Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Vstupujete do podnikání a chcete lépe poznat funkce CRM? Potřebujete poradit při získání živnostenského oprávnění? Znáte všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti nebo jak vznikají a prokazují se práva provozovat živnost? Jste zahraniční fyzická osoba (fyzická osoba s bydlištěm mimo území ČR)? Slyšeli jste o CzechPOINT?

Funkce CRM

Registrační povinnosti fyzické osoby, která zahajuje podnikatelskou činnost v režimu živnostenského zákona, je možno splnit na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě, (centrálním registračním místě - CRM), jimiž jsou určené odbory v 227 obcích na území ČR. Na CRM je možné prostřednictvím Jednotného registračního formuláře (JRF) učinit tyto registrace, resp. přihlášky do následujících evidencí:

Ve vztahu k obecnímu živnostenskému úřadu:
- ohlášení živnosti
- žádost o koncesi

Ve vztahu k finančnímu úřadu:
- přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob
- přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
- přihláška k dani z nemovitosti
- přihláška k dani silniční
- přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
- přihláška k registraci - stálá provozovna
- přihláška k dani z příjmů jako plátci: daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků; daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně; zajišťující daň z příjmů

Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení:
- oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ
- přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

Ve vztahu k úřadu práce:
- hlášení volného pracovního místa

Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně:
- oznámení pojištěnce o zahájení samostatné výdělečné činnosti

 

Získání živnostenského oprávnění

1. Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti

K získání živnostenského oprávnění je zapotřebí splnit následující všeobecné podmínky provozování živnosti, kterými jsou:
- dosažení věku 18 let (předložení průkazu totožnosti)
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost - prokazuje se výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si zajistí CRM (není-li zapotřebí doložit výpis z obdobné evidence z jiného státu)

U živností vyžadujících splnění zvláštních podmínek provozování živnosti (odbornou způsobilost) nutno doložit doklady prokazují odbornou způsobilost, tj. doklady o vzdělání, praxi, osvědčení, oprávnění, případně i autorizaci - podle druhu živnosti:
- řemeslné živnosti - odborná způsobilost dle § 21, § 22 živnostenského zákona
- vázané a koncesované živnosti - odborná způsobilost dle § 24 resp. § 27 a přílohy č. 2 a č. 3 živnostenského zákona
- některé koncesované živnosti navíc vyžadují předložení dokladů nutných k vydání souhlasu dalšího orgánu státní správy

Pokud ohlašovatel nesplňuje sám podmínky odborné způsobilosti, může ustanovit odpovědného zástupce, který tyto podmínky splňuje. K ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi je pak v tomto případě nutné doložit souhlas odpovědného zástupce s ustanovením do funkce (dokument "Prohlášení odpovědného zástupce"). Liší-li se adresa místa podnikání od bydliště, je nutné doložit k ohlášení živnosti ještě doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je umístěno místo podnikání (např. nájemní smlouvu, souhlas vlastníka nemovitosti apod.). Dále je nutné zaplatit správní poplatek ve výši 1 000 Kč při vstupu do živnostenského podnikání; 500 Kč při podání dalšího ohlášení nebo další žádosti o koncesi; 50 Kč navíc při využití služby kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu).

 

2. Vznik a prokazování práva provozovat živnost

Právo provozovat živnost vzniká:
- u ohlašovacích živností (pokud jsou doloženy všechny potřebné doklady a ohlášení je bez vady) dnem ohlášení živnosti živnostenskému úřadu (CRM)
- u ohlašovacích živností (pokud nejsou doloženy všechny potřebné doklady a ohlášení je vadné) živnostenský úřad vyzve k doložení chybějící dokladů ve stanovené lhůtě; pokud jsou vady podání odstraněny - oprávnění vzniká rovněž dnem ohlášení
- u koncesovaných živností vzniká právo provozovat živnost dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese

Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění:
- výpisem ze živnostenského rejstříku
- do vydání výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu, a to i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (viz bod 2.3.) nebo pravomocným rozhodnutím o udělení koncese

 

3. Zahraniční fyzická osoba (fyzická osoba s bydlištěm mimo území ČR)

U zahraniční fyzické osoby je odlišně upraveno dokladování bezúhonnosti, a to následovně:
- státní příslušník členského státu Evropské unie včetně státního příslušníka jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, občana Švýcarské konfederace, jejich rodinných příslušníků, státní příslušník třetí země, kterému bylo členským státem přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta a jejich rodinných příslušníků, kterým byl na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence trestů ze země, jejímž je státním příslušníkem nebo z členského státu posledního pobytu (nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů, pak čestné prohlášení učiněné u notáře nebo jiného orgánu těchto států), tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců
- občan z tzv. třetích států dokládá bezúhonnost výpisem z evidence trestů nebo odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je občanem (nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů, pak čestné prohlášení učiněné u notáře nebo jiného orgánu státu, jehož je občanem nebo státu posledního pobytu), tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců
- dále je občan z tzv. třetích států povinen doložit rovněž doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR

U zahraniční fyzické osoby (státního příslušníka "třetí země") je odlišně upraven i vznik práva provozovat živnost, které vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Za první zápis podnikatele do obchodního rejstříku je stanoven soudní poplatek ve výši 5 000 Kč (viz. položka 8 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). O zápis do obchodního rejstříku požádá zahraniční fyzická osoba příslušný rejstříkový soud (soud, v jehož územní obvodu je umístěno její místo podnikání nebo její organizační složka podniku). Lhůta k podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku — nejpozději do 90 dnů ode dne obdržení potvrzení o splnění podmínek pro provozování živnosti (výpisu ze živnostenského rejstříku).

 

Funkce Czech POINTu

Podání vůči živnostenskému úřadu a dalším úřadům lze učinit (zaslat) rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, tzv. CzechPOINT.