Výstražná informace - OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU (24.Červenec.2015)

 

 

ROZHODNUTÍ

hejtmana Jihočeského kraje

č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015

o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 

 

Podle článku 2 písm. a) Nařízení Jihočeského kraje č. 4/2015 ze dne 28. května 2015, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení“) vydaného dle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, na základě zmocnění usnesením č. 509/2015/RK-64 Rady Jihočeského kraje a na základě posouzení situace a návrhu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje

 

 

v y h l a š u j i

 

pro celé území Jihočeského kraje

 

OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU

 

na dobu od 13.00 hod. 24. 07. 2015 do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených déletrvajícím suchem na území kraje v důsledku vysokých teplot a dlouhodobé absence dešťových srážek.

 

 

 

 

Článek 1

Omezení a opatření

 

Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí se ve smyslu článku 4 odst. 1 nařízení zakazuje:

 

  1. spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,

  2. používání pyrotechnických výrobků,

  3. používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, svítící munice nebo jiné osvětlovací prostředky,

  4. jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostním opatřením k zamezení vzniku požáru,

dále se zakazuje na místech uvedených v článku 3 nařízení:

  1. rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek),

  2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

  3. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

  4. používání mechanizačních prostředků při lesních a polních pracích, které nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím vzniku požáru,

  5. jízda motorových vozidel po lesních a polních cestách a suchých travních porostech, vyjma motorových vozidel určených k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích nebo zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a individuální rekreaci.

 

 

 

Článek 2

Sankce

 

Za nesplnění povinností může orgán, který porušení povinnosti zjistil, uložit pokutu dle zvláštního právního předpisu7).

 

 

 

Článek 3

Účinnost

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a končí dnem ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, pokud hejtman kraje nerozhodne jinak před ukončením této doby.

 

Dotčené obecní úřady zveřejní toto rozhodnutí na úředních deskách.

 

 

Mgr. Jiří Zimola

hejtman Jihočeského kraje

 

 

v zastoupení

Mgr. Ivana Stráská v.r.

první náměstkyně hejtmana

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne 24. 7. 2015 v 13:00 hodin na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Rozhodnutí se vyvěšuje na úředních deskách dotčených obecních úřadů v  Jihočeském kraji.

7) zákon č. 200/1990Sb., o přestupcích, zákon č.129/2000Sb., o krajích

 

 

Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
Upozornění na omezení provozu sběrného dvora. Technické služby Strakonice oznamují, že...
Upozornění pro majitele loveckých a rybářských lístků, kterým končí platnost dokladů i...
ZVONKOHRA ROZEZNÍ STRAKONICE   Každý den, po dobu adventu a vánočního času,...
Vážení Strakoničtí, s politováním musíme, na základě včerejšího rozhodnutí...
Ve dnech 22. – 26. listopadu 2021 bude v Jihočeském kraji a okrese Pelhřimov...
Vedení města Strakonice srdečně zve k zítřejší pietní vzpomínce, při které si...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství Na základě zjištění poruchy...
UZAVŘENÍ SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY STRAKONICE   Z důvodu...
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...