Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

V případě zájmu je možné se obrátit na pracovníky Městského úřadu Strakonice na tel.: 383 700 300 (Ing. Jana Narovcová, vedoucí majetkového odboru, e-mail: jana.narovcova@mu-st.cz), tel.: 383 700 831 (Ing. Denisa Hlaváčová, úřad územního plánování - odbor rozvoje, e-mail: denisa.hlavacova@mu-st.cz), kteří Vám ochotně poskytnou bližší podrobnosti.

Zastupitelstvem města Strakonice byly schváleny Zásady realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu, které umožňují spoluúčast města Strakonice na vybudování sítí formou odkoupení vybudovaného díla za částku až do výše 50 % účelně vynaložených prostředků, v případě budování komunikace tato částka zahrnuje i cenu pozemku zastavěného stavbou komunikace.

 

Investiční příležitosti

(1) Průmyslová zóna Hajská

Lokalita je určena pro vybudování průmyslové zóny využitelné pro stavby především průmyslového charakteru.

Možnosti využití pozemků
- výrobní a montážní haly  pro průmyslovou výrobu lehčího a středního charakteru
- administrativní budovy
- skladovací prostory

Umístění
- lokalita se nachází v jihovýchodní části města v těsné blízkosti I/22 (Plzeň – České Budějovice)

Plocha
- celková plocha pozemků je 200 000 m2

Majetko – právní vztahy
- město Strakonice již vlastní 70 % pozemků
- o odkupu ostatních  pozemků jedná město se současnými vlastníky 

Infrastruktura
- na vybudování potřebné technické infrastruktury je město připraveno se podílet
- uvedenou lokalitu je možno napojit na stávající vodovodní síť, plynovod
- dostatečnou kapacitu el. energie je nutno řešit vybudováním nové trafostanice
- nezbytné je i vybudování kanalizační sítě

Dopravní obslužnost
- pro možnost využití zóny je nutno vybudovat obslužnou komunikaci s přemostěním stávající železniční tratě Plzeň – České Budějovice. 

Finanční podmínky
- prodej potřebného pozemku se uskuteční na základě dohody při poskytnutých zárukách o výstavbě

 

(2) Lokalita Ostrov

Záměrem města je revitalizace lokality Ostrov nacházející se v centru města a vybudování nového polyfunkčního areálu města. Koncepce funkčního využití lokality počítá se zdůrazněním historizujícího kontextu zástavby jako kompaktního souboru průmyslové architektury přirozeně zakomponovaného do městského organismu.

Při rekonstrukci stávajících budov popřípadě nové výstavbě je možno uvažovat s těmito funkcemi:
- maloobchod, služby, tržnice, prodejní pasáže
- objekty administrativu, peněžní (polyfunkčně koncipované)
- zařízení veřejného ubytování a stravování
- kulturní a sportovní zařízení
- drobná řemesla a ateliery
- bydlení a občanská vybavenost

Umístění
- areál se nachází v centru města v prostoru mezi Palackého a Velkým náměstím

Centrální umístění lokality je zárukou splnění základních předpokladů pro nekomplikované napojení vzniklých podnikatelských investičních záměrů na již fungující tepnu fungujícího městského koloritu. Nevšedním návratem k minulosti a zatraktivnění lokality je rozhodně i snaha o částečné obnovení původní ostrovní funkce lokality.

Plocha
- celková plocha pozemků je 50 000 m2

Objekty určené k rekonstrukci
- třípodlažní cihelný objekt (podlahová plocha 1.440 m2, obestavěný prostor 5.044 m3)
- třípodlažní cihelný objekt částečně podsklepený (podlahová plocha 1.006 m2, obestavěný prostor 4.620 m3)
- třípodlažní cihelný objekt (podlahová plocha 3.331 m2, obestavěný prostor 13.697 m3)
- třípodlažní cihelný objekt (podlahová plocha 1.000 m2, obestavěný prostor 2.600 m3)
- čtyřpodlažní cihelný objekt (podlahová plocha 3.530 m2, obestavěný prostor 10.638m3)
- čtyřpodlažní cihelný objekt (podlahová plocha 2.956 m2, obestavěný prostor 11.207m3)

Nově budované objekty jsou plánovány v celkové zastavěné ploše cca 2.700 m2.

Majetko – právní vztahy
- v současné době jsou v majetku fyzických a právnických osob a města Strakonice

Infrastruktura
- na vybudování potřebné technické infrastruktury je město připraveno se podílet

Dopravní obslužnost
- lokalita navazuje na spojnici vnitřního komunikačního systému města
- střediskové umístění je optimální z hlediska propojení Velkého a Palackého náměstí města
- výhodou je i přímá dostupnost státní komunikace I/22 a I/4

Finanční podmínky
- prodej potřebného pozemku či nemovitosti se uskuteční na základě dohody při poskytnutých zárukách o výstavbě

Stav
- soukromí vlastníci postupně revitalizují jednotlivé objekty v lokalitě

 

(3) Lokalita Za Stínadly

Záměr
Lokalita řešená regulačním plánem je určena pro bydlení v rodinných domech a v části podél hlavních komunikací (I/22) k výstavbě objektů obchodní sítě a administrativních aktivit.

