Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného operačního programu

Oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

Podporované aktivity 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“)

 

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
04/2014 - 02/2015
Registrační číslo: 
CZ.1.06/5.2.00/07.09676
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
12.308.328,00 Kč
Způsobilé výdaje: 
9.312.880,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
2.995.448,00 Kč
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF: 
7.915.948,00 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
4.392.380,00 Kč
Harmonogram
Zahájení fyzické realizace: 
16. 04. 2014
Ukončení fyzické realizace: 
27. 02. 2015
Ukončení projektu: 
27. 03. 2015
Stručný obsah projektu: 

Hlavním záměrem projektu je zvýšení kvality života obyvatel lokality Mlýnská ve Strakonicích, a to prostřednictvím revitalizace zanedbaného obytného prostředí a veřejných prostranství. Projekt řeší komplexní stavební úpravy veřejných prostranství ve vymezeném území, tj. ulice Mlýnská a částečně také navazující komunikace Hradební a Ellerova. V rámci projektu budou rekonstruovány veškeré komunikace, zpevněné plochy a chodníky vč. odvodnění, dále bude realizováno nové veřejné osvětlení, resp. rekonstruováno stávající veřejné osvětlení, provedeny vegetační úpravy území a nová zeleň, doplněn nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše, infotabule atd.).

Projekt bude rozdělen na 5 dílčích stavebních objektů:

  1. SO 101 – Rekonstrukce komunikace, zpevněných ploch, chodníků,
  2. SO 201 – Opěrná zeď,
  3. SO 301 – Odvodnění pozemní komunikace,
  4. SO 401 – Veřejné osvětlení komunikací,
  5. SO 801 – Vegetační úpravy území.

Součástí projektu je také rekonstrukce kanalizace a vodovodu (nezpůsobilé výdaje projektu).

Celková plocha revitalizovaného území:  5.471 m2

 

Další informace o projektu: 

Více informací naleznete na webu Evropská unie a DotaceEU.cz - Programové období 2007-2013