Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Jirka

Otázka: 

Dobrý den, v září by se měl schvalovat nový územní plán obce, rád bych se zúčastnil veřejného projednání. Kdy a kde se bude konat? Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

veřejné projednání se bude konat v pondělí dne 11.7.2011 od 15.00 hod. v sále Městského domu kultury ve Strakonicích. Dne 25.5.2011 byla vyvěšena veřejná vyhláška s touto informací i na webových stránkách města. Celý návrh územního plánu Strakonic je k nahlédnutí na odboru rozvoje MÚ Strakonice - kancelář úřadu územního plánování (přízemí nádvorní budovy) a rovněž na webových stránkách města. Koordinační výkres je k nahlédnutí rovněž v infocentru na Velkém náměstí.

Ing. Jaroslav Bašta, odbor rozvoje

Jirka

Otázka: 

Dobrý den, rád bych věděl, kdo je vlastníkem parkovací plochy pod kostelem Sv. Markéty (předpokládám, že město) a přilehlých pozemků, které navazují na záď domů Palackého náměstí. Nešlo by v budoucnu upravit tuto plochu. Případně dostavba domů na blízkých pozemcích. Strakoničtí neustále postrádají klasický tvar náměstí. Myslím, že odstranění asfaltu, vydláždění, jinak koncipované parkování,"fontána" ve středu, osvětlení, případná dostavba domů by z této neupravené části města rázem vytvořila pěkné náměstí. Totéž se týká i plochy před obchodním domem Prior. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

vlastníkem parkovací plochy pod kostelem Sv. Markéty je Město Strakonice.

Funkční využití tohoto pozemku řeší regulační plán zóny Ostrov - Centrum, který byl zpracován v roce 2005 ateliérem A 32, s.r.o. Praha. V místě stávajícího parkoviště je zde navrženo dlážděné náměstíčko vč. vodních prvků a zeleně. Počítá se zde i s dostavbou zadních traktů domů na Palackého náměstí a celkovou revitalizací celého území. Úprava daného území bude realizována po etapách, přičemž jako první by měla být řešena ulice Kochana z Prachové a přemostění v ul. Tržní.

Území v okolí Prioru je řešeno urbanistickou studií - Úpravy parteru ul. na Ohradě a Bezděkovské, zpracované Ing. arch Rampichem, která navrhuje úpravy území od křižovatky s ul. Bezděkovská až po křižovatku s ul. Ellerova. Pro první etapu řešení tohoto území již bylo vydáno územní rozhodnutí.

Regulační plán Ostrov - centrum a urbanistická studie ulice Na Ohradě jsou k nahlédnutí na odboru rozvoje MÚ Strakonice.

Ing. Jaroslav Bašta, odbor rozvoje

Jirka

Otázka: 

Dobrý den,chtěl bych se zeptat, kdy bude odstraněno elektrické vedení mezi domy na Velkém náměstí, na kterém dříve viselo osvětlení? Ruší a kazí to celkový dojem při pohledu na rekonstruované náměstí.

Odpověď: 

Dobrý den,

převěsy, které před instalací nového osvětlení sloužili pro zavěšení veřejného osvětlení, byly dočasně ponechány pouze z důvodu instalace vánoční výzdoby. Odstranění převěsů je zadáno realizační firmě a proběhne co nejdříve. Na závěr letošního roku připravujeme instalaci nové vánoční výzdoby, která bude umístěna na nové stožáry veřejného osvětlení.

Ing.arch. David Andrlík, architekt města

 

 

Jiřina Kramulova

Otázka: 

Dobrý den, mám velkou prosbu. Mohli byste mi prosím poslat telefonní číslo na archiv Gymnazia ve Strakonicích - má sídlit někde u nemocnice a já to nemohu nikde najít. Moc Vám předem děkuji a jsem s pozdravem jiřina kramulová

Odpověď: 

Vážená paní Kramulová,

posílám vám kontakty na Státní okresní archiv Strakonice (více na www.ceskearchivy.cz)

tel. 383 321 062, e-mail: posta@st.ceskearchivy.cz. Adresa: Smetanova 351

386 11 Strakonice.

Tento archiv spravuje také fond gymnázia.

