Úplná uzavírka komunikace - křižovatka Švandy dudáka - Mikoláše Alše.

 

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e úplnou uzavírku místní komunikace v místě křižovatky ulic Švandy dudáka a Mikoláše Alše – točny autobusu.
Uzavírka místní komunikace se povoluje z důvodu provedení stavby: „Rekonstrukce komunikace Švandy dudáka – točna autobusu“.
Úplná uzavírka místní komunikace se povoluje v termínu od 6.4.2018 do 13.5.2018.

Pravidelná linková osobní doprava
Uzavírka se dotkne linek pravidelné linkové osobní dopravy 380020 Strakonice – Blatná a 380170 Strakonice – Doubravice – Blatná – Buzice. Po dobu uzavírky bude u těchto linek zrušena zastávka Strakonice, Sídliště.

Městská hromadná doprava
Uzavírka se dotkne linek 385001 Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov, 385002 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov a linky 385005 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel. st. – Strakonice, Raisova, Strakonice – Starý Dražejov.
Po dobu uzavírky budou spoje výše uvedených linek jedoucí do Starého Dražejova vedeny po stanovené objížďce: Zvolenská ulice – sil. III/13911 – ulice K Dražejovu – Vodní – Mikoláše Alše – Švandy dudáka – K Dražejovu a dále dle platného jízdního řádu obousměrně. Z důvodu nemožnosti zajetí autobusů na točnu na Sídlišti bude zřízena náhradní zastávka MHD na sil. III/13911 obousměrně. Po dobu uzavírky se budou autobusy končící na zastávce Strakonice, Sídliště otáčet na kruhovém objezdu u čerpací stanice nad Kauflandem. Po dobu uzavírky budou u všech spojů výše uvedených linek MHD dočasně zrušeny zastávky Strakonice, Švandy dudáka, Strakonice, Profesora Skupy a Strakonice, Sídliště. Jako náhradní jsou určeny zastávky Strakonice, Jezárky a nově dočasně zřízená zastávka na sil. III/13911.
Dočasně zrušená (přemístěná) zastávka: Strakonice, Sídliště
Náhradní zastávka: bude zřízena na sil. III/13911 před křižovatkou s ul. Zvolenskou (obousměrně)

Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku):
- linky 380020 Strakonice – Blatná

- linky 380170 Strakonice – Doubravice – Blatná - Buzice

Zobrazit celý text: zobrazit

Krajský úřad Jihočeský kraj povoluje
žadateli – právnické osobě M-SILNICE a.s,.zastoupené na základě plné moci fyzickou podnikající osobou Pavlem Bílkem, částečnou uzavírku silnice I/4, ul. Písecká, (v úseku od objektu Jihospolu směr od Prahy vpravo kolem křižovatek s MK Raisova a II/173 ul. Lidická k mostu přes řeku Otavu ev. č. 4-045), Strakonice

Termín: 20. 3. - 16. 6. 2018

 

Důvod: provádění stavby „I/22 Strakonice“

 

Vedení dopravy: Po dobu částečné uzavírky jednoho jízdního pruhu silnice I/4 bude umožněn průjezd pro veškerou dopravu ve zbývajícím jízdním pruhu. Po dobu uzavírky je vedení pravidelných autobusových spojů (včetně MHD) navrženo takto:

Linky pravidelné linkové dopravy:

 

1. Dočasně zrušená zastávka: Strakonice, Ellerova-Hvězda

 

Náhradní zastávka: Strakonice, Ellerova-MŠ Termín dočasného zrušení zastávky: 20. 3. 2018 - 16. 6. 2018. Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku):

- linky 380120 Strakonice - Čejetice, Mladějovice
- linky 380220 Strakonice - Rovná - Osek, Jemnice – Radomyšl
- linky 370004 Stachy, Zadov - Strakonice - Dubenec - Praha

 

2. Dočasně zrušená zastávka: Strakonice, sídl. 1. máje
Náhradní zastávka: bez náhrady. Termín dočasného zrušení zastávky: 20. 3. 2018 - 16. 6. 2018. Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku):

 

- linky 380020 Strakonice - Blatná

- linky 380050 Strakonice - Střelské Hoštice - Horažďovice
- linky 380150 Strakonice - Volenice - Soběšice
- linky380160 Strakonice - Volenice - Strašice - Soběšice
- linky 380170 Strakonice - Doubravice - Blatná - Buzice
- linky 380210 Strakonice - Volenice - Zvotoky
- linky 380220 Strakonice - Rovná - Osek, Jemnice - Radomyšl

 

Linky MHD:
linka 385004 Strakonice, žel. st. - Strakonice, Velké nám. - Strakonice, Raisova - Strakonice, žel. st.
linka 385005 Strakonice, Modlešovice - Strakonice, žel. st. - Strakonice, Raisova - Strakonice, Sídliště - Strakonice, Starý Dražejov.

