Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Podmínky stánkového prodeje

Stánkový prodej o Václavské pouti ve Strakonicích bude povolen pouze těm prodejcům, kteří splní podmínky stanovené městem Strakonice.

Podmínky pro přijetí přihlášky k prodeji:

 • Přihlášku je nutné řádně vyplnit a doručit městu Strakonice nejpozději do 31. 5. daného roku. Formulář přihlášky je dostupný na webových stránkách města Strakonice – Václavská pouť | Město Strakonice.
 • Přílohou přihlášky je kopie platného živnostenského oprávnění.

Zasláním přihlášky není stánek automaticky umístěn. Město Strakonice si vyhrazuje právo na výběr prodejních stánků. Výsledek výběru bude prodejci sdělen do 31. 7. daného roku. Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasí prodejce s níže uvedenými podmínkami prodeje.

Podmínky pro umístění stánku a prodej:

 • Stánkový prodej bude umístěn ve vymezených lokalitách:
  • Ulice Ellerova – od světelné křižovatky až po kruhovou křižovatku s ulicí Na Ohradě
  • Ulice Tržní– od křižovatky s ulicí Ellerova po křižovatku s ulicí U Náhonu
  • Ulice U Náhonu – od křižovatky s ulicí Ellerova až k podjezdu
  • Ulice Na Křemelce – od mostu k zimnímu stadionu
  • Ulice Lidická – od světelné křižovatky u Hvězdy ke křižovatce s ulicí Hrnčířská
  • Velké náměstí – od křižovatky s ulicí Hrnčířská po kruhovou křižovatku
  • Ulice Radomyšlská - od křižovatky u Hvězdy ke křižovatce s ulicí Husova
 • Prodej probíhá v sobotu a v neděli, prodejní stánky je možné postavit a připravit /bez prodeje/ již v pátek od 17:00 hodin.
 • Stánky s občerstvením v ulici U Náhonu je možno postavit v pátek již od 14:00 hodin, současně je povolen prodej.
 • Prodejní místo je nutné opustit nejpozději do následujícího pondělí do 5:00 hodin.
 • S ohledem na bezpečnost návštěvníků nebude umožněno zásobování stánků (dopravní obslužnost) v sobotu a v neděli od 9:00 do 17:00 hodin.
 • Stánek je nutné umístit na předem vyhrazeném místě, velikost stánku musí odpovídat velikosti uvedené v přihlášce.
 • Délka stánku je maximálně 6 m, šířka stánku je minimálně 2 m, stánky musí být postaveny tak, že nesmí stínit předsunutým prodejem (nástavné tyče, krabice apod.) vedlejší stánky.
 • Odběr elektrické energie ze sítě NN je možný pouze ze zásuvkových rozvaděčů města Strakonice, jiný odběr (např. z bytů) je nepřípustný. Napojení na elektrickou energii ze zásuvkových rozvaděčů v ulici U Náhonu je možné pouze pro stánky s občerstvením umístěné v této ulici.
 • Prodávající je povinen dodržovat opatření k zabezpečení požární ochrany v prostoru stánkového prodej v souladu s nařízením Jihočeského kraje č. 3/2002.
 • Prodejce je povinen dodržovat bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot ve smyslu ustanovení Přílohy č. 8 vyhlášky č. 23/2008/Sb, o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění. Stánek je nutné vybavit alespoň jedním hasicím přístrojem.
 • Prodávající odpovídá za zdravotní nezávadnost a bezpečnost prodávaných výrobků a potravin, nesmí uvádět klamavé informace o zboží s cílem uvést spotřebitele v omyl.
 • Každý prodejce je povinen udržovat prodejní prostor v čistotě, po skončení prodeje prostor uklidit, vzniklý odpad zlikvidovat.
 • Prodejci občerstvení zajistí na svůj náklad vlastní odpadkové koše v odpovídajícím rozsahu, odpad musí být průběžně ukládán do přistavených kontejnerů. Použité oleje a tuky je nutné předat oprávněné osobě dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
 • Při stánkovém prodeji o Václavské pouti lze prodávat a propagovat výhradně pivo z Pivovaru Strakonice 1649, a.s. V případě prodeje piva jiných výrobců bude jeho prodejce okamžitě vymístěn Městskou policií Strakonice.
 • Parkování vozidel za stánkem je možné ve vymezených částech ulic, délka vozidla včetně přívěsu nesmí přesahovat délku stánku, vozidla nesmí omezovat další prodejce.
 • Cena za 1 m2 prodejního místa, včetně vozidel umístěných za stánkem, je stanovena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2022, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, sazba činí 100 Kč/m2/den. Poplatek se hradí za každý i započatý m2.
 • Prodejce je dále povinen uhradit služby spojené s organizací pouti (příprava prodejního místa, značení ulic, úklid veřejného prostranství, připojení k elektrické energii, svoz a likvidace odpadu apod.) v následující výši:
  • Gastrostánky, jídlo, nápoje, pochutiny – 3 000 Kč
  • Stánky s ostatním sortimentem o délce 2 m a více – 1 000 Kč
  • Stánky o délce 1 m – 300 Kč
 • Podmínkou pro umístění stánku je řádně zaplacený poplatek včetně služeb.

Pokud nebudou splněny výše uvedené podmínky stánkového prodeje, vyhrazuje si organizátor pouti právo kdykoliv ukončit prodej bez nároku na finanční náhradu. Při zjištění přestupku bude postupováno podle zákona o některých přestupcích č. 251/2016 Sb., v platném znění. Nedodržení pokynů, porušení zákonů nebo vyhlášek může mít za následek vykázání prodejce z místa prodeje, a to s okamžitou platností.

Nedostaví-li se prodejce bez omluvy na prodejní místo do 10:00 hodin prodejního dne, může být místo obsazeno jiným prodejcem, a to bez nároku na finanční náhradu.

Spojení na organizátora Václavské pouti:

e-mail: petra.smolikova@mu-st.cz

tel.: 383 700 520, v naléhavých případech v době pouti  702 284 949