Mgr. Irena Malotová, PR

Jiří Jirka

Otázka: 

Dobrý den, kdy bude schválen nový územní plán Strakonic, resp. kdy se budou schvalovat Zásady územního rozvoje v ČB, které jsou patrně pro toto stěžejní? Kdy bude vydána vyhláška o novém ÚP a kdy budu moci na novém začít stavět? Návrh jsem samozřejmě viděl. Děkuji, Jiří Jirka.

Odpověď: 

Vážený pane Jirko,

zásady územního rozvoje Jihočeského kraje byly schváleny 13.9.2011. Nyní musíme počkat do nabytí jejich účinnosti, což je cca měsíční lhůta. Po té můžeme předložit zastupitelstvu města k vydání územní plán Strakonic, předpoklad je koncem tohoto roku (listopad - prosinec). Vyhláška k ÚP se podle nového stavebního zákona již nevydává. Vydává se územní plán a to formou opatření obecné povahy. Územní plán, resp. opatření obecné povahy nabývá účinnosti po 15 dnech od vyvěšení na veřejné vývěsce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Následně je možno zažádat o stavební povolení u zdejšího stavebního úřadu.

Ing. Jaroslav Bašta, odbor rozvoje

Jiří Hůla

Otázka: 

Prosím vedoucího pracovníka živnostenského úřadu Strakonice o odpověď na moji otázku. Může a podle jakých zákonných norem provádět ŽÚ Strakonice kontroly živnostníků, kteří sice často pracují ve Strakonicích, ale jejich příslušnost není zde, ale u jiného živnostenského úřadu. Děkuji za fundovanou odpověď. Hůla

Odpověď: 

Dobrý den,

místní příslušnost živnostenských úřadů je stanovena správním řádem, konkrétní úpravu najdete v § 11 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., z tohoto ustanovení vyplývá, že

živnostenský úřad je oprávněn provést kontrolu podnikatele, který je mu příslušný buď podle místa podnikání nebo podle vykonávané činnosti

výňatek zákona:

(1) Místní příslušnost správního orgánu je určena

a) v řízeních týkajících se činnosti účastníka řízení (§ 27) místem činnosti,

c) v ostatních řízeních týkajících se podnikatelské činnosti účastníka řízení, který je fyzickou osobou, místem podnikání

Bc. Jana Vadlejchová, živnostenský úřad

Jiří Holík

Otázka: 

Dobrý den, rád bych se zeptal z jakého důvodu je stále na Podskalí "prolézačka" z pneumatik (Krokodýl)? Přístup na ní je zakázán a jsem skálopevně přesvědčen, že ekoligická rovněž není (vliv UV záření na rozpad pneumatik, rozpad barev použitých na nátěr pneumatik atd.). Všechny tyto látky jsou následně deštěm omývané a přechází do půdy a následně do řeky. Pamatuji si s jakou slávou byl tento výtvor pana Pavla předáván městu. Proto se ptám, zda město bude iniciovat ostranění této prolézačky-neprolézačky z důvodu bezpečnostních (zranění dětí), hygienických (kontakt škodlivých látek s dětskou pokožkou) a ekologických odstraněn (podle mne by toto měl odstanit autor, který se zde zbavil nepotřebných pneumatik). Děkuji za odpověď (doufaje) Jiří Holík

Odpověď: 

Dobrý den,

předmětný herní prvek byl v době svého vzniku příjemným zpestřením. Doba pokročila a v souladu s aktuálně platnými normami již nelze tento herní prvek využívat pro hru dětí.

Z tohoto důvodu je na "pneumatiksaura" nahlíženo jako na plastiku, na kterou je zakázaný vstup. O míře ekologické zátěže a hygienické škodlivosti bych s Vámi polemizoval.

Předmětná plastika je v majetku města a připravuje se její náhrada za moderní herní prvek. Cena certifikovaného herního prvku s dopadovou plochou je značná a zatím nezbývají prostředky na její realizaci.

Ing.arch. David Andrlík, architekt města

jip

Otázka: 

Kde seženu informace, kteří nově zvolení zastupitelé se dostali do jakých funkcí firem a zařízení, které patří městu. Včetně těch, kteří se stali členy rady či místostarosty. Současně mě zajímá, zda jsou tito zastupitelé honorováni a pokud ano, kolik každý z nich dostává. Rád bych, abyste to uveřejnili zde, protože se jedná o veřejné peníze.