 

Po dobu uzavírky budou spoje linek MHD 385004 a 385005 vedeny po stanovené objížďce Radomyšlská ul. - Nerudova ul. - Lidická ul. a dále dle jízdního řádu obousměrně. Po dobu uzavírky budou zrušeny zastávky Raisova
a Raisova I. Jako náhradní zastávky budou používány dočasně zřízené zastávky v ulici Nerudova.

 

Podmínky rozhodnutí:
1. Předmětný úsek silnice I/4 smí být uzavřen pouze na dobu stanovenou tímto rozhodnutím.
2. Žadatel zajistí dopravní značení uzavírky v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Druh a umístění dopravních značek bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
3. Druh značek a jejich umístění stanovil na základě žádosti Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a SH dne 14. 3. 2018, pod č. j. KUJCK 36749/2018.
4. V době 6:00 – 18:00 hod. bude provoz řízen dostatečným počtem řádně proškolených a ustrojených osob.
5. Každou neděli počínaje nedělí 6. května 2018 v době 6:00 – 20:00 hod. bude provoz řízen dostatečným počtem řádně proškolených a ustrojených osob.
6. Ve svátek 2. dubna, 1. května a 8. května 2018 v době 6:00 – 20:00 hod. bude provoz řízen dostatečným počtem řádně proškolených a ustrojených osob.
7. Žadatel je povinen respektovat případné doplňující pokyny povolujícího silničního správního úřadu či Policie ČR, pokud budou z veřejného zájmu nutné.
8. Žadatel zodpovídá za dopravní značení uzavírky, jeho řádný stav a údržbu po celou dobu trvání uzavírky a za veškeré škody vzniklé uživatelům silnice I/4 z titulu nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí.
9. Žadatel zajistí informovanost cestující veřejnosti o dočasném dopravním opatření v obslužnosti zastávek, a to minimálně v rozsahu vylepení písemného oznámení na označnících dočasně zrušených zastávek.

Na tomto oznámení bude uvedeno:
- doba, po kterou nebude zastávka obsluhována veřejnou linkovou dopravou
- nejbližší obsluhovaná zastávka
- důvod, proč není zastávka obsluhována
- kontakt na osobu zodpovědnou za informovanost cestující veřejnosti o tomto dopravním opatření
10. Za bezpečnost silničního provozu na silnici I/4 a za veškeré škody vzniklé z titulu nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá pan Luděk Zemen, tel. č. 725 796 272.
11. Po skončení uzavírky zabezpečí žadatel uvedení dopravního značení do původního stavu.
12. Nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí zakládá skutkovou podstatu správního deliktu, za který může silniční správní úřad uložit pokutu podle příslušných ustanovení silničního zákona.

Zobrazit celý text: zobrazit

Městský úřad Strakoncie povoluje společnosti M-SILNICE a.s., částečnou  uzavírku silnice č. III/13911 v ulici Blatenská v úseku mezi křižovatkami ulic M. Alše a Zvolenská ve Strakonicích (délka uzavřeného úseku cca 80 m), při dodržení stanovených podmínek:

 

1) Uzavírka se povoluje v rámci realizace stavby „I/22 Strakonice“ v části výstavby okružní křižovatky  silnic III/13911 a místní komunikace ul. Zvolenská, po  předchozím  písemném  vyjádření  Policie ČR-KŘ, DI Strakonice  č.j. KRPC-167008-4/ČJ-2018-020706 ze dne  12.3.2018, vyjádření Správy a údržby silnic Jč kraje, závod Strakonice ze dne 13.3.2018 a vyjádření Města Strakonice ze dne 13.3.2018,  při dodržení jejich podmínek.

2) Uzavírka se povoluje v celkovém termínu:od 19.3.2018 do 7.5.2018

3) Uzavírka musí být řádně označena dopravními značkami dle přechodné úpravy silničního provozu, kterou stanovil zdejší silniční správní úřad opatřením obecné povahy dne 13.3.2018 pod č.j. MUST/011703/2018/OD/hev.

