář pro zájemce o zateplení bytových domů

Centrum pro regionální rozvoj ČR, České Budějovice ve spolupráci s městem Strakonice připravilo pro zájemce o zateplení bytových domů seminář o aktuální výzvě č. 16 Integrovaného operačního programu s názvem Energetické úspory v bytových domech.

Seminář se uskuteční ve středu 3. února od 16.00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2.

Hlavním tématem semináře budou energetické úspory v bytových domech a kritéria přïjetelnosti a formální náležitosti.

Seminář je zdarma.

Veškeré doplňující informace obdržíte na Odboru rozvoje MěÚ Strakonice - Mgr. Magda Sedmíková.

Markéta Bučoková, PR

11. 1. 2016

Přiznání daně z nemovitých věcí

Vzhledem k blížícímu se termínu 1.února 2016 pro podání přiznání daně z nemovitých věcí  na zdaňovací období roku 2016 Vám předkládáme pro lepší orientaci informační leták pro vlastníky nemovitých věcí v katastrálních územích naší obce.

Informační leták, který je přílohou zprávy, obsahuje údaje potřebné pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí včetně např. údajů o úředních hodinách pro podání přiznání a údaje pro zaplacení daně z nemovitých věcí.

Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací období roku 2016 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka, nejpozději do 1. února 2016. Předejdete tím tak zbytečné penalizaci, která v případě opožděného podání daňového přiznání hrozí.

Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas, případně nebylo podáno vůbec, vzniká při splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu.

Markéta Bučoková, PR

obrázek
08. 1. 2016

Oznámení o výluce v železniční přepravě.

v souladu s doporučením pro zkvalitnění přepravních služeb vás informujeme, že ve dnech 19.- 22.1. a 29.2. 2016 proběhne výluka železniční přepravy na trati číslo 190 v úsecích:

Čejetice - Strakonice                         v termínu 19. a 20.1.

Strakonice - Horažďovice předměstí v termínu 21. a 22.1.

Ražice - Strakonice                           v termínu 29.2.

Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.
 

obrázek
08. 1. 2016

Kotlíkové dotace - „Snižování emisí z lokálního vytápění domácností v Jihočeském kraji."

Dne 18. 12. 2015 byla vyhlášena 1. výzva v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji."

Zájemci o výměnu zastaralého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech z celého Jihočeského kraje si tedy již mohou stáhnout na webových stránkách Jihočeského kraje http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v záložce "Výzvy" veškeré dokumenty potřebné k podání žádosti (formulář žádosti, návod k vyplnění žádosti, přílohy, pravidla dotačního programu atd.) a začít s její přípravou.

Příjem žádostí (nejprve odeslání elektronické žádosti s následným doručením podepsané papírové žádosti) bude zahájen 18. 1. 2016 a poběží do 31. 3. 2016 do 14 hod.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/, kde jsou uvedeny i kontakty na pracovníky, kteří budou mít administraci žádostí na starost a kteří zodpoví případné dotazy týkající se podání žádosti.

Markéta Bučoková, PR

obrázek
05. 1. 2016

Ski areál Kubova Huť ve spolupráci s městem Strakonice nabízí svým návštěvníkům

20% slevu z obvyklého ceníkového jízdného.

Sleva není poskytována na tzv. hodinové jízdné. Oproti tomu je naopak poskytována jak pro jednotlivce, tak pro rodiny.

Slevový voucher je možné si vyzvednout v Informačním centru Strakonice.

Skipasy jsou přenosné z LV Školní na LV Pod Obrovcem.

 

 

Ski areál Kubova Huť se rozprostírá v nadmořské výšce 1 000 až 1 200 metrů nad mořem. Středisko je tvořeno čtyřmi sjezdovkami, z nichž jedna je červená a ostatní modré. Červená sjezdovka nese název Střecha a dominuje délkou 600 metrů. Přepravu zajišťují dva vleky s celkovou přepravní kapacitou 976 osob za hodinu. Svůj automobil můžete nechat odpočívat na bezplatném parkovišti, které se nachází nedaleko vleku. Kvalita sněhové pokrývky je zajištěna umělým zasněžovacím systémem a umělé osvětlení umožňuje provoz večerního lyžování.

Lyžařské areály jsou denně upravovány rolbou.

Ski areál Kubova Huť disponuje lyžařskou školou, půjčovnou sportovního vybavení a kvalitním ski servisem. Svah Školní má upravovaný prostor pro sáňkování a bobování. Pro milovníky snowboardingu je připraven snowpark se 3 skoky, 15 raily a miniparkem pro začátečníky. V případě dobrých sněhových podmínek je v prostoru sjezdovky Střecha dráha na ski&snb cross. Své prázdné žaludky naplníte v místním občerstvení. V Kubově Huti je celá řada ubytovacích možností.

Markéta Bučoková, PR