Odpověď: 

Dobrý den,

pokud jde o předsednictví či členství v dozorčích radách a představenstvech organizací  s majetkovou účastí nebo ve vlastnictví města, starosta a místostarostové v těchto funkcích pracují bez nároku na odměnu. Odměňování zastupitelů a neuvolněných radních se řídí vnitřními předpisy jednotlivých firem a je nákladovou položkou konkrétní organizace. Bližší informace můžete vyhledat v obchodním rejstříku www.justice.cz.

Mgr. Irena Malotová, PR

Jarmila

Otázka: 

Dobrý den, Dost často chodím po chodníku od křižovatky před bývalým Penny po pravé straně Husovou ulicí nahoru směrem k parku. Dne jsem byla svědkem ošklivé události, kdy šlo možná i o život. Asi 50 metrů v tomto směru od bývalého Penny k chodníku přiléhá nezabezpečená zahrada, který je asi 4 metry hloubkově pod úrovní chodníku. Tato zahrada patří k rodinnému domu v Bavorově ulici č.122. Dnes jsem byla svědkem toho, že do jámy, která není nijak zabezpečena a má plošné rozměry cca 1 x 6 metrů a je v úrovni chodníku lemována ostrou betonovou obrubou, spadl asi desetiletý chlapec, jeho kamarád stál na chodníku.Když chlapec ze "Smrtonosné pasti" vylézal, tekla mu z hlavy krev, měl roztržené kalhoty a kulhal. Chtěla jsem mu pomoci, ale kluci, asi se báli, přede mnou utíkali, postižený odkulhával, asi směrem na sídliště Mír. Pořádně jsem si tuto betonovou past prohlédla a skutečně jsem se utvrdila v tom, že se jedná o nemírně zdraví a životu nebezpečnou záležitost. Prosím vás o co nejrychlejší odpověď ve smyslu, kdo je za tuto "past" odpovědný a jaké zabezpečení kdo a kdy provede. Policie má slogan:"Pomáhat a chránit". Jaký slogan v tomto případě bude mít strakonická radnice. Děkuji za rychlou odpověď a zajištění pasti. Jarmila

Odpověď: 

Dobrý den,

majitel pozemku p.č. 384/6 v k.ú. Strakonice, na němž se Vámi uváděná „past" nachází, byl již v souvislosti s tímto problémem osloven a přislíbil nápravu v podobě vybudování nového oplocení.

Ing. Jan Blahout, investiční technik

Jarda

Otázka: 

Dobrý den, chci se zeptat jak často jsou v nabídce byty určené k přímému prodeji? A pokud by se neprodali ty co byly v nabídce nyní dávají se opět do prodeje? Jsou nějaké speciální podmínky pro to kdo může o byt žádat k prodeji? Myslím jako např. tr. pobyt ve ST a že nesmí být vlastníkem jiného bytu apod. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

pokud se uvolní bytová jednotka v domě, kde jsou ostatní byty prodané, je tento byt nabízen k prodeji. Nabídky těchto bytů jsou vždy zveřejněny ve Zpravodaji města, na internetových stránkách www.strakonice.eu a na vývěskách. Pokud se nabízená bytová jednotka neprodá, je opětovně nabízena k prodeji. V případě prodeje bytových jednotek do osobního vlastnictví neplatí žádné speciální podmínky pro prodej, pouze žadatel nesmí mít žádné nesplněné závazky vůči městu.

Eva Charvátová, majetkový odbor

Jana Čapková

Otázka: 

Dobry den Bydlim na Sidlisti 1. maje, ktere v soucasne dobe prochazi 2.casti revitalizace. V pristim roce by mel byt dokoncen stred sidliste, kde se take nachazi detske hriste č. 1140 a 1141. V soucasne dobe je hriste v zalostnem stavu - vytrhane oploceni, rozbita houpacka, ztvrdly pisek, krytina z dopadove plochy rozsypana na okolni chodnik, utrzena lanovka, vse zarostle travou. Chtela jsem se zeptat, jestli posledni cast revitalizace pocita i s opravou detskeho hriste? (např. oprava prolezacek nebo vymena oploceni za nejake plne - nyni je pouzit plot a vse se vysypava na chodnik, protoze hriste je trochu z kopce.) dekuji za odpoved Bc. Jana Čapkova

Odpověď: 

Vážená paní Čapková,

úpravy dětského hřiště by skutečně měly být součástí 3. etapy revitalizace sídliště 1. máje. Město Strakonice bude žádat o dotaci na další část projektu.