4) Komunikace může být uzavřena až po provedení dopravního značení.

5) Prostorové uspořádání křižovatky ulic M. Alše a Zvolenská a silnice č. III/13911 musí umožnit bezpečný průjezd autobusů o délce 12 m po celou dobu uzavírky.

6)  Žadatel zodpovídá za řádný stav  dopravního značení a jeho případnou obnovu během celé doby uzavírky.

7) Stanovené konečné termíny uzavírky nelze překročit bez souhlasu povolujícího orgánu,                       v případě dřívějšího ukončení prací je nutno ihned uzavírku ukončit.

8)  Po dobu povolené uzavírky musí být zajištěn vstup do všech objektů a na nemovitosti přiléhající ke komunikaci.

9) V souvislosti s uzavírkou nesmí dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu, nesmí být  ohrožováni nebo nadměrně omezováni chodci.

10) Veškeré pozemky včetně staveb na nich umístěných (komunikace apod.), které budou dotčené stavbou, musí být po skončení prací uvedeny do náležitého technického stavu.

11) Při provádění stavebních prací nesmí být nadměrně znečisťovány přiléhající komunikace,  nečistoty musí být průběžně odstraňovány a po ukončení stavebních prací musí být komunikace i s objekty a zařízením na nich umístěným náležitě vyčištěny. 

12) Žadatel zodpovídá za veškeré škody způsobené účastníkům silničního provozu či vlastníku komunikace nedodržením podmínek tohoto rozhodnutí.

13) Za dodržení veškerých podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá  stavbyvedoucí .                 

14) Povolujícímu orgánu,  Policii ČR-KŘ, DI Strakonice a vlastníkům komunikací zůstává  právo  dané podmínky upřesnit, případně změnit či zrušit, vyžádá-li si to zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu či obecný zájem.

 
 

 

Zobrazit celý text: zobrazit

Městský úřad  povoluje společnosti M-SILNICE a.s. částečnou  uzavírku silnice č. II/173 v ulici Radomyšlská ve Strakonicích, v místě budoucí okružní křižovatky silnice I/22 – levá polovina okružní křižovatky od centra směr Radomyšl, při dodržení stanovených podmínek:

1) Uzavírka se povoluje z důvodu provedení stavby „I/22 Strakonice“ v části zhotovení okružní křižovatky na  silnici II/173 Radomyšlská ve Strakonicích, po  předchozím  písemném  vyjádření  Policie ČR-KŘ, DI Strakonice č.j. KRPC-12469-8/ČJ-2018-020706 ze dne  12.3.2018 a vyjádření Správy a údržby silnic Jč kraje, závod Strakonice č.j. SÚS Jčk 3358/2018 ze dne 5.3.2018,  při dodržení jejich podmínek.

2) Uzavírka se povoluje v termínu od 20.3.2018 do 30.4.2018.

3) Uzavírka musí být řádně označena dopravními značkami dle přechodné úpravy silničního provozu, kterou stanovil zdejší silniční správní úřad opatřením obecné povahy dne 13.3.2018 pod č.j. MUST/011713/2018/OD/rod.

5) Komunikace může být uzavřena až po provedení dopravního značení.

6) V případě tvoření kolon a komplikací v silničním provozu v souvislosti s výstavbou okružní křižovatky na silnici I/4 požadujeme řízení provozu dostatečným počtem řádně proškolených, ustrojených (§ 20 vyhlášky č. 294/2015 Sb.) a vybavených osob v době od 6:00 hod. do 18:00 hod..

7) Budou vymezeny trasy pro pěší provoz pomocí červenobíle pruhované pásky, budou užity dodatkové tabulky s informačními nápisy pro pěší. Pěší provoz nesmí být po celou dobu trvání částečné uzavírky omezen.

8) Bude zajištěn provizorní příjezd z ulice Radomyšlská do lokality zahrádek nad budoucí okružní křižovatkou.

9) Žadatel zodpovídá za řádný stav  dopravního značení a jeho případnou obnovu během celé doby uzavírky.

10) Stanovený konečný termín uzavírky nelze překročit bez souhlasu povolujícího orgánu, v případě dřívějšího ukončení prací je nutno ihned uzavírku ukončit.

