Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích – I. etapa

je spolufinancován z Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu,
Oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporované aktivity 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství v rámci

Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“)

Termín realizace: 
3/20010 - 11/2011
Registrační číslo: 
CZ.1.06/5.2.00/07.06540
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
79.750.146,30 Kč
Způsobilé výdaje: 
50.840.633,80 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
28.909.512,50 Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
43.214.538,70 Kč (85% z celkových způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
7.626.095,- Kč (15% z celkových způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení fyzické realizace: 
22. 03. 2010
Ukončení fyzické realizace: 
30. 11. 2011 (dle Smlouvy o dílo)
Ukončení projektu: 
29. 02. 2012
Stručný obsah projektu: 

Vzhledem ke svému rozsahu projekt bude časově rozdělen do tří na sebe navazujících etap:

 

I.     ETAPA: 22.3.2010 – 10.8.2010 – dokončení rekonstrukce ulice U Sv. Markéty a Velké náměstí až po ulici Hrnčířskou

II.    ETAPA: 11.8.2010 – 18.12.2010 – dokončení rekonstrukce ulice Sokolovská a Lidická až po křižovatku „U Hvězdy“

III.   ETAPA: 19.12.2010 – 30.11.2011 – kompletní dokončení stavebního díla (kompletní rekonstrukce ulic Na Stráži, Pionýrská a Hrnčířská a dokončení křížení ulic Velké náměstí, Na Stráži a U Sv. Markéty propojením oválnou kruhovou křižovatkou, tzv. „zlatý kříž“)

 

Hlavním záměrem projektu je rekonstrukce Velkého náměstí a přilehlých prostor. Cílem rekonstrukce je obnova historické funkce náměstí, zklidnění dopravy ve vymezeném úseku, vymístění tranzitní dopravy projíždějící nyní Velkým náměstím v ose ulic Lidická – Bavorova a zejména pak zlepšením kvality života obyvatel, zvýšení celkové atraktivity lokality a tím i zlepšení image této části města.

 

V zóně Velkého náměstí a navazujících prostor (ulice U Sv. Markéty, Lidická, Pionýrská, Sokolovská, Hrnčířská, Na Stráži) dojde ke kompletnímu odstranění stávajících povrchů komunikací a chodníků a jejich celkovému předláždění. Nové kryty komunikací budou z přírodních materiálů – standardní žulové desky a drobné žulové kostky; jen na exponovaných místech bude položena zámková dlažba. V rámci rekonstrukce komunikací budou rovněž provedena opatření pro zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy.

 

Před provedením samotné rekonstrukce komunikací bude nutné zabezpečit kompletní rekonstrukci všech inženýrských sítí. Tyto práce budou většinou v kompetenci správců jednotlivých sítí (např. Teplárna Strakonice, a.s., E.ON ČR, s.r.o., UPC, a.s. Praha, Technické služby Strakonice s.r.o., Telefonica O2 Czech Republic, a.s.).

 

Současně dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení, výsadbě vzrostlé zeleně, keřů a trvalek a doplnění drobného mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, atd.). Součástí mobiliáře bude též socha se ztvárněním Švandy dudáka.

 

Výstavba bude probíhat pásovým způsobem. Nejprve přijde na řadu kanalizace, následovat bude parovod, vodovod, přeložky inženýrských sítí a další, poté bude možno osadit obrubníky a na závěr bude provedeno dláždění vozovek a chodníků.

 

Celková plocha revitalizované zóny:                16.288 m2

Celková délka revitalizované zóny:                     875 m

Další informace o projektu: 

Autor architektonické studie:                          Ing. arch. Josef Kiszka

Autor projektové dokumentace:                      Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.

Garant projektu:                                            Ing. Pavel Pavel

 

 

Objednatel (realizátor) projektu: Město Strakonice
Zhotovitel díla: EUROVIA CS, a.s.

Technický dozor investora a

Koordinátor bezpečnosti práce:

Jacobs Consultancy, spol. s r.o.

 

Film o rekonstrukci Velkého náměstí a navazujících prostor

 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu

Více informací o Integrovaném operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2

 

Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...