Mgr. Irena Malotová, PR

Jana

Otázka: 

Dobrý den,chtěla bych se zeptat, kdy se bude konat Václavská pouť.Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

letošní Václavská pouť ve Strakonicích se uskuteční 23. - 25. září.

Mgr. Irena Malotová, PR

Jana

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě jaká je lhůta vyřešení přestupku, či jiného problému, který byl přeposlán policií na přestupkovou komisi. Zvláště jednáli se o napadení jinou osobou. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

na řízení o přestupcích se vztahují obecné předpisy o správním řízení - zákon č.500/2004 Sb., není -li stanoveno jinak, tj. platí zde ustanovení § 71 o lhůtách pro vydání rozhodnutí a dále § 20 přestupkového zákona č.200/1990 Sb. podle kterého jednoroční lhůta k projednání přestupku běží od spáchání přestupku.

JUDr. Eva Dlouhá, odbor vnitřních věcí

Jan Kuneš

Otázka: 

Dobrý den, rád bych se zeptal na jednosměrné značení u nového kruhového objezdu na Velkém náměstí. Chodím tudy každý den do práce a všiml jsem si,že podle stávajícího značení řidič, který vjede na kruhový objezd směrem od Hvězdy bude nucen vrátit se stejným směrem zpět, objede tedy ůplně zbytečně celý objezd a pojede zase zpět ke hvězdě. Nebylo by lepší umístit jednosměrku pro vězd na objezd z této strany (aby tedy celé náměstí bylo jednosměrné) nebo změnit povolený směr průjezdu buď směrem k Bavorově ulici, nebo ke sv. Markétě? Pokud by značení zůstalo takové jako dosud, velmi by mě zajímalo jakým způsobem by náměstím projížděla např. městská doprava. To by jako jednou stranou zajel na náměstí, na objezdu by se otočil a jel by zpět? Děkuji za odpověď, Jan Kuneš, občan města Strakonice

Odpověď: 

Vážený pane Kuneši,

Vaše připomínka byla předána Radě města Strakonice. Více informací o dopravním režimu na Velkém náměstí najdete na http://www.strakonice.eu/co_vas_zajima nebo v novinkách v menu občan. Návrat MHD v podobě midibusu  se zastávkou před lékárnou je v plánu.

Mgr. Irena Malotová, PR

Jan

Otázka: 

Zdravím. Upozorňuji vás, že na horní straně Velkého náměstí je vyvrácena žulová "lavice" spolu s jejím okolím. Teď ještě několik dotazů: 1. Co a kdy bude osazeno na vysokém pylonu před Komerční bankou? 2. Jak uvažujete řešit pěší provoz kolem "piškotu"? Nyní si chodí kdo chce kudy chce. 3. Budou na ostatní "lavice" také doplněny dřevěné sedáky? Těžko si někdo sedne na studený kámen. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za upozornění. Stav prací na Velkém náměstí je průběžně kontrolován, nedodělky a vady jsou předkládány k nápravě. Pylonu bude zakončen kostkou s nerezovou konstrukcí hran rozměru cca 900 x 900 x 900 mm. V kostce budou ze tří stran osazeny hodiny s ciferníky, čtvrtá severní strana (k radnici) bude sloužit pro revizní vstup. Provoz i v této části je řešen dopravním značením, jedná se o obytnou zónu. V obytné zóně není předem určeno kudy musí chodci chodit. Mohou používat celý volný prostor. Rekonstrukce Velkého náměstí byla zaměřena především na chodce a na nejnutnější motoristický provoz. Řidiči v obytné zóně smí jet rychlostí nejvýše 20 km/hod., přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit. V případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Dále musí parkovat pouze na místech tomu určeným. Dřevěné sedáky budou osazeny i na ostatních kamenných blocích v ploše rekonstruované části náměstí. Uvnitř kruhového objezdu architekt nepředpokládal lavičky s dřevěnými sedáky, nicméně v současné době se jejich dodatečné osazení zvažuje.

Ing. Oldřich Švehla,