11)  Po dobu povolené uzavírky musí být zajištěn vstup do všech objektů a na nemovitosti přiléhající ke komunikaci.

12) V souvislosti s uzavírkou nesmí dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu, nesmí být  ohrožováni nebo nadměrně omezováni chodci.

13) Veškeré pozemky včetně staveb na nich umístěných (komunikace apod.), které budou dotčené stavbou, musí být po skončení prací uvedeny do náležitého technického stavu.

14) Při provádění stavebních prací nesmí být nadměrně znečisťovány přiléhající komunikace,  nečistoty musí být průběžně odstraňovány a po ukončení stavebních prací musí být komunikace i s objekty a zařízením na nich umístěným náležitě vyčištěny. 

15) Žadatel zodpovídá za veškeré škody způsobené účastníkům silničního provozu či vlastníku komunikace nedodržením podmínek tohoto rozhodnutí.

16) Za dodržení veškerých podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá stavbyvedoucí.                 

17) Povolujícímu orgánu,  Policii ČR-KŘ, DI Strakonice a vlastníkům komunikací zůstává  právo  dané podmínky upřesnit, případně změnit či zrušit, vyžádá-li si to zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu či obecný zájem.

 

 

Zobrazit celý text: zobrazit

Úplná uzavírka komunikace U Nádraží ve Strakonicích.

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e
společnosti HOCHTIEF CZ, a.s., úplnou uzavírku místní komunikace v ulici U Nádraží ve Strakonicích.
Uzavírka místní komunikace se povoluje z důvodu provedení stavby: „Dopravní terminál Strakonice“ v ulici U Nádraží ve Strakonicích.

Úplná uzavírka místní komunikace se povoluje v celkovém termínu od 12.2.2018 do 30.11.2018

Od 12.2.2018 do 14.5.2018 – viz. DIO 1. etapa (v ulici U nádraží směrem ke křižovatce s ulicí Nádražní podél prostorů ČSAD STTRANS, a.s. - za prodejnou Billa)

Od 15.5.2018 do 30.11.2018 – viz. DIO 4. etapa (křižovatka s ulicí Nádražní směrem k budově vlakového nádraží)

Budou dodrženy veškeré podmínky stanoviska ČSAD STTRANS a.s., Strakonice ze dne 31.1.2018:
Uzavírka se dotkne linek PAD 380020 Strakonice-Blatná, 380100 Strakonice – Blatná – Březnice – Příbram, 380170 Strakonice – Doubravice – Blatná – Buzice, 380250 Strakonice – Chrášťovice – Radomyšl – Sedlice – Blatná a linek MHD 385001 Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov, 385002 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště- Strakonice, Starý Dražejov, 385003 Strakonice, žel. st. – Strakonice, Nový Dražejov – Katovice, 385004 Strakonice, žel. st. – Strakonice, Velké nám. – Strakonice – Raisova – Strakonice, žel. st. a linky 385005 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel. st. – Strakonice, Raisova – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov.

Linky PAD
Po dobu uzavírky bude u výše uvedených linek zrušena zastávka Strakonice, žel. st. Jako náhradní je určena zastávka Strakonice, aut. nádr.

Linky MHD
Po dobu uzavírky budou spoje výše uvedených linek MHD vedeny po objížďce Nádražní ul. – Textiláků – kruhový objezd u Lidlu (sil. I/4) – (Písecká ul.) a dále dle jízdního řádu. Po dobu uzavírky bude dočasně přemístěna zastávka Strakonice, žel. st. do Nádražní ulice pod obchodní dům Billa.
Budou dodrženy podmínky souhlasu s dočasným přemístěním zastávek MHD, který vydal MěÚ Strakonice, odbor dopravy dne 1.2.2018 pod č.j. MUST/005303/2018/OD/Tur:
Souhlas s dočasným přemístěním autobusové zastávky Strakonice, žel. st. Provizorní zastávka bude zřízena v ulici Nádražní pod obchodní dům Billa. Trasa linky bude vedena po objížďce ul. Nádražní, ul. Textiláků, kruhový objezd u Lidlu, siln. I/4 a dále dle stanovené původní trasy jednotlivých linek. Provizorní zastávka bude zřízena pro níže uvedené linky městské autobusové dopravy:
385 001 Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov
385 002 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov
385 003 Strakonice, žel. st. – Strakonice, Nový Dražejov – Katovice
385 004 Strakonice, žel. st. – Strakonice, Velké nám. – Strakonice, Raisova – Strakonice, žel. st.
385 005 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel. st. – Strakonice, Raisova – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov.
Dočasně zrušená zastávka: Strakonice, žel. st.
Náhradní zastávka: bez náhrady
Termín dočasného zrušení zastávky: únor 2018 (bude upřesněno) – 30.11.2018
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku):
- Linky 370190 Vimperk – Čkyně – Volyně – Strakonice
- Linky 380020 Strakonice – Blatná
- Linky 380100 Strakonice – Blatná – Březnice – Příbram
- Linky 380170 Strakonice – Doubravice – Blatná – Buzice
- Linky 380250 Strakonice – Chrášťovice – Radomyšl – Sedlice – Blatná
- Linky 380780 Blatná – Strakonice – Vodňany – České Budějovice.