Umístění
Území se nachází na západním okraji města podél významné silnice I/22 (Plzeň – České Budějovice) a v sousedství se stávajícími významnými obchodním aktivitami.

Majetko – právní vztahy
Fyzické nebo právnické osoby

Infrastruktura
Výstavbu potřebné infrastruktury zajistí případný investor. V současné době je znám investor v části území.

Dopravní obslužnost
Část pro rodinné domy je přípustná z místní komunikace. Část pro veřejnou vybavenost sousedí s komunikací I/22 (Plzeň – České Budějovice).
Zóna je určena pro výstavbu objektů obchodní sítě a dalších větších obchodních aktivit.

Stav
- na velké části lokality byla za finanční podpory města Strakonice realizována soukromým investorem dopravní a technická infrastruktura, velká část pozemků určených pro realizaci individuální nízkopodlažní zástavby je v současnosti již v rukou jednotlivých stavebníků a probíhá výstavba rodinných domů

 

(4) Lokalita Podskalí

Záměr
Lokalita je určena pro bydlení a v části podél hlavních komunikací (I/22) k výstavbě objektů obchodní sítě, administrativních aktivit a dopravních služeb. Bydlení v bytových domech je situováno západně od stávajícího sídliště Mír. Plochy pro výstavbu rodinných domů je umístěno v dostatečné vzdálenosti od hlavní komunikace v blízkosti ploch určených pro veřejnou zeleň. Aktuálně město Strakonice pořizuje v lokalitě územní studii.

Umístění
Území se nachází na západním okraji města mezi silnicí I/22 (Plzeň – České Budějovice) a oddychové zóny Podskalí. Plocha sousedí se stávajícími významnými obchodními aktivitami i největším sídlištěm ve Strakonicích.

Majetko – právní vztahy
Fyzické nebo právnické osoby

Infrastruktura
Výstavbu potřebné infrastruktury zajistí případný investor.

Dopravní obslužnost
Plochu je nutné napojit z kruhové a světelné křižovatky na komunikaci I/22 a dále na nově vzniklé místní komunikace.

Stav
- v jihozápadní části lokality byl soukromým investorem vystavěn vícepodlažní bytový dům, aktuálně je v blízkosti kruhové křižovatky ve výstavbě obchodní centrum.

 

(5) Lokalita Mezi Lesy

Záměr
Záměrem je realizovat individuální nízkopodlažní výstavbu rodinných domů. Pro severní část lokality je zpracován regulační plán.

Umístění
Území se nachází v severní části města východně od místní části Habeš, která je zastavěna rodinnými domy.  Předmětná lokality pro výstavbu rodinných domů je obklopena lesními masívy.

Majetko – právní vztahy
Fyzické nebo právnické osoby

Infrastruktura
Výstavbu potřebné infrastruktury zajistí případný investor. V současné době je znám investor v části území.

Dopravní obslužnost
Plocha je přímo přístupná ze silnice III. třídy (směr Blatná)

Stav
- v severní části lokality byla za finanční podpory města Strakonice realizována soukromým investorem dopravní a technická infrastruktura, část pozemků určených pro realizaci individuální nízkopodlažní zástavby je v současnosti již v rukou jednotlivých stavebníků

 

(6) Lokalita Vinice - Šibeník

Záměr
Záměrem je realizovat převážně individuální nízkopodlažní výstavbu rodinných domů a částečně výstavbu bytových domů. Pro celou lokalitu je zpracováván regulační plán.

Umístění
Předmětná lokalita pro výstavbu rodinných domů je ze severu obklopena lesními masívy a z jihu stávajícím zastavěným územím. Jedná se o jižní svah s velké části doposud využívaný jako zahrady.

Majetko – právní vztahy
Z velké části velmi rozdrobené území s pozemky fyzických nebo právnických osob i města Strakonice.

Infrastruktura
Výstavbu potřebné infrastruktury zajistí případný investor. Aktuálně se zpracovává projektová dokumentace pro vstupní komunikaci, včetně technické infrastruktury, navazující na realizované přemostění obchvatu.

Dopravní obslužnost
Plochu je možné napojit z přemostění a kruhových křižovatek na přeložce I/22 v jižní části území a dále na nově vzniklé místní komunikace.

Stav
- s ohledem na vlastnickou rozdrobenost a problematické napojení na stávající dopravní síť byla doposud soukromým investorem za finanční podpory města Strakonice realizována dopravní a technická infrastruktura pouze v nové ulici Na Výsluní v západní části lokality