Pro zajištění bezpečného průchodu chodců uzavřeným úsekem bude vymezena trasa pro pěší provoz v co nejkratším možném úseku podél supermarketu Billa o šíři 1,5 m s řádně zpevněným, vyštěrkovaným a zhutněným povrchem a po celou dobu stavby bude tato trasa udržována v bezpečném a schůdném stavu.

Ve všech etapách prováděných prací musí být umožněn přístup pro vozidla Pošty a zásobování OD Billa.

Zobrazit celý text: zobrazit

Městský úřad Strakonice odbor dopravy p o v o l u j e společnosti ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IČ: 26018055 úplnou uzavírku místní komunikace v ulici Švandy dudáka ve Strakonicích, v úseku křižovatky s ulicí Mikoláše Alše ke křižovatce s místní komunikací ul. Profesora Skupy.

Uzavírka místní komunikace se povoluje z důvodu provedení stavby: „Rekonstrukce komunikace Švandy dudáka“ – II. etapa,

Úplná uzavírka místní komunikace se povoluje  v termínu od 21.12.2017 do 30.6.2018.

Zobrazit celý text: zobrazit

Částečná uzavírka v ulici Lidická, Strakonice
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e společnosti BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň, IČ: 45357269, částečnou uzavírku silnice č. II/173 v ulici Lidická ve Strakonicích, v prostoru mostu ev.č. 173-001 a dotčených částí předmostí.
Uzavírka se povoluje z důvodu dokončení stavby „Most ev.č. 173-001 Strakonice, Lidická ulice“.
Uzavírka komunikace se povoluje v termínu od 30.1.2018 do 31.5.2018.

Zobrazit celý text: zobrazit

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e společnosti ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IČ: 26018055 úplnou uzavírku místní komunikace v ulici Švandy dudáka ve Strakonicích, v úseku křižovatky s ulicí Mikoláše Alše ke křižovatce s místní komunikací ul. Profesora Skupy.
Uzavírka místní komunikace se povoluje z důvodu provedení stavby: „Rekonstrukce komunikace Švandy dudáka“ – pokládka inž. sítí, obnova chodníků a povrchu komunikace.
Úplná uzavírka místní komunikace se povoluje v termínu od 10.1.2018 do 30.9.2018.
Uzavírka se dotkne linek:
385001 Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov
385002 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov
385005 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel.st. – Strakonice, Raisova – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov.
Po dobu uzavírky budou spoje výše uvedených linek vedeny po objížďce: točna autobusů na Sídlišti – ulice Prof. Skupy – ulice K Dražejovu obousměrně. Po dobu uzavírky bude dočasně zrušena zastávka Strakonice, Švandy dudáka. Jako náhradní je určena zastávka Strakonice, Profesora Skupy. Poněvadž se jedná pouze o jednosměrnou zastávku ve směru na Starý Dražejov, požaduje určit umístění této zastávky pro směr do centra Strakonic.

Zobrazit celý text: zobrazit

Uzavírka ulice Švandy dudáka II. etapa.

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e společnosti ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IČ: 26018055 úplnou uzavírku místní komunikace v ulici Švandy dudáka ve Strakonicích, v úseku křižovatky s ulicí Mikoláše Alše ke křižovatce s místní komunikací ul. Profesora Skupy.
Uzavírka místní komunikace se povoluje z důvodu provedení stavby: „Rekonstrukce komunikace Švandy dudáka“ – II. etapa.
Úplná uzavírka místní komunikace se povoluje v termínu od 21.12.2017 do 30.6.2018.

Zobrazit celý text: zobrazit

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p r o d l u ž u j e do 31. 5. 2018 termín úplné uzavírky místní komunikace v ulici Sídliště 1. máje ve Strakonicích v prostoru pod mostem ev.č. 173-001, z důvodu provedení stavby „Most ev.č. 173-001 Strakonice, Lidická ulice“.
Odůvodnění:
Rozhodnutí se vydává na žádost žadatele, důvodem prodloužení termínu uzavírky je aktualizace harmonogramu stavby. Protože žadatel dostatečně zdůvodnil příčiny prodloužení termínu, silniční správní úřad posoudil žádost jako opodstatněnou a rozhodl o prodloužení lhůty předmětného povolení. V průběhu řízení nebyly zjištěny žádné závažné okolnosti, které by prodloužení lhůty bránily. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.
Úplná uzavírka silnice č. II/173 v prostoru mostu ev.č. 173-001 v ulici Lidická ve Strakonicích je rozhodnutím č.j. MUST/026191/2017/OD/rod ze dne 2.6.2017 povolena do 31.12.2017.

Zobrazit celý text: zobrazit

Seznámení s připravovanou změnou v poskytování služeb České pošty ve městě Strakonice.

Seznámení s připravovanou změnou v poskytování služeb České pošty ve městě Strakonice.
Oznámení o zrušení pobočky Pošta Strakonice 4, Raisova 4, Strakonice.
Pobočka Pošta Strakonice 4 – 386 04 byla uzavřena 1. 5. 2013 z důvodů nevyhovujících technických a hygienických podmínek objektu.
Vzhledem k tomu, že v části obce, kde se nacházela Pošta 4, jsou občanům k dispozici Pošta Strakonice 1 a Pošta Strakonice 3 splňující veškeré legislativní podmínky, přistoupil státní podnik Česká pošta ke zrušení pobočky Pošty Strakonice 4 – 386 04 a to bez náhrady k 1. 7. 2018.

Upozornění na přerušení dodávky pitné vody 4. 4. 2018

Technické služby oznamují, že důvodu opravy havárie vodovodního řadu v ul. Otavská bude ve středu 4.4.2018 od 8 do 15 hodin přerušena dodávka pitné vody v Novém Dražejově včetně ul. Virtova k fotbalovému hřišti a na Střele. Při napouštění potrubí může dojít k mírnému zakalení. Na uvedenou dobu si prosím proveďte předzásobení.

Provozovatel vodovodu děkuje za pochopení.

Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk

9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci oslav bude vypraven přímý zvláštní vlak Strakonice - Vimperk a zpět. V rámci programu, který je zaměřen na široké spektrum návštěvníků, hlavně však děti, bude bohatý doprovodný program, výstava železničních voizidel ve Vimperku, či občerstvení. Bližší informace naleznete na stránkách http://spzs.sweb.cz/

Zebra se za tebe nerozhlédne

Zebra se za tebe nerozhlédne
Strakonice - Provoz u přechodů v blízkosti základních škol hlídají policisté.

Začátkem dubna 2018 proběhne v rámci celé republiky dopravně bezpečnostní akce s názvem "Zebra se za Tebe nerozhlédne". Do akce se zapojí také policisté Územního odboru policie Strakonice společně se strážníky MP Strakonice. Stanoviště policistů dohlížejících na bezpečnostní situaci jsou směřována především do blízkosti přechodů pro chodce u základních škol. Každý oslovený občan obdrží informační kartičku "Zebra se za Tebe nerozhlédne" či drobný dárek.

Stránky

Přihlásit se k odběru Město Strakonice Přihlásit se k odběru Město Strakonice - Zpravodaj Přihlásit se k odběru Město Strakonice - Veřejné zakázky Přihlásit se k odběru Město Strakonice - Volná místa Přihlásit se k odběru Město Strakonice - Tiskové zprávy Přihlásit se k odběru Město Strakonice - Hlášení městského rozhlasu Přihlásit se k odběru Město Strakonice - Prodej, pronájem Přihlásit se k odběru Město Strakonice - Infocentrum Přihlásit se k odběru Město Strakonice - Zprávy z města Přihlásit se k odběru Město Strakonice - Zprávy z úřadu Přihlásit se k odběru Město Strakonice - Upozornění
zpět na grafickou verzi